VASÁRNAP 2020. MÁJUS 10. |

VASÁRNAP 2020. MÁJUS 10.TÁRGY — ÁDÁM ÉS A BUKOTT EMBER

SubjectAdam and Fallen Man

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 15 : 22

Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.Golden Text: I Corinthians 15 : 22

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Rómaiakhoz 5 : 17-21


17.     Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővelkedésében részesültek.

18.     Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre [elhatott] a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre [elhatott] az életnek megigazulása.

19.     Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

20.     A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővelkedik:

21.     Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Responsive Reading: Romans 5 : 17-21

17.     For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.

18.     Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

19.     For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

20.     Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:

21.     That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 33 : 6-9

6     Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

7     Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8     Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.

9     Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

1. Psalm 33 : 6-9

6     By the word of the Lord were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.

7     He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.

8     Let all the earth fear the Lord: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

9     For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

2. I Mózes 1 : 26-28 (első ,-ig), 31 (az első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28     És megáldá Isten őket,

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

2. Genesis 1 : 26-28 (to 1st ,), 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them,

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. I Mózes 3 : 1-13, 16, 17

1     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4     És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

5     Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

6     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

7     És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.

8     És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.

9     Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

10     És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

11     És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?

12     És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.

13     És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

16     Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

17     Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

3. Genesis 3 : 1-13, 16, 17

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

8     And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

16     Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17     And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life.

4. Zsidókhoz 3 : 12, 13

12     Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;

13     Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:

4. Hebrews 3 : 12, 13

12     Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.

13     But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.

5. Máté 8 : 5-8, 10, 13

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

5. Matthew 8 : 5-8, 10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

6. Efézusiakhoz 5 : 14 (Serkenj)

14     Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és Krisztus világossága ragyog rád.

6. Ephesians 5 : 14 (Awake)

14     Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.

7. Apostolok Cselekedetei 17 : 24, 26-28

24     Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

26     És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;

27     Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

28     Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

7. Acts 17 : 24, 26-28

24     God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

26     And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

27     That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

28     For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.Tudomány és Egészség


1. 29 : 14-16

Azok, akik a Keresztény Tudományban oktatást kaptak, eljutottak arra a dicsőséges felismerésre, hogy az ember egyedüli szerzője Isten.

1. 29 : 14-16

Those instructed in Christian Science have reached the glorious perception that God is the only author of man.

2. 332 : 4 (Atya)-8

Atya-Anya az Istenség neve, ami jelzi gyengéd kapcsolatát az Ő szellemi teremtményével. Ahogyan az apostol szavakban kifejezte, melyeket egy klasszikus költőtől idézett helyeselve: „Mert mi is az Ő nemzetsége vagyunk.”

2. 332 : 4 (Father)-8

Father-Mother is the name for Deity, which indicates His tender relationship to His spiritual creation. As the apostle expressed it in words which he quoted with approbation from a classic poet: "For we are also His offspring."

3. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

3. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

4. 502 : 22-5

Mózes első könyve 1: 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

A végtelennek nincs kezdete. A kezdet szót itt az egyetlen jelölésére használják, azaz Isten és ember örök igazságára és egységére, a világegyetemet beleértve. A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék Isten fiai és leányai.

4. 502 : 22-5

Genesis i. 1. In the beginning God created the heaven and the earth.

The infinite has no beginning. This word beginning is employed to signify the only, — that is, the eternal verity and unity of God and man, including the universe. The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

5. 282 : 28-31

Mindaz, ami az ember bukására, Isten ellentétére vagy Isten hiányára mutat, az Ádám-álom, amely sem nem Elme, sem nem ember, mert nem az Atyától született.

5. 282 : 28-31

Whatever indicates the fall of man or the opposite of God or God's absence, is the Adam-dream, which is neither Mind nor man, for it is not begotten of the Father.

6. 338 : 27-32

Jehova kijelentette, hogy a föld átkozott; és ebből a földből, vagy anyagból, sarjadt Ádám, annak ellenére, hogy Isten megáldotta a földet „az ember kedvéért”. Ebből az következik, hogy Ádám nem az eszményi ember volt, akiért a földet Isten megáldotta. Az eszményi ember a megfelelő időben feltárásra került, és Krisztus Jézusként ismerték.

