VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 15. |

VASÁRNAP 2020. MÁRCIUS 15.TÁRGY — SZUBSZTANCIA

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 10: 34

Néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.Golden Text: Hebrews 10 : 34

Ye have in heaven a better and an enduring substance.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 37 : 3-6, 16, 18, 19


3.     Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

4.     Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

5.     Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

6.     Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.

16.     Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága.

18.     Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz.

19.     Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban.

Responsive Reading: Psalm 37 : 3-6, 16, 18, 19

3.     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4.     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

5.     Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

6.     And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

16.     A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.

18.     The Lord knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

19.     They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. ZSOLTÁROK 36 : 6-10

6     Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7     Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

1. Psalm 36 : 5-9

5     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

2. Ézsaiás 58 : 10, 11, 13 (Ha-ig), 13 (őt), 14

10     Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11     És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

13     Ha ... őt tiszteled, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:

14     Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

2. Isaiah 58 : 10, 11, 13 (to thou), 13 (honour), 14

10     And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

13     If thou … honour him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words:

14     Then shalt thou delight thyself in the Lord; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father: for the mouth of the Lord hath spoken it.

3. Márk 11 : 11 (;-ig)

11     És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba;

3. Mark 11 : 11 (to :)

11     And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple:

4. Márk 12 : 28-31

28     Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?

29     Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

30     Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

31     A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

4. Mark 12 : 28-31

28     And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

29     And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

30     And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

31     And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

5. János 6 : 1, 2, 5, 8-13, 15, 25-27, 63

1     Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2     És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.

5     Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

8     Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:

9     Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?

10     Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren.

11     Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala.

12     Amint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen.

13     Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után.

15     Jézus azért, amint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre.

25     És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide?

26     Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.

27     Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

5. John 6 : 1, 2, 5, 8-13, 15, 25-27, 63

1     After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

2     And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

5     When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?

8     One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

9     There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?

10     And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

11     And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.

12     When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.

13     Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.

15     When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.

25     And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?

26     Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. Márk 16 : 17 (;-ig), 18 (betegekre)

17     Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek;

18     betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

6. Mark 16 : 17 (to 2nd ;), 18 (they shall lay)

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils;

18     …they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

7. II Korintusiakhoz 9 : 6-11

6     Azt [mondom] pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

7     Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

8     Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

9     Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.

10     Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,

11     Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

7. II Corinthians 9 : 6-11

6     But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7     Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

9     (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.Tudomány és Egészség


1. 468 : 17 (Szubsztancia) - 24

A Szubsztancia az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben: A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia. A szellemi univerzum, beleértve az egyéni embert, egy összetett idea, mely a Szellem isteni szubsztanciáját tükrözi.

1. 468 : 17 (Substance)-24

Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

2. 311 : 26-7

A fizikai érzékek által felismert tárgyakban nincs meg a szubsztancia valósága. Ezek csupán azok, aminek a haladó hiedelem elnevezi őket. Az anyag, bűn és halandóság elveszítik minden feltételezett tudatukat vagy életre vagy létezésre való igényüket, ahogy a halandók levetik az életet, szubsztanciát és intelligenciát illető hamis érzetüket. De a lelki, örök embert a halandóság ezen fázisai nem érintik meg.

Milyen igaz, hogy bármit is tanulunk meg az anyagi érzékek által, el kell vesznie, mivel az ilyen úgynevezett tudást a lét lelki tényei megfordítják a Tudományban. Az bizonyul szubsztanciának, amit az anyagi érzet megfoghatatlannak nevez. Ami az anyagi érzékek számára szubsztanciának tűnik, semmivé lesz, mint ahogy az érzet-álom eltűnik és a valóság megjelenik.

2. 311 : 26-7

The objects cognized by the physical senses have not the reality of substance. They are only what mortal belief calls them. Matter, sin, and mortality lose all supposed consciousness or claim to life or existence, as mortals lay off a false sense of life, substance, and intelligence. But the spiritual, eternal man is not touched by these phases of mortality.

How true it is that whatever is learned through material sense must be lost because such so-called knowledge is reversed by the spiritual facts of being in Science. That which material sense calls intangible, is found to be substance. What to material sense seems substance, becomes nothingness, as the sense-dream vanishes and reality appears.

3. 89 : 32-15

Ha magra van szükség, hogy búzát termesszünk, és búzára, hogy lisztet készítsünk, vagy ha az egyik állat eredezteti a másikat, akkor hogyan magyarázhatjuk meg eredeti származásukat? Hogyan sokszorozódtak meg a kenyerek és a halak a Galileai tenger partján, méghozzá liszt vagy ikra nélkül, amiből a kenyér vagy hal lehetne?

A Föld pályája és az egyenlítőnek nevezett képzeletbeli vonal nem szubsztancia. A Föld mozgását és helyzetét egyedül az Elme tartja fenn. Szabadulj meg attól a gondolattól, hogy a szubsztancia az anyagban lehet, és a mozgások és átváltozások, melyek most a halandó elme számára lehetségesek, éppoly lehetségesnek fognak bizonyulni a test számára. Akkor a létezést szellemiként ismerik majd el, és a halál elavult lesz, habár jelenleg némelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy a halál a halhatatlanság szükséges előjátéka.

3. 89 : 32-15

If seed is necessary to produce wheat, and wheat to produce flour, or if one animal can originate another, how then can we account for their primal origin? How were the loaves and fishes multiplied on the shores of Galilee, — and that, too, without meal or monad from which loaf or fish could come?

The earth's orbit and the imaginary line called the equator are not substance. The earth's motion and position are sustained by Mind alone. Divest yourself of the thought that there can be substance in matter, and the movements and transitions now possible for mortal mind will be found to be equally possible for the body. Then being will be recognized as spiritual, and death will be obsolete, though now some insist that death is the necessary prelude to immortality.

