VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 8. |

VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 8.TÁRGY — EMBER

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : FILIPPIEKHEZ 4 : 13

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.Golden Text: Philippians 4 : 13

I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jób 22 : 21-23 • Jób 23 : 10, 11, 13, 14


21.     Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz.

22.     Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait!

23.     Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból.

10.     De õ jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.

11.     Lábam az õ nyomdokát követte; utát megőriztem és nem hajoltam el.

13.     Õ azonban [megmarad] egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És a mit megkíván lelke, azt meg is teszi.

14.     Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van õ nála.

Responsive Reading: Job 22 : 21-23 • Job 23 : 10, 11, 13, 14

21.     Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.

22.     Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

23.     If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.

10.     He knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.

11.     My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.

13.     But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth.

14.     For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Sámuel 22 : 33

33     Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent.

1. II Samuel 22 : 33

33     God is my strength and power: and he maketh my way perfect.

2. Dániel 2 : 1-6, 10, 12, 16-20, 25-28 (.-ig), 36, 46-48

1     Nabukodonozor uralkodásának tizenkettedik évében álmot látott Nabukodonozor, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni.

2     Akkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg: mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak.

3     A király így szólt hozzájuk: Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom: mit jelent az álom.

4     A csillagjósok így szóltak a királyhoz - arámul: Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát.

5     A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak: Ez az elhatározásom: Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombbá teszik.

6     De ha az álmot és magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és magyarázatát!

10     A csillagjósok így válaszoltak a királynak: Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól.

12     Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind.

16     Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak.

17     Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Mísáélnak és Azarjának,

18     majd irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt.

19     Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét.

20     Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom.

25     Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette: Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát.

26     A király megszólalt, és azt mondta Dánielnek, akinek Baltazár lett a neve: Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata?

27     Dániel így válaszolt a királynak: A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak.

28     De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban.

36     Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak.

46     Akkor Nabukodonozor király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki.

47     Dánielnek pedig azt mondta a király: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot.

48     Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette.

2. Daniel 2 : 1-6, 10, 12, 16-20, 25-28 (to .), 36, 46-48

1     And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.

2     Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king.

3     And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream.

4     Then spake the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for ever: tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation.

5     The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

6     But if ye shew the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honour: therefore shew me the dream, and the interpretation thereof.

10     The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can shew the king’s matter: therefore there is no king, lord, nor ruler, that asked such things at any magician, or astrologer, or Chaldean.

12     For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon.

16     Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.

17     Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions:

18     That they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret; that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon.

19     Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.

20     Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever: for wisdom and might are his:

25     Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation.

26     The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?

27     Daniel answered in the presence of the king, and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers, shew unto the king;

28     But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days.

36     This is the dream; and we will tell the interpretation thereof before the king.

46     Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.

47     The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.

48     Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon.

3. Példabeszédek 3 : 1, 4-6

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

4     Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.

5     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

3. Proverbs 3 : 1, 4-6

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

4     So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

4. János 5 : 1-9, 16-19, 30 (az első :-ig)

1     Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.

2     Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.

3     A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását.

4     Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).

5     Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.

6     Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?"

7     A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem."

8     Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!"

9     És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

16     A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.

17     Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."

18     Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.

19     Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.

30     Én önmagamtól nem tehetek semmit:

4. John 5 : 1-9, 16-19, 30 (to 1st :)

1     After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

16     And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17     But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

18     Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

19     Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

30     I can of mine own self do nothing:

5. János 14 : 10 (az Atya)

10     … az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit.

5. John 14 : 10 (the Father that)

10     …the Father that dwelleth in me, he doeth the works.Tudomány és Egészség


1. 281 : 14-17

Az egyetlen Ego, az egyetlen Elme vagy Szellem, amelyet Istennek neveznek, végtelen egyéniség, amely minden formával és szépséggel felruház, és amely valóságot és istenséget tükröz az egyéni lelki emberben és a dolgokban.

1. 281 : 14-17

The one Ego, the one Mind or Spirit called God, is infinite individuality, which supplies all form and comeliness and which reflects reality and divinity in individual spiritual man and things.

