VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 29. |

VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 29.TÁRGY — VALÓSÁG

SubjectReality

ARANY SZÖVEG : JÁNOS 19 : 11

Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked.”— Krisztus JézusGolden Text: John 19 : 11

Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above.”— Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 13 : 1 • I Krónikák 29 : 11, 12 • Zsoltárok 145 : 10–13


1.     Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől.

11.     Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!

12.     A gazdagság és a dicsőség mind te tőled [vannak,] és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése.

10.     Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11.     Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12.     Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsőségét.

13.     A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart.

Responsive Reading: Romans 13 : 1 • I Chronicles 29 : 11, 12 • Psalm 145 : 10–13

1.     Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God.

11.     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12.     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

10.     All thy works shall praise thee, O Lord; and thy saints shall bless thee.

11.     They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

12.     To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

13.     Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 3, 7 (,-ig), 21 (a 2. ,-ig) ,), 26 (uralkodjék-ig), 27 (,-ig), 31 (az első .-ig)

1     Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

3     És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.

7     Teremté tehát Isten a mennyezetet,

21     És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindenféle ... nyüzsgő élőlényeket,

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék ...

27     Teremté tehát az Isten az embert az ő saját képére,

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 3, 7 (to ,), 21 (to 2nd ,), 26 (to dominion), 27 (to ,), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

7     And God made the firmament,

21     And God created great whales, and every living creature that moveth,

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion …

27     So God created man in his own image,

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Ézsaiás 43 : 10, 11, 13

10     Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

11     Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító!

13     Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, aki az én kezemből kimentsen; Én cselekszem, és ki változtatja azt meg?

2. Isaiah 43 : 10, 11, 13

10     Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.

11     I, even I, am the Lord; and beside me there is no saviour.

13     Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?

3. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

3. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4. Máté 9 : 1-8

1     Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába.

2     És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid."

3     Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."

4     Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt szívetekben?

5     Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?

6     Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"

7     Az pedig felkelt, és hazament.

8     Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

4. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

5. Máté 21 : 23

23     Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: "Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat?"

5. Matthew 21 : 23

23     And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

6. Máté 22 : 15, 29

15     Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe.

29     Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.

6. Matthew 22 : 15, 29

15     Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

29     Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

7. János 14 : 10 (Azokat), 12 (az első ;-ig)

10     Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit.

12     "Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;

7. John 14 : 10 (the words), 12 (to 1st ;)

10     …the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also;

8. Apostolok Cselekedetei 3 : 1, 2, 4, 6-8, 11, 12

1     Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre.

2     És hoznak vala egy embert, ki az õ anyjának méhétõl fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba.

4     Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk!

6     Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!

7     És õt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerõsödének az õ lábai és bokái.

8     És felszökvén, megálla és jár vala és beméne õ velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent.

11     Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta õ hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik.

12     Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?

8. Acts 3 : 1, 2, 4, 6-8, 11, 12

1     Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

2     And a certain man lame from his mother’s womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

4     And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.

6     Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

7     And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ancle bones received strength.

8     And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

11     And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon’s, greatly wondering.

12     And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?

9. II Péter 1 : 2, 3, 16

2     Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.

3     Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

16     Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az õ nagyságának.

9. II Peter 1 : 2, 3, 16

2     Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

3     According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

16     For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

10. Efézusiakhoz 1 : 16 (– adni), 17, 18 (,-ig), 19, 21

16     Nem szűnöm meg hálát adni ...

17     Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Õ megismerésében;

18     És világosítsa meg értelmetek szemeit,

19     És mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint,

21     Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

10. Ephesians 1 : 16 (to thanks), 17, 18 (to ;), 19, 21

16     Cease not to give thanks …

17     That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

18     The eyes of your understanding being enlightened;

19     And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,

21     Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

11. Efézusiakhoz 3 : 14, 15, 20, 21

14     Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

15     Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,

20     Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,

21     Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

11. Ephesians 3 : 14, 15, 20 (unto), 21

14     For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

15     Of whom the whole family in heaven and earth is named,

20     …unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

21     Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.Tudomány és Egészség


1. 478 : 26-27

Kizárólag az valós, ami Istent tükrözi.

1. 478 : 26-27

That only is real which reflects God.

2. 228 : 25 csak

Istenen kívül nincs semmilyen erő.

2. 228 : 25 only

There is no power apart from God.

