VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 7. |

VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 7.TÁRGY — ISTEN AZ EGYETLEN OK ÉS TEREMTŐ

SubjectGod the only Cause and Creator

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 3 : 19

Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget.Golden Text: Proverbs 3 : 19

The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 95 : 1-6


1.     Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!

2.     Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!

3.     Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.

4.     Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.

5.     Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.

6.     Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt!

Responsive Reading: Psalm 95 : 1-6

1.     O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

2.     Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

3.     For the Lord is a great God, and a great King above all gods.

4.     In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

5.     The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 26, 27, 31 (első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

26     Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

31     És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 26, 27, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. Ézsaiás 45 : 5, 8, 12, 18

5     Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél.

8     Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr, teremtettem mindezt.

12     Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.

18     Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, nincs más!

2. Isaiah 45 : 5, 8, 12, 18

5     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

8     Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

12     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

18     For thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else.

3. Hóseás 11 : 1

1     Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat.

3. Hosea 11 : 1

1     When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt.

4. 2 Mózes 12 : 40

40     Izráel fiai négyszázharminc esztendeig laktak Egyiptomban.

4. Exodus 12 : 40

40     Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.

5. 2 Mózes 13 : 3 (első .-ig), 18 (Kerülő), 21

3     Mózes ezt mondta a népnek: Megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr.

18     Kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izráel fiai Egyiptomból.

21     Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

5. Exodus 13 : 3 (Moses) (to :), 18 (God), 21

3     Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the Lord brought you out from this place:

18     God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.

21     And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night:

6. 2 Mózes 14 : 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 21-23, 26, 28-31

1     Azután így beszélt az Úr Mózeshez:

4     Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így történt.

5     Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból!

7     Maga mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. Három ember volt mindegyiken.

8     Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izráel fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki.

10     A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az Úrhoz.

13     De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket.

21     Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált.

22     Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt.

23     Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa is.

26     Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra.

28     Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük.

29     Izráel fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról.

30     Így szabadította meg az Úr azon a napon Izráelt Egyiptom hatalmából. És látta Izráel az egyiptomiakat holtan a tenger partján.

31     Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek.

6. Exodus 14 : 1, 4 (I), 5, 7, 8, 10, 13, 21-23, 26, 28-31

1     And the Lord spake unto Moses, saying,

4     I will harden Pharaoh’s heart, that he shall follow after them; and I will be honoured upon Pharaoh, and upon all his host; that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so.

5     And it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?

7     And he took six hundred chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them.

8     And the Lord hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel: and the children of Israel went out with an high hand.

10     And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the Lord.

13     And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever.

21     And Moses stretched out his hand over the sea; and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided.

22     And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.

23     And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh’s horses, his chariots, and his horsemen.

26     And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.

28     And the waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them; there remained not so much as one of them.

29     But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea; and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.

30     Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore.

31     And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians: and the people feared the Lord, and believed the Lord, and his servant Moses.

7. Hóseás 1 : 10 (lesz)

10     …lesz még annyi Izráel fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok!

7. Hosea 1 : 10 (the)

10     …the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.

8. Ézsaiás 43 : 1 (így)-3 (!-ig)

1     így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2     Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

3     Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!

8. Isaiah 43 : 1 (thus)-3 (to :)

1     …thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

3     For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour:Tudomány és Egészség


1. 295 : 5-8

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének.

1. 295 : 5-8

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them.

2. 470 : 21-28, 32-5

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli.

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

2. 470 : 21-28, 32-5

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

3. 525 : 22-29

A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. A testi érzékek mást mondanak; és ha a tévedés történelmének ugyanannyi figyelmet szentelünk, mint az igazság krónikáinak, a Szentírásbeli feljegyzések a bűnről és halálról az anyagi érzékek téves konklúzióinak kedveznek. A bűnt, betegséget és halált éppen úgy valóságtól mentesnek kell tekinteni, mint ahogy azok a jótól, Istentől mentesek.

3. 525 : 22-29

In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 583 : 20-25

Teremtő. Szellem; Elme; intelligencia; a megelevenítő isteni Alapelve mindennek, ami valós és jó; önmagától létező Élet, Igazság és Szeretet; az, ami tökéletes és örök; az anyag és gonosz ellentéte, melyeknek nincs Alapelve; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem alkothatott egy atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne

4. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

5. 332 : 4 (Atya)-8

Atya-Anya az Istenség neve, ami jelzi gyengéd kapcsolatát az Ő szellemi teremtményével. Ahogyan az apostol szavakban kifejezte, melyeket egy klasszikus költőtől idézett helyeselve: „Mert mi is az Ő nemzetsége vagyunk.”

5. 332 : 4 (Father)-8

Father-Mother is the name for Deity, which indicates His tender relationship to His spiritual creation. As the apostle expressed it in words which he quoted with approbation from a classic poet: "For we are also His offspring."

6. 262 : 27-20

A halandó diszharmónia alapja az ember eredetét illető hamis értelmezés. Helyesen kezdeni annyi mint helyesen végezni. Minden elgondolás, mely látszólag az aggyal kezdődik, hamisan kezdődik. Az isteni Elme a létezés egyetlen oka vagy Alapelve. Az ok nem létezik az anyagban, a halandó elmében vagy fizikai formákban.

