VASÁRNAP 2020. MÁJUS 24. |

VASÁRNAP 2020. MÁJUS 24.TÁRGY — LÉLEK ÉS TEST

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 62 : 1

Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.Golden Text: Psalm 62 : 1

Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 121 : 1-8


1.     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2.     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3.     Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

4.     Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!

5.     Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6.     Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7.     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8.     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Responsive Reading: Psalm 121 : 1-8

1.     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2.     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3.     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4.     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5.     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6.     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7.     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8.     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 34 : 22

22     Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.

1. Psalm 34 : 22

22     The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.

2. Zsoltárok 35 : 9

9     Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.

2. Psalm 35 : 9 (my)

9      …my soul shall be joyful in the Lord: it shall rejoice in his salvation.

3. I Királyok 17 : 1, 8, 9, 17-24

1     És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint.

8     És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván:

9     Kelj fel, és menj el Sareptába, amely Sídonhoz tartozik, és légy ott; ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.

17     És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala, annyira, hogy már a lélekzete is elállott.

18     Monda azért Illésnek: Mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat?

19     És monda néki: Add ide a te fiadat. És ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteté.

20     Akkor kiálta az Úrhoz, és monda: Én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd?

21     És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé!

22     És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.

23     És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és monda Illés: Lássad, él a te fiad!

24     És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság.

3. I Kings 17 : 1, 8, 9, 17-24

1     And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.

8     And the word of the Lord came unto him, saying,

9     Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.

17     And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him.

18     And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son?

19     And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed.

20     And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son?

21     And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child’s soul come into him again.

22     And the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into him again, and he revived.

23     And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother: and Elijah said, See, thy son liveth.

24     And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth.

4. Zsoltárok 116 : 1, 3, 4, 7, 8

1     Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.

3.     A halál kötelei tekeredtek rám, a halottak országának félelme szorongatott, bánat és rettegés nehezedett rám.

4.     De az Úrhoz kiáltottam segítségért: „Kérlek, Örökkévaló, mentsd meg lelkemet!”

7     Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled.

8     Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól [és] lábamat az eséstől.

4. Psalm 116 : 1, 3, 4, 7, 8

1     I love the Lord, because he hath heard my voice and my supplications.

3     The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.

4     Then called I upon the name of the Lord; O Lord, I beseech thee, deliver my soul.

7     Return unto thy rest, O my soul; for the Lord hath dealt bountifully with thee.

8     For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.

5. Máté 16 : 13-18, 20, 21, 24-28

13     Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

14     Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

15     Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16     Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

17     És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

18     De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

20     Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.

21     Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.

24     Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

25     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

26     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

27     Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

28     Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.

5. Matthew 16 : 13-18, 20, 21, 24-28

13     When Jesus came into the coasts of Cæsarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

18     And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

20     Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

21     From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

27     For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

28     Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

6. I Korintusiakhoz 6 : 19 (nem), 20

19     ...nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

20     Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

6. I Corinthians 6 : 19 (know), 20

19     …know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

20     For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

7. Zsoltárok 103 : 1-4

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

7. Psalm 103 : 1-4

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

8. 1 Tesszalonika 5 : 23

23     Maga ... a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

8. I Thessalonians 5 : 23 (the)

23     …the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.Tudomány és Egészség


1. 210 : 11-16

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

1. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

2. 114 : 23-29

A Keresztény Tudomány minden okot és hatást elmebeliként és nem fizikaiként határoz meg. Felemeli a titokzatosság fátylát a Lélekről és testről. Megmutatja az ember tudományos kapcsolatát Istenhez, kibogozza a lét bonyolult kétértelműségeit, és felszabadítja a fogva tartott gondolkodást. Az isteni Tudományban a világegyetem, az embert beleértve, szellemi, harmonikus és örök.

2. 114 : 23-29

Christian Science explains all cause and effect as mental, not physical. It lifts the veil of mystery from Soul and body. It shows the scientific relation of man to God, disentangles the interlaced ambiguities of being, and sets free the imprisoned thought. In divine Science, the universe, including man, is spiritual, harmonious, and eternal.

3. 477 : 19-25

Kérdés. — Mi a test és a Lélek?

Válasz. — Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

3. 477 : 19-25

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

4. 338 : 1-8

A Keresztény Tudomány, helyesen értve, örök harmóniához vezet. Napvilágra hozza az egyetlen élő és igaz Istent, valamint az Ő hasonlatosságára teremtett embert; míg az ellentétes hiedelem - hogy az ember az anyagban ered, hogy kezdete és vége van, hogy az ember lélek és test is, jó is és gonosz is, lelki és anyagi is - diszharmóniában és halandóságban végződik, abban a tévedésben, amelyet az Igazságnak meg kell semmisítenie.

4. 338 : 1-8

Christian Science, rightly understood, leads to eternal harmony. It brings to light the only living and true God and man as made in His likeness; whereas the opposite belief — that man originates in matter and has beginning and end, that he is both soul and body, both good and evil, both spiritual and material — terminates in discord and mortality, in the error which must be destroyed by Truth.

