VASÁRNAP 2020. MÁJUS 17. |

VASÁRNAP 2020. MÁJUS 17.TÁRGY — HALANDÓK ÉS HALHATATLANOK

SubjectMortals and Immortals

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 15 : 10

De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló.Golden Text: I Corinthians 15 : 10

But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 6 : 1, 2, 11, 13, 14, 22


1.     Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

2.     Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

11.     Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

13.     Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

14.     Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

22.     Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.

Responsive Reading: Romans 6 : 1, 2, 11, 13, 14, 22

1.     What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

2.     God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

11.     Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

13.     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14.     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

22.     But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 30 : 6

6     És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.

1. Deuteronomy 30 : 6

6     And the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.

2. Zsoltárok 49 : 1-3, 6, 7, 9

1     Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói!

2     Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény.

3     Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.

6     Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek?

7     Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.

9     Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört.

2. Psalm 49 : 1-3, 6, 7, 9

1     Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

2     Both low and high, rich and poor, together.

3     My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

6     They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

7     None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

9     That he should still live for ever, and not see corruption.

3. Ezékiel 3 : 12, 14, 16, 17, 19, 21

12     És fölemele engem a lélek, és hallék mögöttem nagy dörgés szavát: Áldott az Úrnak dicsősége az ő helyéről.

14     És a lélek fölemele és elragada engem, és elmenék, elkeseredvén haragjában az én lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erős vala.

16     És lőn hét nap múlva az Úr szava hozzám, mondván:

17     Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.

19     De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

21     Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé: élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.

3. Ezekiel 3 : 12, 14, 16, 17, 19, 21

12     Then the spirit took me up, and I heard behind me a voice of a great rushing, saying, Blessed be the glory of the Lord from his place.

14     So the spirit lifted me up, and took me away, and I went in bitterness, in the heat of my spirit; but the hand of the Lord was strong upon me.

16     And it came to pass at the end of seven days, that the word of the Lord came unto me, saying,

17     Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

19     Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.

21     Nevertheless if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul.

4. Máté 23 : 1-14

1     Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,

2     Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:

3     Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

4     Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.

5     Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;

6     És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölülést.

7     És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!

8     Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

9     Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.

10     Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

11     Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.

12     Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

13     De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

14     Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

4. Matthew 23 : 1-14

1     Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,

2     Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses’ seat:

3     All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

4     For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men’s shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.

5     But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

6     And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,

7     And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

8     But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

9     And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

10     Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

11     But he that is greatest among you shall be your servant.

12     And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

13     But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

14     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

5. Máté 21 : 31 (Bizony)

31     Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.

5. Matthew 21 : 31 (Verily)

31     Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

6. Máté 5 : 1, 2, 8, 17-20

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

17     Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

18     Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

19     Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

20     Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

6. Matthew 5 : 1, 2, 8, 17-20

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

19     Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

20     For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

7. Efézusiakhoz 2 : 4-10

4     De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,

5     Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)

6     És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

7     Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

8     Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

9     Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

10     Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

7. Ephesians 2 : 4-10

4     But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,

5     Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)

6     And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:

7     That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.

8     For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:

9     Not of works, lest any man should boast.

10     For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

8. Jelenések 2: 1 (Ezeket) (második ,-ig), 2, 3, 7

1     Ezeket mondja az, aki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot,

2     Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

3     És [terhet] viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.

7     Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.

8. Revelation 2 : 1 (These) (to ,), 2, 3, 7

1     These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand,

2     I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

3     And hast borne, and hast patience, and for my name’s sake hast laboured, and hast not fainted.

7     He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

9. Jelenések 22: 14

14     Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

9. Revelation 22 : 14

14     Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.Tudomány és Egészség


1. 76 : 20 (az ember)-21

...az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

1. 76 : 20 (man is)-21

…man is immortal and lives by divine authority.

2. 492 : 7-12

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a halhatatlanságra.

2. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

3. 539 : 3-7, 10-13

A hiba azzal kezdődik, hogy az életet a Szellemtől különállóként kezeljük, ezáltal aláaknázva a halhatatlanság alapjait, mintha az élet és halhatatlanság olyan dolgok volnának, amelyet az anyag nyújthat is és el is vehet.

Isten soha nem származtat egy gonosz elemet, és az ember nem rendelkezik semmivel, ami nem Istentől származtatott. Hogyan lehetne hát az embernek alapja a rosszcselekedetre?

3. 539 : 3-7, 10-13

Error begins by reckoning life as separate from Spirit, thus sapping the foundations of immortality, as if life and immortality were something which matter can both give and take away.

God could never impart an element of evil, and man possesses nothing which he has not derived from God. How then has man a basis for wrong-doing?

