VASÁRNAP 2020. MÁJUS 31. |

VASÁRNAP 2020. MÁJUS 31.TÁRGY — ŐSI ÉS MODERN SZELLEMIDÉZÉS, ALIAS MESMERIZMUS ÉS HIPNOTIZMUS, LELEPLEZVE

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

ARANY SZÖVEG : JAKAB 4 : 8

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.Golden Text: James 4 : 8

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Péter 2 : 1, 2, 9-12, 15


1.     Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.

2.     Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

9.     Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

10.     Akik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok;] akik nem kegyelmezettek [voltatok,] most pedig kegyelmezettek [vagytok.]

11.     Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;

12.     Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják [azokat,] dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

15. Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát;

Responsive Reading: I Peter 2 : 1, 2, 9-12, 15

1.     Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,

2.     As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.

9.     Ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

10.     Which in time past were not a people, but are now the people of God.

11.     Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

12.     Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

15.     For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Mózes 20 : 1-3

1     És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

1. Exodus 20 : 1-3

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

2. 1 Sámuel 28 : 3-8, 11, 12 (első .-ig), 14 (És megismeré)-20 (;-ig)

3     Sámuel pedig meghalt vala, és siratá őt az egész Izráel, és eltemeték őt saját városában, Rámában; Saul pedig a varázslókat és jövendőmondókat kiirtá a földről.

4     És mikor a Filiszteusok egybegyűlvén, eljövének és tábort járának Sunemnél: egybegyűjté Saul is az egész Izráelt, és tábort járának Gilboánál.

5     Amint azonban Saul meglátta a Filiszteusok táborát, megfélemlék és az ő szíve nagyon megrémüle.

6     És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki sem álomlátás, sem az Urim, sem a próféták által.

7     Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki: Ímé, Endorban van egy halottidéző asszony.

8     Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és vele két férfi; és elmenének éjjel az asszonyhoz, és monda: Mondj jövendőt nékem halottidézés által, és idézd fel nékem azt, akit mondok néked.

11     Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem.

12     Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott.

14     És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arczczal a föld felé, és tisztességet tőn [néki.]

15     Sámuel pedig monda Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?

16     És monda Sámuel: Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé lőn?!

17     És aszerint cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala: elvette az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak.

18     Mivel nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját az Amálekitákon: azért cselekszik most így veled az Úr.

19     És az Úr Izráelt is veled együtt a Filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszesz. Izráelnek táborát is a Filiszteusok kezébe adja az Úr.

20     Akkor Saul a maga egész nagyságában hirtelen a földre esék, mert nagyon megrémüle Sámuel szavaitól;

2. I Samuel 28 : 3-8, 11, 12 (to :), 14 (And Saul)-20 (to :)

3     Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits, and the wizards, out of the land.

4     And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched in Shunem: and Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa.

5     And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled.

6     And when Saul inquired of the Lord, the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets.

7     Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her, and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor.

8     And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he went, and two men with him, and they came to the woman by night: and he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee.

11     Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel.

12     And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice:

14     And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground, and bowed himself.

15     And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me, to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed; for the Philistines make war against me, and God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets, nor by dreams: therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do.

16     Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the Lord is departed from thee, and is become thine enemy?

17     And the Lord hath done to him, as he spake by me: for the Lord hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbour, even to David:

18     Because thou obeyedst not the voice of the Lord, nor executedst his fierce wrath upon Amalek, therefore hath the Lord done this thing unto thee this day.

19     Moreover the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines: and to morrow shalt thou and thy sons be with me: the Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines.

20     Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid, because of the words of Samuel:

3. Ézsaiás 8 : 19 (az első ?-ig)

19     És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát ne Istenétől tudakozzék-é a nép?

3. Isaiah 8 : 19 (to 1st ?)

19     And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter: should not a people seek unto their God?

4. 2 Mózes 20 : 5 (mert), 6

5     ...mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.

6     De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

4. Exodus 20 : 5 (for), 6

5     …for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

6     And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

5. Máté 24 : 1, 2 (első :-ig), 4 (Vigyázzatok)-7, 10-14 (;-ig)

1     És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.

2     Jézus pedig monda nékik:

4     Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!

5     Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

6     Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

7     Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

10     És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik egymást.

11     És sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.

