VASÁRNAP 2020. MÁJUS 3. |

VASÁRNAP 2020. MÁJUS 3.TÁRGY — ÖRÖK BÜNTETÉS

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 28 : 13

Aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.Golden Text: Proverbs 28 : 13

He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 25 : 1, 2, 5, 8, 11, 16, 18


1.     Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

2.     Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

5.     Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

8.     Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

11.     A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

16.     Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.

18.     Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.

Responsive Reading: Psalm 25 : 1, 2, 5, 8, 11, 16, 18

1.     Unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

2.     O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

5.     Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

8.     Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way.

11.     For thy name’s sake, O Lord, pardon mine iniquity; for it is great.

16.     Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.

18.     Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Sámuel 12 : 1-10, 13, 24 (az ő felesége) (Bethsabé-ig), 24 (szült), 29, 30

1     Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán [prófétát,] ki bemenvén hozzá, monda néki: Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény.

2     A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának;

3     A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya.

4     Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az õ ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az õ bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, aki hozzá ment.

5     Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és monda Nátánnak: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte.

6     A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett.

7     És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből.

8     És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; [és] ha még ez kevés [volt,] ezt s ezt adtam volna néked.

9     Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely útálatos õ előtte? A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az õ feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg.

10     Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megútáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen.

13     Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.

24     És ... az õ felesége, Bethsabe ... szült fiat, és nevezé annak nevét Salamonnak, és az Úr szereté azt,

29     Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt.

30     És elvevé az õ királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt, és drága [kövekkel vala rakva,] és lõn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.

1. II Samuel 12 : 1-10, 13, 24 (Bathsheba) (to wife), 24 (bare), 29, 30

1     And the Lord sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.

2     The rich man had exceeding many flocks and herds:

3     But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up: and it grew up together with him, and with his children; it did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter.

4     And there came a traveller unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come unto him; but took the poor man’s lamb, and dressed it for the man that was come to him.

5     And David’s anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die:

6     And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity.

7     And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul;

8     And I gave thee thy master’s house, and thy master’s wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah; and if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things.

9     Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon.

10     Now therefore the sword shall never depart from thine house; because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife.

13     And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin; thou shalt not die.

24     Bath-sheba his wife … bare a son, and he called his name Solomon: and the Lord loved him.

29     And David gathered all the people together, and went to Rabbah, and fought against it, and took it.

30     And he took their king’s crown from off his head, the weight whereof was a talent of gold with the precious stones: and it was set on David’s head. And he brought forth the spoil of the city in great abundance.

2. Zsoltárok 51 : 1-4, 6-10, 12

1     Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

2     Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

3     Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.]

4     Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.

6     Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.

7     Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

8     Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.

9     Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.

10     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

12     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

2. Psalm 51 : 1-4, 6-10, 12

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3     For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

4     Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.

6     Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

7     Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.

8     Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.

9     Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

12     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

3. Lukács 19 : 1-10

1     És Jézus bemenvén, általméne Jerikhón.

2     És ímé [vala ott] egy ember, akit nevérõl Zákeusnak hívtak; és az fõvámszedõ vala, és gazdag.

3     És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.

4     És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.

5     És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá õt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.

6     És sietve leszálla, és örömmel fogadá õt.

7     És mikor [ezt] látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.

8     Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

9     Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy õ is Ábrahám fia.

10     Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

3. Luke 19 : 1-10

1     And Jesus entered and passed through Jericho.

2     And, behold, there was a man named Zacchæus, which was the chief among the publicans, and he was rich.

3     And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.

4     And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.

5     And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchæus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.

6     And he made haste, and came down, and received him joyfully.

7     And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.

8     And Zacchæus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.

9     And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

10     For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

4. II Krónikák 7 : 14

14     És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

4. II Chronicles 7 : 14

14     If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

5. II Krónikák 30 : 9 (mert)

9     ...mert irgalmas és kegyelmes az Úr, a ti Istentek, és nem fordítja el orczáját tőletek, ha õ hozzá megtéréndetek.

5. II Chronicles 30 : 9 (for)

9     …for the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away his face from you, if ye return unto him.

6. Júdás : 24, 25

24     Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az õ dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,

25     Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

6. Jude : 24, 25

24     Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

25     To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.Tudomány és Egészség


1. 35 : 30 csak

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest.

1. 35 : 30 only

The design of Love is to reform the sinner.

2. 10 : 31-4

Arra kéred a bölcsességet, hogy legyen könyörületes és ne büntesse meg a bűnt? Akkor „rosszul kéred.” Büntetés nélkül a bűn megsokszorozódna. Jézus imája „Bocsásd meg a mi vétkeinket” a megbocsátás feltételeit is meghatározta. Amikor a házasságtörő asszonynak megbocsátott, az mondta: „Menj és ne vétkezz többé.”

