VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 22. |

VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 22.TÁRGY — ANYAG

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : ZAKARIÁS 2 : 13

Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő szentséges helyéről.Golden Text: Zechariah 2 : 13

Be silent, O all flesh, before the Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Korintusiakhoz 2 : 9, 10, 12-14


9.     Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10.     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

12.     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13.     Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

14.     Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

Responsive Reading: I Corinthians 2 : 9, 10, 12-14

9.     As it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10.     But God hath revealed them unto us by his Spirit.

12.     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13.     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14.     But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 60 : 1-4 (az első :-ig)

1     Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

2     Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3     És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

4     Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.

1. Isaiah 60 : 1-4 (to 1st :)

1     Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

2     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

4     Lift up thine eyes round about, and see:

2. II Királyok 6 : 8-17

8     Siria királya pedig hadat indított Izráel ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, monda: Itt meg itt lesz az én táborom.

9     És elkülde az Isten embere az Izráel királyához, mondván: Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a siriaiak betörni.

10     És elkülde az Izráel királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer.

11     És felháborodott ezen a siriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda nékik: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izráel királyával?!

12     Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izráelben van, jelenti meg az Izráel királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz.

13     És monda: Menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki, mondván: Ímé Dótánban van.

14     Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost.

15     Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, [édes] uram! mit cselekedjünk?

16     Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.

17     És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

2. II Kings 6 : 8-17

8     Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

9     And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

10     And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

11     Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

12     And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

13     And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

14     Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

15     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

3. Ézsaiás 17 : 7, 8

7     Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek;

8     És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és amiket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a nap-oszlopokat.

3. Isaiah 17 : 7, 8

7     At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel.

8     And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves, or the images.

4. Máté 13 : 1-3 (első ,-ig), 10-17

1     Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.

2     És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.

3     És sokat beszéle nékik példázatokban,

10     A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?

11     Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.

12     Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van.

13     Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

14     És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:

15     Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

16     A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.

17     Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.

4. Matthew 13 : 1-3 (to 1st ,), 10-17

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

2     And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

3     And he spake many things unto them in parables,

10     And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

11     He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

12     For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

13     Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

14     And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

15     For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

16     But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

17     For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

5. Lukács 10 : 21

21     Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.

5. Luke 10: 21

21     In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

6. Galatákhoz 6 : 7-9

7     Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is.

8     Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

9     A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

6. Galatians 6 : 7-9

7     Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

8     For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

9     And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

7. I János 2 : 15-17

15     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

7. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.Tudomány és Egészség


1. 335 : 7 (A Szellem)-15

A Szellem, Isten, teremtett mindent Önmagában és Önmagából. Szellem soha nem teremtett anyagot. Semmi sincs a Szellemben, amiből anyag készülhetne, mivel, ahogy a Biblia kinyilvánítja, a Logos, az Æon vagy Isten Igéje „nélkül semmi sem lett, ami lett.” A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek.

1. 335 : 7 (Spirit)-15

Spirit, God, has created all in and of Himself. Spirit never created matter. There is nothing in Spirit out of which matter could be made, for, as the Bible declares, without the Logos, the Æon or Word of God, "was not anything made that was made." Spirit is the only substance, the in-visible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial. Things material and temporal are insubstantial.

2. 292 : 13-26

Az anyag a haladó elme kezdeti hiedelme, mert ez az úgynevezett elme nem ismeri fel a Szellemet. A halandó elme számára az anyag lényegi, és a gonosz valós. A halandók úgynevezett érzékei anyagiak. Ennélfogva a halandók úgynevezett élete az anyagtól függ.

Az anyagi ember és a halandó elme eredetét magyarázva Jézus azt mondta: „Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szavamat. Ti az ördög atyátokól valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

2. 292 : 13-26

Matter is the primitive belief of mortal mind, because this so-called mind has no cognizance of Spirit. To mortal mind, matter is substantial, and evil is real. The so-called senses of mortals are material. Hence the so-called life of mortals is dependent on matter.

Explaining the origin of material man and mortal mind, Jesus said: "Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father, the devil [evil], and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it."