2. 475 : 5-22

Kérdés: Mi az ember?

Válasz: Az ember nem anyag; nem agyból, vérből, csontokból és más anyagi elemekből áll. A Szentírás tudtunkra adja, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ez a hasonlatosság nem az anyag. A Szellem hasonlatossága nem térhet el ennyira a Szellemtől. Az ember lelki és tökéletes, és mert lelki és tökéletes, a Keresztény Tudományban ilyenként kell őt értelmezni. Az ember eszme, a Szeretet képe; nem fizikum. Ő Isten összetett ideája, aki minden helyes ideát magába foglal; mindannak generikus elnevezése, ami Isten képét és hasonlatosságát tükrözi vissza; a létezés tudatos azonossága, amint az a Tudományban megállapítható, ahol az ember Isten vagy Elme tükröződése, és így örök; az, amelynek nincs Istentől elkülönült elméje; az, amelynek nincsen egyetlen tulajdonsága sem, amely nem az Istenségtől származik; az, amely nem rendelkezik saját élettel, intelligenciával, sem saját teremtő erővel, hanem lelkileg tükrözi mindazt, ami Alkotójához tartozik.

2. 475 : 5-22

Question. — What is man?

Answer. — Man is not matter; he is not made up of brain, blood, bones, and other material elements. The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science. Man is idea, the image, of Love; he is not physique. He is the compound idea of God, including all right ideas; the generic term for all that reflects God's image and likeness; the conscious identity of being as found in Science, in which man is the reflection of God, or Mind, and therefore is eternal; that which has no separate mind from God; that which has not a single quality underived from Deity; that which possesses no life, intelligence, nor creative power of his own, but reflects spiritually all that belongs to his Maker.

3. 258 : 9-14 következő oldal

Az ember több, mint egy anyagi forma benne egy elmével, amelynek meg kell szabadulnia környezetétől azért, hogy halhatatlan legyen. Az ember végtelenséget tükröz, és ez a visszatükrözés Isten igaz eszméje.

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. Az Elme nyilvánít meg mindent, amely az Igazság végtelenségében létezik. Nem tudunk többet az emberről mint az igaz isteni képmásról és hasonlatosságról, mint amit Istenről tudunk.

A végtelen Alapelvet a végtelen idea és a lelki egyéniség tükrözi vissza, de az anyagi úgynevezett érzékek nem képesek tudomást venni sem az Alapelvről, sem annak eszméjéről. Az emberi képességek olyan arányban növekednek és tökéletesednek, ahogyan az emberiség elnyeri az ember és Isten igaz eszméjét.

A halandóknak nagyon tökéletlen felfogásuk van a lelki emberről és gondolatának végtelen terjedelméről. Hozzá tartozik az örök Élet. Minthogy az ember sohasem születik és sohasem hal meg, Isten kormányzása alatt az örök Tudományban lehetetlen volna az ember számára, hogy lebukjon magas rangjáról.

Lelki érzék útján felismerheted az istenség szívét, és így elkezdheted megérteni a Tudományban az ember generikus kifejezését. Az ember nem olvad fel az Istenségben, és az ember nem veszítheti el egyéniségét, mivel az örök Életet tükrözi; az ember nem is egy elszigetelt, magányos eszme, mivel a végtelen Elmét, minden szubsztancia összességét képviseli.

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztusi megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

3. 258 : 9-14 next page

Man is more than a material form with a mind inside, which must escape from its environments in order to be immortal. Man reflects infinity, and this reflection is the true idea of God.

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis. Mind manifests all that exists in the infinitude of Truth. We know no more of man as the true divine image and likeness, than we know of God.

The infinite Principle is reflected by the infinite idea and spiritual individuality, but the material so-called senses have no cognizance of either Principle or its idea. The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

Mortals have a very imperfect sense of the spiritual man and of the infinite range of his thought. To him belongs eternal Life. Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.