4. 467 : 3 (Ennek)-8

Ennek a Tudománynak az első követelménye: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem!”. Ez az én a Szellem. A parancsolat tehát ezt jelenti: Ne legyen más intelligenciád, más életed, más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, csak az, amely lelki. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

4. 467 : 3 (The)-8

The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself."

5. 454 : 17-21

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek.

5. 454 : 17-21

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action.

6. 494 : 10-19

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára. Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így segítve a tévedő emberi érzetet, hogy megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot keressen az isteni Tudományban.

6. 494 : 10-19

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love. Jesus demonstrated the inability of corporeality, as well as the infinite ability of Spirit, thus helping erring human sense to flee from its own convictions and seek safety in divine Science.

7. 25 : 22-31

Bár a nagy Tanító demonstrálta a bűn és betegség feletti uralmát, semmiképpen nem mentett fel másokat az alól, hogy megadják saját tiszteletük megkövetelt bizonyítékát. Ő az irányításukon dolgozott, hogy demonstrálhassák ezt az erőt, ahogyan ő tette, és megérthessék annak isteni Alapelvét. A Tanítóba vetett feltétlen hit és mindaz az érzelgős szeretet, amellyel elhalmozhatjuk, önmagában nem tesz minket az ő követőivé. El kell indulnunk, és hasonlóan kell cselekednünk, különben nem kamatoztatjuk mindazon Mesterünk által ránk hagyott nagyszerű áldásokat, amelyekért Ő dolgozott és szenvedett. A Krisztus istenisége Jézus emberiességében nyilvánult meg.

7. 25 : 22-31

Though demonstrating his control over sin and disease, the great Teacher by no means relieved others from giving the requisite proofs of their own piety. He worked for their guidance, that they might demonstrate this power as he did and understand its divine Principle. Implicit faith in the Teacher and all the emotional love we can bestow on him, will never alone make us imitators of him. We must go and do likewise, else we are not improving the great blessings which our Master worked and suffered to bestow upon us. The divinity of the Christ was made manifest in the humanity of Jesus.

8. 8 : 22-24

Ha elfordulunk a szegénytől, akkor nem vagyunk készek arra, hogy elnyerjük a jutalmat Attól, aki áldja a szegényeket.

8. 8 : 22-24

If we turn away from the poor, we are not ready to receive the reward of Him who blesses the poor.

9. 9 : 5-13 (;-ig), 17-24

Minden imádság próbája ezen kérdések válaszában rejlik: Jobban szeretjük-e felebarátunkat emiatt a kérés miatt? Folytatjuk-e régi önzésünket, megelégedve azzal, hogy imádkoztunk valami jobbért, miközben kéréseink őszinteségének nem adjuk bizonyítékát azáltal, hogy imádságunkkal következetességben élünk? Ha az önzést felváltotta a kedvesség, akkor felebarátunkra önzetlenül tekintünk majd, és áldjuk azokat, akik átkoznak minket;

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye.

9. 9 : 5-13 (to ;), 17-24

The test of all prayer lies in the answer to these questions: Do we love our neighbor better because of this asking? Do we pursue the old selfishness, satisfied with having prayed for something better, though we give no evidence of the sincerity of our requests by living consistently with our prayer? If selfishness has given place to kindness, we shall regard our neighbor unselfishly, and bless them that curse us;

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

10. 79 : 29-3

Az Elme-tudomány arra tanít, hogy a halandóknak nem kell „[meg]restül[niük] a jótéteményben”. A jótétemények során elűzi a fáradtságot. Alkotónk szolgálatában az ad(akoz)ás nem szegényít el minket, sem nem gazdagít a visszatartás. Az igazság megértésének arányában van erőnk, és az erőnk nem csökken attól, hogy az igazságnak hangot adunk.

10. 79 : 29-3

Mind-science teaches that mortals need "not be weary in well doing." It dissipates fatigue in doing good. Giving does not impoverish us in the service of our Maker, neither does withholding enrich us. We have strength in proportion to our apprehension of the truth, and our strength is not lessened by giving utterance to truth.

11. 518 : 13-19

Isten az Önmagára vonatkozó kisebb eszmét összekötésként adja a nagyobbhoz, és cserébe a magasabb eszme mindig megvédi az alacsonyabbat. A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve.

11. 518 : 13-19

God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good.

12. 570 : 14-21, 23-25

Elfogulatlan elmék milliói - az Igazság egyszerű keresői, a pusztában szomjazó elcsigázott vándorok - várnak a megpihenésre és szomjuk oltására és virrasztanak. Adj nekik egy pohár hideg vizet Krisztus nevében, és soha ne tarts a következményektől. Mi lenne, ha a régi sárkány új áradást küldene, hogy megfullassza a Krisztus-eszmét? Üvöltésével sem a te hangodat nem tudja elfojtani, sem nem tudja a világot újra a káosz és ősi éjszaka mély vizeibe süllyeszteni. ... Azok, akik készek az áldásra, amelyet átadsz, köszönetet fognak mondani. A vizek elcsendesíttetnek, és a Krisztus parancsol majd a hullámnak.

12. 570 : 14-21, 23-25

Millions of unprejudiced minds — simple seekers for Truth, weary wanderers, athirst in the desert — are waiting and watching for rest and drink. Give them a cup of cold water in Christ's name, and never fear the consequences. What if the old dragon should send forth a new flood to drown the Christ-idea? He can neither drown your voice with its roar, nor again sink the world into the deep waters of chaos and old night. … Those ready for the blessing you impart will give thanks. The waters will be pacified, and Christ will command the wave.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████