3. 591 : 8-10 (;-ig), 12 (az Igazság ellentéte) csak

Anyag. Mitológia; halandóság; a halandó elme egy másik megnevezése; illúzió; értelem, szubsztancia és élet az értelmetlenségben és halandóságban; … az Igazság ellentéte;

3. 591 : 8-10 (to ;), 12 (the opposite of Truth) only

Matter. Mythology; mortality; another name for mortal mind; illusion; intelligence, substance, and life in non-intelligence and mortality; … the opposite of Truth;

4. 38 : 24-32

Jézus kidolgozta az utat mások számára. Felfedte a Krisztust, az isteni Szeretet szellemi eszméjét. Azoknak, akik a vétek és az én hiedelmébe merültek, csak a gyönyörnek vagy az érzékek kielégítésének éltek, Jézus röviden ezt mondta: Szemeitek lévén, nem láttok, és füleitek lévén, nem hallotok; hogy valami módon ne értsetek szívetekkel, és meg ne térjetek, és meg ne gyógyítsalak benneteket. Azt tanította, hogy az anyagi érzékek kizárják az Igazságot és annak gyógyító erejét.

4. 38 : 24-32

Jesus mapped out the path for others. He unveiled the Christ, the spiritual idea of divine Love. To those buried in the belief of sin and self, living only for pleasure or the gratification of the senses, he said in substance: Having eyes ye see not, and having ears ye hear not; lest ye should understand and be converted, and I might heal you. He taught that the material senses shut out Truth and its healing power.

5. 284 : 15-18, 21-23, 28-32

Megismerhető-e az Istenség az anyagi érzékek által? Az anyagi érzékek, amelyek nem szereznek konkrét bizonyítékot a Szellemről, adhatnak-e helyes tanúvallomást a szellemi életet, igazságot és szeretetet illetően?

A testi érzékek nem képesek bizonyítékot szerezni Istenről. Azok sem nem látják a Szellemet szemmel, sem nem hallják azt füllel, sem nem tudják tapintani, ízlelni vagy szagolni a Szellemet.

A Keresztény Tudomány szerint, az ember egyedüli valós érzékei szellemiek, melyek az isteni Elméből fakadnak. A gondolat Istentől az emberhez halad, de sem érzékelés, sem jelentés nem megy az anyagi testből az Elméhez. A kommunikáció mindig Istentől halad az Ő ideája, az ember felé.

5. 284 : 15-18, 21-23, 28-32

Can Deity be known through the material senses? Can the material senses, which receive no direct evidence of Spirit, give correct testimony as to spiritual life, truth, and love?

The physical senses can obtain no proof of God. They can neither see Spirit through the eye nor hear it through the ear, nor can they feel, taste, or smell Spirit.

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man.

6. 209 : 31-32

A lelki érzet tudatos, állandó képesség arra, hogy Istent megértsük.

6. 209 : 31-32

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God.

7. 210 : 5-10

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket Jézus demonstrációiban látjuk, - hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség[et], mely eltöröltetik” - melyek megmutatták, hogy ő nem vette figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.

7. 210 : 5-10

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

8. 294 : 9-18

Az a hiedelem, hogy az anyag gondolkodik, lát vagy érez, nem valóságosabb annál a hiedelemnél, hogy az anyag élvez és szenved. Ez a halandó hiedelem, amelyet tévesen embernek hívunk, hiba, mely azt mondja: „Az anyag értelmes és érzékelni képes. Az idegek éreznek. Az agy gondolkodik és vétkezik. A gyomor az embert ingerlékennyé teheti. Egy sérülés nyomorékká teheti, az anyag pedig megölheti az embert.” Az úgynevezett anyagi érzékek ezen ítélete áldozattá teszi a halandókat, akiket a fiziológia és patológia arra tanít, hogy tiszteletben tartsák a hamis tanúvallomást, még azon tévedéseket is, amelyeket az Igazság a lelki érzéken és Tudományon keresztül megsemmisít.

8. 294 : 9-18

The belief that matter thinks, sees, or feels is not more real than the belief that matter enjoys and suffers. This mortal belief, misnamed man, is error, saying: “Matter has intelligence and sensation. Nerves feel. Brain thinks and sins. The stomach can make a man cross. Injury can cripple and matter can kill man." This verdict of the so-called material senses victimizes mortals, taught, as they are by physiology and pathology, to revere false testimony, even the errors that are destroyed by Truth through spiritual sense and Science.