3. 207 : 20-23

Csak egy eredendő ok van. Tehát nem létezhet okozat semmi más okból, és nem lehet valóság semmiben, ami nem ebből a nagyszerű és egyedüli okból fakad.

3. 207 : 20-23

There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not proceed from this great and only cause.

4. 108 : 19-29

Amikor látszólag közel a halandó létezés határához, már a halál árnyékának völgyében álltam, megtanultam az isteni Tudomány ezen igazságait: hogy minden valódi létezés Istenben, az isteni Elmében van, és hogy az Élet, Igazság és Szeretet teljhatalmú és örökké jelenlévő; hogy az Igazság ellentéte, melyet tévedésnek, bűnnek, betegségnek, kórnak, halálnak neveznek, a hamis anyagi érzéknek, az anyagban lévő elmének a hamis tanúbizonysága; hogy ez a hamis érzék - a hiedelem szerint - a halandó elme egy szubjektív állapotát fejleszti ki, amelyet ugyanez az úgynevezett elme anyagnak nevez, ezáltal kizárva a Szellem valós érzékét.

4. 108 : 19-29

When apparently near the confines of mortal existence, standing already within the shadow of the death-valley, I learned these truths in divine Science: that all real being is in God, the divine Mind, and that Life, Truth, and Love are all-powerful and ever-present; that the opposite of Truth, — called error, sin, sickness, disease, death, — is the false testimony of false material sense, of mind in matter; that this false sense evolves, in belief, a subjective state of mortal mind which this same so-called mind names matter, thereby shutting out the true sense of Spirit.

5. 275 : 10-12

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted.

5. 275 : 10-12

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is.

6. 515 : 28-8

Most hasonlítsd az embert a tükör előtt isteni Alapelvéhez, Istenhez. Nevezd a tükröt isteni Tudománynak és nevezd az embert tükröződésnek. Majd figyeld meg, milyen hű, a Keresztény Tudomány szerint, a tükörkép az eredetihez. Ahogy a tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te is, lelkiként, Isten tükörképe vagy. A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt a hű képmást fogjuk látni mindenhol.

6. 515 : 28-8

Now compare man before the mirror to his divine Principle, God. Call the mirror divine Science, and call man the reflection. Then note how true, according to Christian Science, is the reflection to its original. As the reflection of yourself appears in the mirror, so you, being spiritual, are the reflection of God. The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

7. 52 : 23-28 (;-ig)

Isten legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni hatalmat tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem minden időkre: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;”

7. 52 : 23-28 (to ;)

The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples, speaking not for their day only but for all time: “He that believeth on me, the works that I do shall he do also;"

8. xi : 9-14

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak.

8. xi : 9-14

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation.

9. 418 : 12-15, 28-32

Tisztán kell értened, hogy a betegség sem a létezés valósága jobban, mint a bűn. A betegség, bűn és halál ezen halandó álma meg kell, hogy szűnjön a Keresztény Tudomány által.

Mondd az igazságot a tévedés minden formájának. Daganatok, fekélyek, tuberkulózis, gyulladás, fájdalom, deformált ízületek mind az ébredezés félálombeli árnyai, a halandó gondolat sötét képei, amelyek menekülnek az Igazság fénye előtt.

9. 418 : 12-15, 28-32

It must be clear to you that sickness is no more the reality of being than is sin. This mortal dream of sickness, sin, and death should cease through Christian Science.

Speak the truth to every form of error. Tumors, ulcers, tubercles, inflammation, pain, deformed joints, are waking dream-shadows, dark images of mortal thought, which flee before the light of Truth.

10. 192 : 32-14

Elhívtak, hogy látogassam meg Clark urat Lynnben, aki ágyhoz volt kötve hat hónapja csípőbetegséggel, melyet egy facövekre esés okozott kisfiúként. A házba belépve találkoztam az orvosával, aki azt mondta, hogy a beteg haldoklik. Az orvos épp akkor vett mintát a csípőn lévő fekélyből, és azt mondta, hogy a csont szuvas volt több hüvelyk hosszan. Még meg is mutatta nekem a mintát, melyen a csont ezen állapotának bizonyítéka látszott. Az orvos kiment. Clark úr kimeredt szemmel, vakon feküdt. A halál harmata kiült a homlokára. Az ágyához mentem. Pár pillanat múlva az arca megváltozott; halál-sápadtságát természetes szín váltotta fel. A szemhéjak óvatosan becsukódtak és a légzése természetes lett; aludt. Úgy tíz perc múlva kinyitotta a szemét és azt mondta: „Új embernek érzem magam. A szenvedésem teljesen eltűnt.”