2. 10 : 31-4

Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then "ye ask amiss." Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

3. 497 : 9 (Elismerjük)-12

Elismerjük a bűn Isten általi megbocsátását a bűn megsemmisítésében és a lelki megértésben, amely valótlanként űzi ki a gonoszt. De a bűnben való hit mindaddig megbüntetésre kerül, ameddig a hiedelem tart.

3. 497 : 9 (We)-12

We acknowledge God's forgiveness of sin in the destruction of sin and the spiritual understanding that casts out evil as unreal. But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

4. 5 : 22-28

Az imádság nem használandó a vétek kioltását szolgáló gyóntatószékként. Egy ilyen hiba visszafogná az igaz vallást. A bűn csak akkor kerül megbocsátásra, amint azt a Krisztus - Igazság és Élet - elpusztítja. Ha az imádság azt a hiedelmet táplálja, hogy a bűn eltöröltetik, és hogy az ember jobbá lesz csupán az imádkozásnál fogva, akkor az imádság egy gonosz. Az egyre rosszabb lesz, aki továbbra is vétkezik, mert megbocsátottnak hiszi magát.

4. 5 : 22-28

Prayer is not to be used as a confessional to cancel sin. Such an error would impede true religion. Sin is forgiven only as it is destroyed by Christ, — Truth and Life. If prayer nourishes the belief that sin is cancelled, and that man is made better merely by praying, prayer is an evil. He grows worse who continues in sin because he fancies himself forgiven.

5. 5 : 3-6

A gonosz cselekedet miatti bánat csak egy lépés a megújulás felé, és a legkönnyebb lépés. A következő és nagy lépés, amelyet a bölcsesség megkövetel, őszinteségünk próbája, azaz a megújulás.

5. 5 : 3-6

Sorrow for wrong-doing is but one step towards reform and the very easiest step. The next and great step required by wisdom is the test of our sincerity, — namely, reformation.

6. 357 : 1-6

Az igazság kedvéért el kell ismernünk, hogy Isten nem fogja az embert megbüntetni azért, mert azt teszi, amire Ő teremtette az embert képesnek, és amiről kezdettől fogva tudta, hogy az ember megteszi. Istennek „tisztábbak szemei..., hogysem nézhetné... a gonoszt”. Az Igazságot nem azáltal tartjuk fenn, hogy elfogadjuk a hazugságot, hanem azáltal, hogy tagadjuk azt.

6. 357 : 1-6

In common justice, we must admit that God will not punish man for doing what He created man capable of doing, and knew from the outset that man would do. God is "of purer eyes than to behold evil." We sustain Truth, not by accepting, but by rejecting a lie.

7. 4 : 17-22

Az egyszerű kéréstől, hogy szerethessük Istent, soha nem fogjuk Őt szeretni; de a vágyódás, hogy jobbak és szentebbek legyünk, mindennapi éberségben és az isteni jellem jobb elsajátítása iránti igyekezetben kifejezve, alakít és újjáformál minket míg az Ő hasonlatosságára ébredünk.

7. 4 : 17-22

Simply asking that we may love God will never make us love Him; but the longing to be better and holier, expressed in daily watchfulness and in striving to assimilate more of the divine character, will mould and fashion us anew, until we awake in His likeness.

8. 242 : 1-14

Megbánás, lelki keresztség és újjászületés által, a halandók levetik anyagi hiedelmeiket és hamis egyéniségüket. Csak idő kérdése, amikor „mindnyájan megismernek engem [Istent], kicsinytől fogva a legnagyobbig”. Az anyag igényeinek elutasítása nagy lépés a Szellem örömei felé, az emberi szabadság és a test feletti végső győzelem felé.

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

8. 242 : 1-14

Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest." Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

9. 404 : 10-16, 19-21 következő oldal

A testi vágy, a rosszindulat és a gonoszság minden fajtája beteg hiedelem, melyeket csak az ezeket létrehozó gonosz indítékok megsemmisítésével pusztíthatsz el. Ha a gonosz a bűnbánó halandó elmében megszűnt, de hatása még megmarad az egyénben, akkor ezt a rendellenességet eltávolíthatod, amint Isten törvénye teljesül, és a megújulás eltörli a bűnös cselekedetet. Az egészséges vétkes a konok vétkes.

Ez a meggyőződés, mely szerint nincs igazi gyönyör a vétekben, az egyik legfontosabb tétel a Keresztény Tudomány teológiájában. Ébreszd rá a vétkest erre az új, igaz nézetre a vétekről; mutass rá arra, hogy a vétek nem nyújt örömet, és ennek ismerete erősíti erkölcsi bátorságát és fokozza képességét, hogy legyőzze a gonoszt és szeresse a jót.