9. 122 : 1-14

A fizikai érzékek bizonyítéka gyakran az ellenkezőjére fordítja a létezés valódi Tudományát, és ezzel diszharmónia uralmát hozza létre - látszólagos erőt tulajdonítva a bűnnek, betegségnek és halálnak; de az Élet nagyszerű törvényei, helyesen értve, legyőzik a tévedés ezen hármasát, megcáfolják hamis tanúit, és feltárják a menyország birodalmát - a harmónia tényleges uralmát a földön. A Lélek Tudományának anyagi érzékek általi kifordítását tizenkilenc századdal ezelőtt Jézus demonstrációi gyakorlatilag leplezték le; mégis, ezek az úgynevezett érzékek a halandó elmét még mindig a halandó test alárendeltjévé teszik, és az anyag egyes szakaszait, mint az agyat és idegeket a fájdalom és gyönyör székhelyévé rendelik, amelyekből az anyag jelenti ennek az úgynevezett elmének boldog vagy szenvedő állapotát.

9. 122 : 1-14

The evidence of the physical senses often reverses the real Science of being, and so creates a reign of discord, — assigning seeming power to sin, sickness, and death; but the great facts of Life, rightly understood, defeat this triad of errors, contradict their false witnesses, and reveal the kingdom of heaven, — the actual reign of harmony on earth. The material senses' reversal of the Science of Soul was practically exposed nineteen hundred years ago by the demonstrations of Jesus; yet these so-called senses still make mortal mind tributary to mortal body, and ordain certain sections of matter, such as brain and nerves, as the seats of pain and pleasure, from which matter reports to this so-called mind its status of happiness or misery.

10. 120 : 7-9, 15-24

A Tudomány megfordítja a fizikai érzékek hamis tanúbizonyságát, és ez által a megfordítás által a halandók elérnek a létezés alapvető tényeihez.

Az egészség nem az anyag állapota, hanem az Elméé; szintén nem tudnak az anyagi érzékek megbízható bizonyságot adni az egészség kérdését illetően. Az Elme általi gyógyítás Tudománya megmutatja, hogy lehetetlen, hogy az Elmén kívül bármi más igazul tanúskodjon az ember állapotáról vagy bemutassa azt. Ezért a Tudomány isteni Alapelve a fizikai érzékek bizonyságának megfordítása által feltárja az embert mint az Igazságban harmonikusan létezőt, amely az egészség egyetlen alapja; és így a Tudomány tagad minden betegséget, meggyógyítja a betegeket, megdönti a hamis bizonyítékot és elveti az anyagra épülő logikát.

10. 120 : 7-9, 15-24

Science reverses the false testimony of the physical senses, and by this reversal mortals arrive at the fundamental facts of being.

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

11. 84 : 19-23

Annak megértése, hogy az Elme végtelen, a testiség által nem megkötött, hogy nem függ a fültől és szemtől hanghoz és látáshoz, sem pedig izmoktól és csontoktól a mozgáshoz, egy lépés az Elme-tudomány felé, amely által az ember természetét és létezését felismerjük.

11. 84 : 19-23

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

12. 227 : 5 (a)-13, 24-29

... a rabságban tartó érzékek követelményeit meg kell tagadni és meg kell haladni. Az isteni Elme törvénye véget kell hogy vessen az ember rabszolgaságának vagy a halandók továbbra is tudatlanságban maradnak az ember elidegeníthetetlen jogait illetően és a reménytelen rabszolgaságnak maradnak alávetve, amiatt, hogy egyes néptanítók megengedik a tudatlanságot az isteni hatalmat illetően, tudatlanságot, mely a folytatólagos leigázás és emberi szenvedés alapja.

Világ polgárai, fogadjátok el „Isten fiai dicsőségének szabadság”-át és legyetek szabadok! Ez a ti isteni jogotok. Az anyagi érzék illúziója, nem pedig az isteni törvény, ejtett fogságba, akasztotta össze szabad végtagjaidat, bénította meg képességeidet, erőtlenítette el testedet és csúfította el lényednek tábláját.

12. 227 : 5 (the)-13, 24-29

…the claims of the enslaving senses must be denied and superseded. The law of the divine Mind must end human bondage, or mortals will continue unaware of man's inalienable rights and in subjection to hopeless slavery, because some public teachers permit an ignorance of divine power, — an ignorance that is the foundation of continued bondage and of human suffering.

Citizens of the world, accept the "glorious liberty of the children of God," and be free! This is your divine right. The illusion of material sense, not divine law, has bound you, entangled your free limbs, crippled your capacities, enfeebled your body, and defaced the tablet of your being.

13. 393 : 8-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

13. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████