6. 338 : 27-32

Jehovah declared the ground was accursed; and from this ground, or matter, sprang Adam, notwithstanding God had blessed the earth "for man's sake." From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

7. 302 : 19-24, 31-7

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

A Szellem egyéni eszméi általi reprodukció még a Keresztény Tudományban is csak visszatükröződése az ezen eszmék isteni Alapelve teremtő erejének. A valóság birodalmát benépesítő számtalan forma szellemi megnyilvánulás általi visszatükröződése az Elme, az visszatükröződést kormányzó Alapelv, uralma alatt áll. Isten gyermekeinek sokasodása nem ered az anyag semmilyen szaporító erejéből, az a Szellem visszatükröződése.

7. 302 : 19-24, 31-7

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

Even in Christian Science, reproduction by Spirit's individual ideas is but the reflection of the creative power of the divine Principle of those ideas. The reflection, through mental manifestation, of the multitudinous forms of Mind which people the realm of the real is controlled by Mind, the Principle governing the reflection. Multiplication of God's children comes from no power of propagation in matter, it is the reflection of Spirit.

8. 307 : 25 (Az)-13

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

A tévedés szörnyű moraja, sötétsége és káosza felett még mindig kiált az Igazság hangja: „Ádám, hol vagy? Tudat, hol vagy? Abban a hiedelemben időzöl-e, hogy az elme az anyagban van, és hogy a gonosz az elme, vagy abban az élő hitben vagy-e, hogy csak egy Isten van és lehet, és megtartod-e az Ő parancsolatát?” Amíg nem tanuljuk meg, hogy Isten az egyetlen Elme, amely az embert kormányozza, addig a halandó hiedelem félni fog, mint a kezdetekkor, és elrejtőzik a kérdés elől: „Hol vagy?”. Erre a félelmetes kérdésre „Ádám, hol vagy?” beismerően felel a fej, szív, gyomor, vér, idegek stb.: „Ímé, itt vagyok, a testben keresem a boldogságot és az életet, de csak káprázatot találok, hamis állítások, hamis gyönyör, fájdalom, vétek, betegség és halál vegyülékét.”

8. 307 : 25 (The)-13

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

Above error's awful din, blackness, and chaos, the voice of Truth still calls: "Adam, where art thou? Consciousness, where art thou? Art thou dwelling in the belief that mind is in matter, and that evil is mind, or art thou in the living faith that there is and can be but one God, and keeping His commandment?" Until the lesson is learned that God is the only Mind governing man, mortal belief will be afraid as it was in the beginning, and will hide from the demand, "Where art thou?" This awful demand, "Adam, where art thou?" is met by the admission from the head, heart, stomach, blood, nerves, etc.: "Lo, here I am, looking for happiness and life in the body, but finding only an illusion, a blending of false claims, false pleasure, pain, sin, sickness, and death."

9. 260 : 24-7

A gondolatok, melyek mindig visszatérnek saját magunkhoz, a testről való társalgás és az öröm és fájdalom állandó elvárása a testtől, önzésre és érzékiességre neveli a halandó elmét, és ez a nevelés a lelki fejlődés kárára van. Ha a gondolatot halandó köntösbe öltöztetjük, el kell veszítenie halhatatlan természetét.

Ha a testhez fordulunk gyönyörért, fájdalmat találunk; ha Életért, halált találunk; ha Igazságért, tévedést találunk; ha a Szellemért, annak ellentétjét, anyagot találunk. Most fordítsd meg ezt az eljárást. Fordítsd el tekintetedet a testtől az Igazság és Szeretet felé, minden boldogság, harmónia és halhatatlanság Alapelve felé. Rendületlenül tartsd gondolataidat a maradandón, jón és igazon, és ezeket olyan arányban fogod tapasztalni, amilyen arányban azok betöltik gondolkodásodat.

9. 260 : 24-7

Selfishness and sensualism are educated in mortal mind by the thoughts ever recurring to one's self, by conversation about the body, and by the expectation of perpetual pleasure or pain from it; and this education is at the expense of spiritual growth. If we array thought in mortal vestures, it must lose its immortal nature.