10. 192 : 32-14

I was called to visit Mr. Clark in Lynn, who had been confined to his bed six months with hip-disease, caused by a fall upon a wooden spike when quite a boy. On entering the house I met his physician, who said that the patient was dying. The physician had just probed the ulcer on the hip, and said the bone was carious for several inches. He even showed me the probe, which had on it the evidence of this condition of the bone. The doctor went out. Mr. Clark lay with his eyes fixed and sightless. The dew of death was on his brow. I went to his bedside. In a few moments his face changed; its death-pallor gave place to a natural hue. The eyelids closed gently and the breathing became natural; he was asleep. In about ten minutes he opened his eyes and said: "I feel like a new man. My suffering is all gone."

11. 193 : 17-19, 20-21

Mondtam neki, hogy keljen fel, öltözzön fel és vacsorázzon a családjával. Így tett. Másnap láttam őt az udvaron. ... A sebből megszűnt a váladékozás és a seb begyógyult.

11. 193 : 17-19, 20-21

I told him to rise, dress himself, and take supper with his family. He did so. The next day I saw him in the yard. … The discharge from the sore stopped, and the sore was healed.

12. 243 : 32-6

Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

12. 243 : 32-6

Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

13. 177 : 19-24

Azonban egy hazugság, az Igazság ellentéte, nem nevezheti meg a tulajdonságait és hatásait annak, amit anyagnak neveznek, és nem alkothatja meg a test úgynevezett törvényeit, sem nem tud egy hazugság erőfölényt fenntartani bármilyen vonalon az Isten, Szellem és Igazság ellen.

13. 177 : 19-24

But a lie, the opposite of Truth, cannot name the qualities and effects of what is termed matter, and create the so-called laws of the flesh, nor can a lie hold the preponderance of power in any direction against God, Spirit and Truth.

14. 454 : 11-13

Hogy a gonosz vagy anyag sem intelligenciával, sem hatalommal nem bír, az abszolút Keresztény Tudomány doktrinája, és ez az a nagyszerű igazság, amely megfosztja a tévedést minden álcájától.

14. 454 : 11-13

That evil or matter has neither intelligence nor power, is the doctrine of absolute Christian Science, and this is the great truth which strips all disguise from error.

15. 421 : 15-18 (a második .-ig)

Ragaszkodj vehemensen a nagyszerű, mindenre kiterjedő tényhez, hogy Isten, Szellem a minden, és hogy Ő rajta kívül nincs semmi. Nincsen semmilyen betegség.

15. 421 : 15-18 (to 2nd .)

Insist vehemently on the great fact which covers the whole ground, that God, Spirit, is all, and that there is none beside Him. There is no disease.

16. 130 : 26-7

Ha a gondolat megriad a Tudomány erős kijelentésétől Isten vagy az Igazság legfelsőbbségét illetően, és kételkedik a jó fensőbbségében, akkor nem kellene ellenkező irányban éppúgy megdöbbennünk a gonosz erőteljes követelésein, és kétségbe vonnunk azokat, és többé nem gondolnunk természetesnek a bűn szeretetét és természetellenesnek az azzal való felhagyást - többé nem képzelni a gonoszt örökké jelenlévőnek és a jót hiányzónak? Az Igazságnak nem kellene ugyanolyan meglepőnek és természetellenesnek tűnnie, mint a tévedés, és a tévedésnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az igazság. A betegségnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az egészség. A Tudományban nincs tévedés, és az életeinket a valóságnak kell vezérelnie annak érdekében, hogy azok harmóniában legyenek Istennel, minden létezés isteni Alapelvével.

Ha egyszer az isteni Tudomány megsemmisítette, a testi érzékek szerinti hamis bizonyíték eltűnik.

16. 130 : 26-7

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth. Sickness should not seem so real as health. There is no error in Science, and our lives must be governed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of all being.

When once destroyed by divine Science, the false evidence before the corporeal senses disappears.

17. 76 : 18-21

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

17. 76 : 18-21

Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When divine Science is universally understood, they will have no power over man, for man is immortal and lives by divine authority.

18. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

18. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████