A beteg meggyógyítása és a vétkes megújítása egy és ugyanaz a Keresztény Tudományban. Mindkét gyógymód ugyanazt a módszert igényli és azok elválaszthatatlanok az Igazságban. A gyűlölet, irigység, becstelenség, félelem és így tovább, beteggé teszi az embert, és sem anyagi orvosság, sem az Elme nem segíthet rajta tartósan, még testileg sem, hacsak szellemileg nem teszi őt jobbá és szabadítja így őt meg elpusztítóitól. Az alapvető tévedés a halandó elme. A gyűlölet lángra lobbantja a durva hajlamokat. A gonosz indítékokban és szándékokban való elmerülés minden olyan embert reménytelen szenvedővé tesz, aki az emberi mivolt legalsóbbrendű típusa felett áll.

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a siker ellen. Ezek kiszolgáltatnak a bírónak, az igazság tévedéssel szembeni döntőbírájának. A bíró átad az igazságszolgáltatásnak, és az erkölcsi törvény ítéletét végrehajtják a halandó elmén és testen. Mindkettőt bilincsbe verik, amíg nem fizettél meg az utolsó fillérig - amíg ki nem egyenlítetted tartozásodat Istennél. „Amit vet az ember, azt aratja is.” A jó ember végül legyőzheti a bűntől való félelmét. Ez a bűn szükségessége, hogy önmagát pusztítsa el. A halhatatlan ember demonstrálja Isten - a jó - kormányzását, amelyben nincs hatalom a vétkezésre.

9. 404 : 10-16, 19-21 next page

Lust, malice, and all sorts of evil are diseased beliefs, and you can destroy them only by destroying the wicked motives which produce them. If the evil is over in the repentant mortal mind, while its effects still remain on the individual, you can remove this disorder as God's law is fulfilled and reformation cancels the crime. The healthy sinner is the hardened sinner.

This conviction, that there is no real pleasure in sin, is one of the most important points in the theology of Christian Science. Arouse the sinner to this new and true view of sin, show him that sin confers no pleasure, and this knowledge strengthens his moral courage and increases his ability to master evil and to love good.

Healing the sick and reforming the sinner are one and the same thing in Christian Science. Both cures require the same method and are inseparable in Truth. Hatred, envy, dishonesty, fear, and so forth, make a man sick, and neither material medicine nor Mind can help him permanently, even in body, unless it makes him better mentally, and so delivers him from his destroyers. The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success. They will deliver you to the judge, the arbiter of truth against error. The judge will deliver you to justice, and the sentence of the moral law will be executed upon mortal mind and body. Both will be manacled until the last farthing is paid, — until you have balanced your account with God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

10. 339 : 11-19

A vétkest nem bátoríthatja az, hogy a Tudomány demonstrálja a gonosz valótlanságát, mert a vétkes valóságot csinálna a vétekből - valóságossá tenné azt, ami valótlan, és így halmozna „haragot a haragnak .... napjára.” Egy önmaga ellen irányuló összeesküvésben vesz részt, a szörnyű valótlanságra való ráébredése ellen, amely becsapta őt. Csakis azok érthetik meg teljesen a gonosz valótlanságát, akik megbánják a vétket és elengedik a valótlant.

10. 339 : 11-19

A sinner can receive no encouragement from the fact that Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner would make a reality of sin, — would make that real which is unreal, and thus heap up "wrath against the day of wrath." He is joining in a conspiracy against himself, — against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who repent of sin and forsake the unreal, can fully understand the unreality of evil.

11. 6 : 17 csak, 18-22

„Az Isten a Szeretet”.

Azt feltételezni, hogy Isten aszerint bocsátja meg vagy bünteti meg a bűnt, hogy keresik vagy nem keresik az Ő irgalmát, annyit jelent, mint félreérteni a Szeretetet és az imádságot a helytelen cselekvésért való biztonsági szeleppé tenni.

11. 6 : 17 only, 18-22

"God is Love."

To suppose that God forgives or punishes sin according as His mercy is sought or unsought, is to misunderstand Love and to make prayer the safety-valve for wrong-doing.

12. 4 : 12-16

A szokássá vált küzdelem, hogy mindig jók legyünk, szűntelen ima. Indítóokai azokban az áldásokban nyilvánulnak meg, amelyekben részesítenek bennünket - áldásokban, amelyek (ha nem is elismertek hallható szavakban) bizonyítják, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy a Szeretetben részesüljünk.

12. 4 : 12-16

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

13. 6 : 3-5

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest.

13. 6 : 3-5

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████