If we look to the body for pleasure, we find pain; for Life, we find death; for Truth, we find error; for Spirit, we find its opposite, matter. Now reverse this action. Look away from the body into Truth and Love, the Principle of all happiness, harmony, and immortality. Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

10. 306 : 30-6

Isten embere, aki lelkileg alkottatott, nem anyagi és halandó.

Minden emberi diszharmóniának az Ádám-álom volt a szülője, a mély alvás, amelyből az a téveszme származott, hogy élet és értelem az anyagból ered és abba tér vissza. Ez a panteisztikus tévedés, vagy úgynevezett kígyó, még mindig ragaszkodik az Igazság ellenkezőjéhez, azt mondva: „Olyanok lésztek, mint az Isten”, vagyis: én olyan valóságossá és örökké teszem a tévedést, mint amilyen az Igazság.

10. 306 : 30-6

God's man, spiritually created, is not material and mortal.

The parent of all human discord was the Adam-dream, the deep sleep, in which originated the delusion that life and intelligence proceeded from and passed into matter. This pantheistic error, or so-called serpent, insists still upon the opposite of Truth, saying, "Ye shall be as gods;" that is, I will make error as real and eternal as Truth.

11. 529 : 21-6

Honnan jön egy beszélő, hazudozó kígyó, hogy megkísértse az isteni Szeretet gyermekeit? A kígyó csupán mint gonosz kerül a metaforába. Az állatvilágban nem létezik semmi, ami a leírt állatfajt - beszélő kígyót - képviselné, és örülnünk kellene, hogy a gonosz, bármilyen formában mutatkozik is, ellentmond önmagának, és sem eredete, sem támasza nincs az Igazságban és jóban. Ezt látva, bizodalommal kellene felvennünk a harcot a gonosz minden követelésével szemben, mert tudjuk, hogy azok értéktelenek és valótlanok.

Ádám, a tévedés szinonímája, az anyagi elmében való hiedelmet jelképezi. Uralmát az ember felett némileg enyhén kezdi, de növekszik a hamisságban, amint napjai megrövidülnek. Ebben a fejlődésben az Igazság halhatatlan szellemi törvénye úgy nyilvánul meg, mint amely örökké ellene van a halandó, anyagi érzetnek.

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn.

11. 529 : 21-6

Whence comes a talking, lying serpent to tempt the children of divine Love? The serpent enters into the metaphor only as evil. We have nothing in the animal kingdom which represents the species described, — a talking serpent, — and should rejoice that evil, by whatever figure presented, contradicts itself and has neither origin nor support in Truth and good. Seeing this, we should have faith to fight all claims of evil, because we know that they are worthless and unreal.

Adam, the synonym for error, stands for a belief of material mind. He begins his reign over man somewhat mildly, but he increases in falsehood and his days become shorter. In this development, the immortal, spiritual law of Truth is made manifest as forever opposed to mortal, material sense.

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

12. 323 : 19-27

Amikor a betegek és vétkezők felébrednek és felismerik az arra való szükségletüket, amivel nem rendelkeznek, fogékonyak lesznek az isteni Tudományra, amely a Lélek felé és az anyagi érzettől elfelé gravitál, amely eltereli a figyelmet a testről és még a halandó elmét is felemeli a betegségnél és véteknél valami jobbról való elmélkedésre. Az igaz eszme Istenről az, ami elhozza az Élet és Szeretet tényleges megértését, megfosztja a sírt diadalától, eltöröl minden vétket és azt a téveszmét, hogy más elmék léteznek, és megsemmisíti a halandóságot.

12. 323 : 19-27

When the sick or the sinning awake to realize their need of what they have not, they will be receptive of divine Science, which gravitates towards Soul and away from material sense, removes thought from the body, and elevates even mortal mind to the contemplation of something better than disease or sin. The true idea of God gives the true understanding of Life and Love, robs the grave of victory, takes away all sin and the delusion that there are other minds, and destroys mortality.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████