12     És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

13     De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

14     És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek;

5. Matthew 24 : 1, 2 (to 1st ,), 4 (Take)-7, 10-14 (to ;)

1     And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

2     And Jesus said unto them,

4     Take heed that no man deceive you.

5     For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6     And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7     For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

10     And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11     And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12     And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13     But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

14     And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations;

6. II Thesszalonika 2 : 1-3 (a második ,-ig)

1     Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim,

2     hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna.

3     Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás,

6. II Thessalonians 2 : 1-3 (to 2nd ,)

1     Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,

2     That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

3     Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first,

7. II Timóteus 3 : 1-5, 14-17

1     Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.

2     Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek

3     szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók,

4     árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.

5     Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.

14     De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad,

15     mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;

17     hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

7. II Timothy 3 : 1-5, 14-17

1     This know also, that in the last days perilous times shall come.

2     For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

3     Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

4     Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

5     Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

14     But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

15     And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

16     All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

17     That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.Tudomány és Egészség


1. 102 : 9-11

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az isteni Elme mindent felölelő hatalmát vagy vonzalmát.

1. 102 : 9-11

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

2. 213 : 11-15

Minden jóság felé tett lépés az anyagiságból való elindulás, és az Isten, Szellem felé való tendencia. Az anyagi elméletek részben megbénítják ezt a végtelen és örök jó felé való vonzalmat egy a véges, ideiglenes és disszonáns felé való ellenkező vonzódással.

2. 213 : 11-15

Every step towards goodness is a departure from materiality, and is a tendency towards God, Spirit. Material theories partially paralyze this attraction towards infinite and eternal good by an opposite attraction towards the finite, temporary, and discordant.

3. 536 : 11-29

Ha az ember szellemi gravitációja és vonzódása az egy Atyához, akiben „élünk és mozgunk és van létezésünk” elveszne, és az embert az isteni Alapelv helyett a testiség kormányozná, a test a Lélek helyett, az ember megsemmisülne. Ha test teremtené a Szellem helyett, ha az anyagból indulna ki, nem Istenből, akkor a halandó ember saját maga által lenne kormányozva. Mivel vak vezetne világtalant, mindketten elbuknának.

A szenvedélyeknek és vágyaknak fájdalomban kell végződniük. Ezek „rövid életű[ek] és háborúságokkal bővelkedő[k]”. Feltételezett örömeik csalások. Szűk határaik lecsökkentik a belőlük származó örömöket és tövissel övezik teljesítményeiket.

A halandó elme elfogadja az élet és öröm téves, anyagi felfogását, de az igaz eszme a halhatatlan oldalról nyerhető el. Mit érnek el a halandók fáradozás, küzdelem és bánat által? Feladják hiedelmüket a mulandó életben és boldogságban; a halandó és anyagi visszatér a porba, és elérik a halhatatlant.

3. 536 : 11-29

If man's spiritual gravitation and attraction to one Father, in whom we "live, and move, and have our being," should be lost, and if man should be governed by corporeality instead of divine Principle, by body instead of by Soul, man would be annihilated. Created by flesh instead of by Spirit, starting from matter instead of from God, mortal man would be governed by himself. The blind leading the blind, both would fall.

Passions and appetites must end in pain. They are "of few days, and full of trouble." Their supposed joys are cheats. Their narrow limits belittle their gratifications, and hedge about their achievements with thorns.

Mortal mind accepts the erroneous, material conception of life and joy, but the true idea is gained from the immortal side. Through toil, struggle, and sorrow, what do mortals attain? They give up their belief in perishable life and happiness; the mortal and material return to dust, and the immortal is reached.

4. 183 : 16-25

Azok az állítólagos törvények, melyek fáradtságot és betegséget eredményeznek, nem az Ő törvényei, mivel az Igazság törvényszerű és egyetlen lehetséges működése a harmónia létrehozása. A természet törvényei a Szellem törvényei; de a halandók általában azt ismerik el törvényként, ami elfedi a Szellem törvényét. Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

4. 183 : 16-25

The supposed laws which result in weariness and disease are not His laws, for the legitimate and only possible action of Truth is the production of harmony. Laws of nature are laws of Spirit; but mortals commonly recognize as law that which hides the power of Spirit. Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

5. 537 : 9-10

A gonosz ismerete soha nem volt az isteniség vagy az emberség esszenciája.

5. 537 : 9-10

A knowledge of evil was never the essence of divinity or manhood.

6. 102 : 30-31

Az emberiségnek meg kell tanulnia, hogy a gonosznak nincs hatalma. Úgynevezett zsarnoksága csupán a semmiség egy fázisa.