A halandók egotisták. Az gondolják magukról, hogy önálló munkások, személyes szerzők, sőt, kiváltságos eredeztetői valaminek, amit az Istenség nem akart vagy nem tudott megteremteni. A halandó elme teremtményei anyagiak. Egyedül a halhatatlan szellemi ember képviseli a teremtés igazságát.

Amikor a halandó ember a létezésről való gondolatait egyesíti a szellemivel és csak úgy dolgozik, ahogy Isten munkálkodik, akkor nem fog többé a sötétben tapogatózni és a földhöz ragaszkodni, mert nem ízlelte meg a mennyországot. A testi hiedelmek becsapnak minket. Az embert önkéntelen képmutatóvá teszik - gonoszt eredményezve, amikor jó tenne, torzulást formálva, ahol bájt és szépséget körvonalazna, sértve azokat, akiket áldani szeretne. Általános félre-teremtő lesz, aki magát félistennek hiszi. Az ő „érintése a reményt porrá változtatja, porrá, melyet mindnyájan tapostunk.” A Biblia nyelvén elmondhatná: „Nem a jót cselekszem, amelyet akarok; hanem a gonoszt, melyet nem akarnék, azt cselekszem.

Csak egy teremtő lehet, aki mindent teremtett.

6. 262 : 27-20

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly. Every concept which seems to begin with the brain begins falsely. Divine Mind is the only cause or Principle of existence. Cause does not exist in matter, in mortal mind, or in physical forms.

Mortals are egotists. They believe themselves to be independent workers, personal authors, and even privileged originators of something which Deity would not or could not create. The creations of mortal mind are material. Immortal spiritual man alone represents the truth of creation.

When mortal man blends his thoughts of existence with the spiritual and works only as God works, he will no longer grope in the dark and cling to earth because he has not tasted heaven. Carnal beliefs defraud us. They make man an involuntary hypocrite, — producing evil when he would create good, forming deformity when he would outline grace and beauty, injuring those whom he would bless. He becomes a general mis-creator, who believes he is a semi-god. His "touch turns hope to dust, the dust we all have trod." He might say in Bible language: "The good that I would, I do not: but the evil which I would not, that I do."

There can be but one creator, who has created all.

7. 286 : 16-26

A szász nyelvben és még húsz másik nyelvben a a kifejezés Istenre. A Szentírás kijelenti, hogy minden, amit Ő alkotott jó, mint Ő maga - jó mind Alapelv mind idea szerint. Ezért a szellemi univerzum jó, és úgy tükrözi Istent, amilyen Ő.

Isten gondolatai tökéletesek és örökkévalók, azok szubsztancia és Élet. Az anyagi és időleges gondolatok emberiek, tévedést foglalnak magukban, és mivel Isten, Szellem az egyetlen ok, ezért hiányzik belőlük az isteni ok. Az ideiglenes és anyagi nem a Szellem teremtményei. Azok csupán a szellemi és örök hamisítványai.

7. 286 : 16-26

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal.

8. 68 : 27-16

A Keresztény Tudomány kibontakozást és nem szaporodást mutat be; semmilyen anyagi fejlődést nem mutat ki a molekulától az elméig, hanem az isteni Elme juttatását az ember és a világegyetem felé. Amilyen arányban megszűnik az emberi nemzés, olyan arányban lesznek majd lelkileg észlelve az örök, harmonikus lét töretlen láncszemei; az ember nem mint földből való, földiként, hanem Istennel együttlétezőként jelenik majd meg. A tudományos tény, hogy az ember és a világegyetem a Szellemből fejlődött ki, és ennek megfelelően szellemi, ugyanolyan szilárd az isteni Tudományban, mint a bizonyíték, hogy a halandók csak akkor nyerik el az egészség érzetét, amint elveszítik a bűn és betegség érzetét. A halandók soha nem érthetik meg Isten teremtését, amíg azt hiszik, hogy az ember alkotó. Az ember csak akkor ismeri meg Isten már megalkotott gyermekeit, amikor megérti a létezés igazságát. Ezért van az, hogy a valóságos, eszményi ember olyan mértékben jelenik meg, amilyen mértékben az anyagi eltűnik. Többé nem házasodni vagy „férjhez nem adatni” nem zárja le sem az ember folytonosságát, sem az ember érzékelését Isten végtelen tervének növekvő számáról. Lelkileg megérteni, hogy csak egy teremtő van, Isten, feltárja az egész teremtést, megerősíti a Szentírást, meghozza azt a megnyugtató biztonságot, hogy nincs elválás, nincs fájdalom, és hogy az ember haláltalan és tökéletes és örök.

8. 68 : 27-16

Christian Science presents unfoldment, not accretion; it manifests no material growth from molecule to mind, but an impartation of the divine Mind to man and the universe. Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man, not of the earth earthly but coexistent with God, will appear. The scientific fact that man and the universe are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in divine Science as is the proof that mortals gain the sense of health only as they lose the sense of sin and disease. Mortals can never understand God's creation while believing that man is a creator. God's children already created will be cognized only as man finds the truth of being. Thus it is that the real, ideal man appears in proportion as the false and material disappears. No longer to marry or to be "given in marriage" neither closes man's continuity nor his sense of increasing number in God's infinite plan. Spiritually to understand that there is but one creator, God, unfolds all creation, confirms the Scriptures, brings the sweet assurance of no parting, no pain, and of man deathless and perfect and eternal.

9. 502 : 27-5

A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék Isten fiai és leányai.

9. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████