5. 119 : 25-6

A napkeltét figyelve, azt találjuk, hogy azt hinni, hogy a föld mozog és a nap nyugvó állapotban van, ellentmond az érzékek bizonyítékának. Ahogy a csillagászat az ellenkezőjére fordítja az ember naprendszer mozgásáról való észlelését, úgy a Keresztény Tudomány megfordítja a Lélek és test látszólagos relációját, és a testet aláveti az Elmének. Így van ez az emberrel, aki csupán a nyugalomteljes Elme alázatos szolgálója, bár a véges értelem számára másképp tűnik. Ezt azonban addig sosem értjük meg, amíg elfogadjuk, hogy a lélek a testben van, vagy az elme az anyagban, és hogy az ember az értelem nélkülibe foglaltatik. A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

5. 119 : 25-6

In viewing the sunrise, one finds that it contradicts the evidence before the senses to believe that the earth is in motion and the sun at rest. As astronomy reverses the human perception of the movement of the solar system, so Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

6. 223 : 2-6

Pál azt mondta: „Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

6. 223 : 2-6

Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

7. 122 : 29-10

Elméleteink ugyanazt a hibát követik el a Lélekre és a testre vonatkozóan, mint Ptolemaiosz tette a naprendszerre nézve. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a lélek a testben van és hogy ezért az elme az anyagnak alárendelt. A csillagászat tudománya megsemmisítette az égitestek kapcsolatára vonatkozó hamis elméletet, és a Keresztény Tudomány biztosan meg fogja semmisíteni a földi testeinkre vonatkozó nagyobb tévedést. Akkor feltárul majd az ember igaz eszméje és Alapelve. A ptolemaioszi baklövés nem tudta befolyásolni a lét harmóniáját úgy, mint ahogy azt a lélekre és testre vonatkozó tévedés teszi, amely megfordítja a Tudomány rendjét, és az anyagnak tulajdonítja a Szellem hatalmát és előjogát úgy, hogy az ember a világegyetem legesleggyengébb és legdiszharmónikusabb teremtményévé válik.

7. 122 : 29-10

Our theories make the same mistake regarding Soul and body that Ptolemy made regarding the solar system. They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomical science has destroyed the false theory as to the relations of the celestial bodies, and Christian Science will surely destroy the greater error as to our terrestrial bodies. The true idea and Principle of man will then appear. The Ptolemaic blunder could not affect the harmony of being as does the error relating to soul and body, which reverses the order of Science and assigns to matter the power and prerogative of Spirit, so that man becomes the most absolutely weak and inharmonious creature in the universe.

8. 39 : 10-17

A beléjük nevelt hiedelem, hogy a Lélek a testben van, arra készteti a halandókat, hogy a halálra barátként tekintsenek, mely lépcsőfok a halandóságból a halhatatlanságba és boldogságba. A Biblia ellenségnek nevezi a halált, és Jézus legyőzte a halált és a sírt ahelyett, hogy engedett volna azoknak. Ő volt „az út”. Számára tehát a halál nem a küszöb volt, amelyen át kellett lépnie, hogy élő dicsőségbe jusson.

8. 39 : 10-17

The educated belief that Soul is in the body causes mortals to regard death as a friend, as a stepping-stone out of mortality into immortality and bliss. The Bible calls death an enemy, and Jesus overcame death and the grave instead of yielding to them. He was "the way." To him, therefore, death was not the threshold over which he must pass into living glory.

9. 311 : 14-25

Azon hamis feltevés által, hogy a lélek az érzetben és az elme az anyagban lakozik, a hiedelem a lélek, a szellemi igazság ideiglenes elvesztésének vagy hiányának érzetébe téved. A tévedés ezen állapota a halandó álom, amely szerint az élet és szubsztancia anyagban létezik, ez pedig a létezés halhatatlan valóságának az egyenes ellentéte. Amíg azt hisszük, hogy a lélek vétkezhet, vagy hogy a halhatatlan Lélek a halandó testben van, addig soha nem érthetjük meg a létezés Tudományát. Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a harmónia és halhatatlanság által.

9. 311 : 14-25

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

10. 280 : 25-6

Helyesen értve, ahelyett, hogy egy érzékekkel rendelkező anyagi formával bírna, az embernek érzéketlen teste van; és Isten, az ember és minden létezés Lelke, Saját individualitásában, harmóniájában és halhatatlanságában állandóként, ezen kvalitásokat osztja meg és állandósítja az emberben - Elme és nem anyag által. Az egyetlen mentség emberi vélemények táplálására és a létezés Tudományának elutasítására a halandó tudatlanságunk a Szellemről, mely tudatlanság csakis az isteni Tudomány megértésének enged, mely megértés által betérünk az Igazság országába a földön, és megtudjuk, hogy a Szellem végtelen és legfelsőbb. Szellem és anyag éppoly kevéssé vegyülnek, mint a világosság és a sötétség. Amikor az egyik megjelenik, a másik eltűnik.

10. 280 : 25-6

Rightly understood, instead of possessing a sentient material form, man has a sensationless body; and God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter. The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme. Spirit and matter no more commingle than light and darkness. When one appears, the other disappears.

11. 467 : 17-23

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül. A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban.

11. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

12. 335 : 16 (Minthogy)-18 (a 2. .-ig), 22-24

Minthogy a Lélek és Szellem egy, Isten és Lélek egy, és ez az egy soha nincs egy határolt elmébe vagy egy korlátolt testbe foglalva. A Szellem örök, isteni. ...Csak azáltal nyerhetjük el az Élet örök kibontakozását mint a napvilágra hozott halhatatlanságot, hogy elvetjük a Lélek hamis értelmét.

12. 335 : 16 (Soul)-18 (to 2nd .), 22-24

Soul and Spirit being one, God and Soul are one, and this one never included in a limited mind or a limited body. Spirit is eternal, divine. … Only by losing the false sense of Soul can we gain the eternal unfolding of Life as immortality brought to light.

13. 477 : 26 csak

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése.

13. 477 : 26 only

Man is the expression of Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████