4. 327 : 9-21

A gonosz néha az ember legmagasabb fogalma a helyesről, amíg megértése a jóról erősebb nem lesz. Aztán elveszti a gonosz élvezetét, és az saját gyötrelmévé válik. A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út. A bűn a fenevad képe, amelyet a szenvedés verejtéke töröl el. Erkölcsi őrültség, amely előtör, hogy az éjféllel és a viharral tomboljon.

A Keresztény Tudomány szigorú követelményei önkényesnek tűnnek a fizikai érzékek számára, de a halandók sietnek megtanulni, hogy az Élet Isten, a jó, és hogy a gonosznak valójában nincs sem helye, sem hatalma az emberi vagy az isteni rendszerben.

4. 327 : 9-21

Evil is sometimes a man's highest conception of right, until his grasp on good grows stronger. Then he loses pleasure in wickedness, and it becomes his torment. The way to escape the misery of sin is to cease sinning. There is no other way. Sin is the image of the beast to be effaced by the sweat of agony. It is a moral madness which rushes forth to clamor with midnight and tempest.

To the physical senses, the strict demands of Christian Science seem peremptory; but mortals are hastening to learn that Life is God, good, and that evil has in reality neither place nor power in the human or the divine economy.

5. 67 : 18-24

Az az elképzelés, hogy az állati tulajdonságok esetlegesen erőt adnak a jellemnek, mérlegelésre is túl abszurd, ha arra gondolunk, hogy Urunk és Mesterünk lelki erejének fölényével gyógyította a betegeket, támasztotta fel a holtakat és parancsolt még a szeleknek és hullámoknak is, hogy engedelmeskedjenek neki. A kegyelem és az Igazság minden más eszköznél és módszernél hathatósabbak.

5. 67 : 18-24

The notion that animal natures can possibly give force to character is too absurd for consideration, when we remember that through spiritual ascendency our Lord and Master healed the sick, raised the dead, and commanded even the winds and waves to obey him. Grace and Truth are potent beyond all other means and methods.

6. 328 : 4-13

A halandók feltételezik, hogy jóság nélkül élhetnek, amikor Isten jó és az egyetlen igaz Élet. Mi az eredmény? Alig értvén a megmentő és gyógyító isteni Alapelvet, a halandók csak azt hiszik, hogy megszabadulnak a bűntől, betegségtől és haláltól. Valójában ezek a tévedések így nem semmisülnek meg, és ezért ragaszkodniuk kell a halandókhoz mindaddig, amíg itt vagy a túlvilágon, elnyerik az Isten igaz megértését a Tudományban, amely elpusztít minden téveszmét Istenről és feltárja az Ő mindenségének nagyszerű valóságait.

6. 328 : 4-13

Mortals suppose that they can live without goodness, when God is good and the only real Life. What is the result? Understanding little about the divine Principle which saves and heals, mortals get rid of sin, sickness, and death only in belief. These errors are not thus really destroyed, and must therefore cling to mortals until, here or hereafter, they gain the true understanding of God in the Science which destroys human delusions about Him and reveals the grand realities of His allness.

7. 476 : 9-20

Isten az ember Alapelve, és az ember Isten ideája. Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi. A halandók el fognak tűnni, és a halhatatlanok vagy Isten gyermekei meg fognak jelenni mint az ember egyedüli és örök valóságai. A halandók nem Isten bukott gyermekei. Nekik soha nem volt tökéletes létező állapotuk, amelyet aztán később visszanyerhetnének. Ők, a halandó történelem kezdete óta „vétekben fogantak és bűnben születtek.” A halandóságot végül elnyeli a halhatatlanság. A bűnnek, betegségnek és halálnak el kell tűnnie, hogy helyet adjon a halhatatlan emberhez tartozó tényeknek.

7. 476 : 9-20

God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained. They were, from the beginning of mortal history, "conceived in sin and brought forth in iniquity." Mortality is finally swallowed up in immortality. Sin, sickness, and death must disappear to give place to the facts which belong to immortal man.

8. 339 : 20 (Amint)-32

Amint a pogány Róma mitológiája engedett az Istenség egy szellemibb eszméjének, úgy fognak a mi anyagi elméleteink engedni a lelki eszméknek, amíg a véges helyet ad a végtelennek, a betegség az egészségnek, a vétek a szentségnek, és Isten országa eljön „úgy a földön, miképpen a mennyben is.” Minden egészség, bűntelenség és halhatatlanság alapja az a nagyszerű tény, hogy Isten az egyetlen Elme; ebben az Elmében nem csupán hinni kell, hanem meg kell azt érteni. A bűntől megszabadulni a Tudomány által annyit jelent, mint a bűnt minden feltételezett elmétől vagy valóságtól megfosztani, és soha nem elfogadni azt, hogy a bűnnek intelligenciája vagy ereje, fájdalma vagy öröme lehet. A tévedést azáltal győzöd le, hogy megtagadod tőle az igazságát.