6. 102 : 30-31

Mankind must learn that evil is not power. Its so-called despotism is but a phase of nothingness.

7. 103 : 18-24, 29-2

A Keresztény Tudományban az állati magnetizmus vagy hipnotizmus a tévedés vagy halandó elme konkrét megnevezése. Ez a hamis hiedelem, hogy az elme az anyagban van, és hogy az elme gonosz is és jó is; hogy a gonosz éppoly valós, mint a jó, és annál erősebb. Ez a hiedelem az Igazság egyetlen sajátosságával sem bír. Ez vagy tudatlan vagy rosszindulatú. A hipnotizmus rosszindulatú formája morális idiotizmusban végződik.

Valójában nincs halandó elme, és ebből kifolyólag nem létezik halandó gondolat-átvitel és akaraterő. Az Élet és létezés Istentől vannak. A Keresztény Tudományban az ember nem tud ártani, mert a tudományos gondolatok igaz gondolatok, melyek Istentől jutnak az emberhez.

7. 103 : 18-24, 29-2

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.

In reality there is no mortal mind, and consequently no transference of mortal thought and will-power. Life and being are of God. In Christian Science, man can do no harm, for scientific thoughts are true thoughts, passing from God to man.

8. 104 : 13-18

A Keresztény Tudomány a mentális működés alapjáig hatol, és feltárja a teodíciát, mely minden isteni működésnek, mint az isteni Elme kisugárzásának, helyességét jelzi, és az ellenkező, állítólagos működés - gonosz, okkultizmus, szellemidézés, mesmerizmus, állati magnetizmus, hipnotizmus - helytelenségét.

8. 104 : 13-18

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

9. 72 : 9 (Ahogy)-12, 21-32

Ahogy a világosság megsemmisíti a sötétséget, és a sötétség helyén fény lesz, úgy (az abszolút Tudományban) a Lélek, vagy Isten, az ember egyetlen igazság-adója.

Mivel Isten, a jó, örökké jelen van, ebből következik az isteni logika szerint, hogy a gonosz, a jó állítólagos ellentéte, soha nincs jelen. A Tudományban, az Istentől, a végtelen Minden-a-mindenekben-ből eredő egyéni jó áradhat az elköltözöttől a halandók felé; gonosz azonban sem nem kommunikálható, sem nem tudományos. Egy vétkező, földi halandó nem az Élet valósága, sem pedig médium, melyen keresztül az igazság a földre jön. Ha gonosz és szenvedés közölhető, akkor a kapcsolódás öröme a bűn tréfájává válik. Nem a személyes érintkezés, hanem az isteni törvény az igazság, egészség és harmónia kommunikálója a föld és az emberiség felé.

9. 72 : 9 (As)-12, 21-32

As light destroys darkness and in the place of darkness all is light, so (in absolute Science) Soul, or God, is the only truth-giver to man.

God, good, being ever present, it follows in divine logic that evil, the suppositional opposite of good, is never present. In Science, individual good derived from God, the infinite All-in-all, may flow from the departed to mortals; but evil is neither communicable nor scientific. A sinning, earthly mortal is not the reality of Life nor the medium through which truth passes to earth. The joy of intercourse becomes the jest of sin, when evil and suffering are communicable. Not personal intercommunion but divine law is the communicator of truth, health, and harmony to earth and humanity.

10. 73 : 8-14

A hiedelem, hogy az egyik ember szellemként uralhat egy másikat mint anyagot, felborítja az embernek mind az egyéniségét mind a Tudományát, mivel az ember képmás. Isten kontrollálja az embert, és Isten az egyetlen Szellem. Egy úgynevezett szellem bármely más kontrollja vagy vonzása halandó hiedelem, amelyet gyümölcse alapján - a gonosz ismétléséről kellene felismerni.

10. 73 : 8-14

The belief that one man, as spirit, can control another man, as matter, upsets both the individuality and the Science of man, for man is image. God controls man, and God is the only Spirit. Any other control or attraction of so-called spirit is a mortal belief, which ought to be known by its fruit, — the repetition of evil.

11. 74 : 29-32

A Keresztény Tudományban soha nincs visszalépés, soha nincs visszatérés kinőtt állapotokba. Az úgynevezett holtak és élők nem tudnak egymással érintkezni, mert a létezés és tudat elkülönült állapotaiban vannak.