Through spiritual sense you can discern the heart of divinity, and thus begin to comprehend in Science the generic term man. Man is not absorbed in Deity, and man cannot lose his individuality, for he reflects eternal Life; nor is he an isolated, solitary idea, for he represents infinite Mind, the sum of all substance.

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

4. 302 : 3-24

Az anyagi test és elme időleges, de a valódi ember lelki és örök. Ezzel a magyarázattal nem veszik el a valódi ember azonossága, hanem megtaláltatik, mivel a létezés és minden azonosság tudatos végtelensége kerül felismerésre és az változatlan marad. Lehetetlen, hogy az ember bármi olyat elveszítsen, ami valódi, amikor Isten a minden és örökké az emberé. Az az elgondolás, hogy az elme az anyagban van, és hogy az anyag úgynevezett gyönyörei és fájdalmai, az anyag születése, vétke, betegsége és halála valóságosak, egy halandó hiedelem, és ez a hiedelem minden, ami valaha is elveszik majd.

Folytatva meghatározásunkat az ember-ről, emlékezzünk arra, hogy a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. Ez a megállapítás tényen alapszik és nem mesén. A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

4. 302 : 3-24

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

Continuing our definition of man, let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable. The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

5. 94 : 1-11, 24 (,-ig), 30-32 (első .-ig)

Jézus egy Istent hirdetett, egy Szellemet, aki az embert Saját - a Szellem, nem pedig az anyag - képére és hasonlatosságára alkotja. Az ember végtelen Igazságot, Életet és Szeretetet tükröz. Az ember így értett természete magában foglalja mindazt, amire a „kép” és „hasonlatosság” kifejezések utalnak, amint azok a Szentírásban használatosak. Az igazán Keresztény és tudományos állítás a személyiségről, és az ember és Isten kapcsolatáról, azzal a demonstrációval, amely azt kísérte, felbőszítette a rabbikat, akik aztán azt mondták: „Feszítsd meg, feszítsd meg ... a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten Fiává tette magát.”

Mesterünk könnyedén olvasta az emberi nem gondolatait,

Ehhez a tisztánlátáshoz való közelítés lelki fejlődést és az Elme végtelen képességeivel való egységet mutat.

5. 94 : 1-11, 24 (to ,), 30-32 (to 1st .)

Jesus taught but one God, one Spirit, who makes man in the image and likeness of Himself, — of Spirit, not of matter. Man reflects infinite Truth, Life, and Love. The nature of man, thus understood, includes all that is implied by the terms "image" and "likeness" as used in Scripture. The truly Christian and scientific statement of personality and of the relation of man to God, with the demonstration which accompanied it, incensed the rabbis, and they said: "Crucify him, crucify him …. by our law he ought to die, because he made himself the Son of God."

Our Master easily read the thoughts of mankind,

An approximation of this discernment indicates spiritual growth and union with the infinite capacities of the one Mind.

6. 128 : 7 (üzletemberek)-19

... üzletemberek és nagy műveltségű tudósok azt tapasztalják, hogy a Keresztény Tudomány fokozza kitartásukat és szellemi erejüket, növeli emberismeretüket, valamint éleslátást, felfogóképességet és normál kapacitásuk meghaladására képességet biztosít számukra. Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

6. 128 : 7 (business)-19

…business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

7. 519 : 11-21

Az emberi képesség csak lassan ismeri fel és fogja fel Isten teremtését és azt az isteni erőt és jelenlétet, amely ezzel jár, és amely annak szellemi eredetét demonstrálja. A halandók addig nem ismerhetik meg a végtelent, amíg le nem vetik a régi embert és el nem érik a szellemi képmást és hasonlatosságot. Mi mérhetné fel a végtelent! Hogyan nyilvánítsuk ki Őt, addig, míg, az apostol szavaival élve „el [nem] jutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére?”

7. 519 : 11-21

Human capacity is slow to discern and to grasp God's creation and the divine power and presence which go with it, demonstrating its spiritual origin. Mortals can never know the infinite, until they throw off the old man and reach the spiritual image and likeness. What can fathom infinity! How shall we declare Him, till, in the language of the apostle, "we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ"?


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████