8. 339 : 20 (As)-32

As the mythology of pagan Rome has yielded to a more spiritual idea of Deity, so will our material theories yield to spiritual ideas, until the finite gives place to the infinite, sickness to health, sin to holiness, and God's kingdom comes "in earth, as it is in heaven." The basis of all health, sinlessness, and immortality is the great fact that God is the only Mind; and this Mind must be not merely believed, but it must be understood. To get rid of sin through Science, is to divest sin of any supposed mind or reality, and never to admit that sin can have intelligence or power, pain or pleasure. You conquer error by denying its verity.

9. 103 : 6-17, 25-32

A halandó elme igényeinek megsemmisítése a Tudomány által, amellyel az ember megmenekülhet a bűntől és halandóságtól, áldást jelent az egész emberi család számára. Azonban, mint a kezdetekkor, ez a felszabadulás nem mutatkozik meg tudományosan mind a jó és rossz tudásában, mert az utóbbi valótlan.

Másrészt azonban, az Elme tudománya teljesen elkülönül bármely átmeneti, nem helyénvaló ismerettől, mert az Elme tudománya Istentől való, és az isteni Alapelvet demonstrálja, mely kizárólag a jó céljain munkálkodik. A jó legfelső foka a végtelen Isten és az Ő eszméje, a Minden-a-mindenekben. A gonosz egy feltételezett hazugság.

A halhatatlan Elme igazságai tartják fenn az embert, és elpusztítják a halandó elme meséit, amelynek gyenge és cifra törekvései, mint buta lepkék, megperzselik saját szárnyaikat és aláhullanak a porba.

Valójában nincs halandó elme, és ebből kifolyólag nem létezik halandó gondolat-átvitel és akaraterő. Az Élet és létezés Istentől vannak.

9. 103 : 6-17, 25-32

The destruction of the claims of mortal mind through Science, by which man can escape from sin and mortality, blesses the whole human family. As in the beginning, however, this liberation does not scientifically show itself in a knowledge of both good and evil, for the latter is unreal.

On the other hand, Mind-science is wholly separate from any half-way impertinent knowledge, because Mind-science is of God and demonstrates the divine Principle, working out the purposes of good only. The maximum of good is the infinite God and His idea, the All-in-all. Evil is a suppositional lie.

The truths of immortal Mind sustain man, and they annihilate the fables of mortal mind, whose flimsy and gaudy pretensions, like silly moths, singe their own wings and fall into dust.

In reality there is no mortal mind, and consequently no transference of mortal thought and will-power. Life and being are of God.

10. 276 : 12-24

A felismerés, hogy minden diszharmónia valótlan, a tárgyakat és gondolatokat azok valós fényében hozza az emberi látókörbe, és azokat szépként és halhatatlanként jeleníti meg. A harmónia az emberben ugyanolyan valós és halhatatlan mint a zenében. A zavar valótlan és halandó.

Ha Isten az egyetlen Elmeként és Életként kerül elismerésre, akkor megszűnik minden lehetőség a bűnre és halálra. Amikor megtanuljuk a Tudományban, hogyan legyünk tökéletesek amint a mi mennyei Atyánk tökéletes, a gondolat új, egészséges csatornákba terelődik - a halhatatlan dolgokról való elmélkedés felé és az anyagiságtól elfelé, az univerzum, beleértve a harmonikus ember, Alapelvéhez.

10. 276 : 12-24

The realization that all inharmony is unreal brings objects and thoughts into human view in their true light, and presents them as beautiful and immortal. Harmony in man is as real and immortal as in music. Discord is unreal and mortal.

If God is admitted to be the only Mind and Life, there ceases to be any opportunity for sin and death. When we learn in Science how to be perfect even as our Father in heaven is perfect, thought is turned into new and healthy channels, — towards the contemplation of things immortal and away from materiality to the Principle of the universe, including harmonious man.

11. 324 : 4-18

Az érzék és saját magunk megtisztítása a haladás bizonyítéka. „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

11. 324 : 4-18

The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

12. 311 : 22-25

Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a harmónia és halhatatlanság által.

12. 311 : 22-25

When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████