11. 74 : 29-32

In Christian Science there is never a retrograde step, never a return to positions outgrown. The so-called dead and living cannot commune together, for they are in separate states of existence, or consciousness.

12. 82 : 31-9

Egy vétkes és érzékies világban, mely egyre nagyobb hatalom fejlődése felé igyekszik, bölcs dolog őszintén megfontolni, hogy az emberi elme vagy az isteni Elme, mely az embert befolyásolja. Amit Jehova prófétái tettek, az Baál imádóinak nem sikerült; de a mesterkedés és az ámítás mégis azt állította, hogy fel tudnának érni a bölcsesség munkájával.

Csak a Tudomány tudja megmagyarázni a hihetetlen jó és gonosz elemeket, melyek most felszínre kerülnek. A halandóknak az Igazságban kell menedéket találniuk ahhoz, hogy megmeneküljenek ezen utolsó időkben.

12. 82 : 31-9

In a world of sin and sensuality hastening to a greater development of power, it is wise earnestly to consider whether it is the human mind or the divine Mind which is influencing one. What the prophets of Jehovah did, the worshippers of Baal failed to do; yet artifice and delusion claimed that they could equal the work of wisdom.

Science only can explain the incredible good and evil elements now coming to the surface. Mortals must find refuge in Truth in order to escape the error of these latter days.

13. 96 : 12-15, 21-23

Ez az anyagi világ már most az összetűző erők színterévé válik. Az egyik oldalon zavar és kétségbeesés lesz; a másik oldalon a Tudomány és béke lesz.

A halandó tévedés egy erkölcsi kemikalizációban fog eltűnni. Ez a mentális erjedés már megkezdődött, és folytatódni fog mindaddig, amíg a hiedelem minden tévedése enged a megértésnek.

13. 96 : 12-15, 21-23

This material world is even now becoming the arena for conflicting forces. On one side there will be discord and dismay; on the other side there will be Science and peace.

Mortal error will vanish in a moral chemicalization. This mental fermentation has begun, and will continue until all errors of belief yield to understanding.

14. 97 : 5-25

Valójában minél pontosabban utánozza a tévedés a valóságot, és az úgynevezett anyag minél jobban hasonlít lényegéhez, a halandó elméhez, annál tehetetlenebbé válik a tévedés mint hiedelem. Az emberi hiedelem szerint a villámlás heves és az elektromos áram gyors, mégis, a Keresztény Tudományban az egyik cikázása és a másik ütése ártalmatlan lesz. Minél pusztítóbbá válik az anyag, annál inkább megjelenik semmisége, míg az anyag eléri a halandó csúcspontot az illúzióban, és örökre eltűnik. Minél jobban megközelíti a hamis hiedelem az igazságot anélkül, hogy átlépné a határt, ahol az isteni Szeretet által elpusztítva még illúzióként sem marad meg, annál érettebbé válik a megsemmisítésre. Minél anyagibb a hiedelem, annál nyilvánvalóbb annak a tévedése, amíg az isteni Szellem, mely tartományában legfelsőbb, minden anyagot ural, és az ember a Szellem, azaz saját eredeti lényének hasonlatosságában találtatik.

A legátfogóbb tények sorakoztatják fel maguk ellen a legtöbb hamisságot, mivel előhozzák a hibát annak rejtekéből. Bátorságot igényel kimondani az igazságot; mivel minél jobban felemeli hangját az Igazság, annál hangosabban fog a hiba ordítani, amíg végül örökre elhallgattatik artikulálatlan hangja a feledésben.

14. 97 : 5-25

In reality, the more closely error simulates truth and so-called matter resembles its essence, mortal mind, the more impotent error becomes as a belief. According to human belief, the lightning is fierce and the electric current swift, yet in Christian Science the flight of one and the blow of the other will become harmless. The more destructive matter becomes, the more its nothingness will appear, until matter reaches its mortal zenith in illusion and forever disappears. The nearer a false belief approaches truth without passing the boundary where, having been destroyed by divine Love, it ceases to be even an illusion, the riper it becomes for destruction. The more material the belief, the more obvious its error, until divine Spirit, supreme in its domain, dominates all matter, and man is found in the likeness of Spirit, his original being.

The broadest facts array the most falsities against themselves, for they bring error from under cover. It requires courage to utter truth; for the higher Truth lifts her voice, the louder will error scream, until its inarticulate sound is forever silenced in oblivion.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████