VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 28. |

VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 28.TÁRGY — KRISZTUSI TUDOMÁNY

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : 2 Mózes 15 : 26

Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód.Golden Text: Exodus 15 : 26

I am the Lord that healeth thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 21: 1-4, 6, 7


1.     És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.

2.     És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.

3.     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4.     és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az korábbi dolgok elmúltak."

6.     És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

7.     Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Responsive Reading: Revelation 21 : 1–4, 6, 7

1.     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

2.     And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3.     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4.     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

6.     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

7.     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. ZSOLTÁROK 103 : 1–5

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

1. Psalm 103 : 1–5

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

2. II Királyok 5 : 1–3, 9–15

1     Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de leprás lett.

2     Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett.

3     Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná leprájából.

9     Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál.

10     Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!

11     Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a leprából.

12     Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott.

13     Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz.

14     Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint: és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult.

15     Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól!

2. II Kings 5 : 1–3, 9–15

1     Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.

2     And the Syrians had gone out by companies, and had brought away captive out of the land of Israel a little maid; and she waited on Naaman’s wife.

3     And she said unto her mistress, Would God my lord were with the prophet that is in Samaria! for he would recover him of his leprosy.

9     So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha.

10     And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

11     But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.

12     Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage.

13     And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

14     Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.

15     And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant.

3. Máté 4 : 23 (körüljárja), 24

23     körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

24     És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngősöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

3. Matthew 4 : 23 (Jesus), 24

23     Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

4. Máté 8 : 2–4

2     és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."

3     Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla.

4     Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik."

4. Matthew 8 : 2–4

2     And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

3     And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.

4     And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.

5. János 14 : 5–7, 15–17

5     Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?"

6     Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

7     Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."

15     "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,

16     én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Vígasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

17     az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."

5. John 14 : 5–7, 15–17

5     Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

6     Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

7     If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

15     If ye love me, keep my commandments.

16     And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

17     Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

6. Jelenések 10: 1–3 (;-ig), 8–11

1     És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop:

2     kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre,

3     és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít;

8     Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: "Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll".

9     Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám: "Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz".

10     Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom.

11     És ez a szó hangzott felém: "Ismét prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról".

6. Revelation 10 : 1–3 (to :), 8–11

1     And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

2     And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

3     And cried with a loud voice, as when a lion roareth:

8     And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

9     And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

10     And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

11     And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.Tudomány és Egészség


1. xi : 9-21

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak. Most, csakúgy mint akkor, ezen nagyszerű cselekedetek nem természetfelettiek, hanem a legteljesebb mértékben természetesek. Ezek az Immánuel, azaz a „Velünk az Isten” jelei - egy isteni befolyásnak, amely örökké jelen van az emberi tudatban, megismétli önmagát, eljön most, ahogyan régen megígéretett:

Hogy az [érzék] fogjainak szabadulást hirdessen,

és a vakok szemeinek megnyílását,

hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat.

1. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

2. 139 : 4–8, 15-27

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is.

Az Egyháztanácsok szavazással hozott határozatai arról, hogy mit tekintsenek Szentírásnak, és mit ne; a nyilvánvaló hibák az egykori verziókban, az Ótestamentum harmincezer, és az Újtestamentum háromszázezer különböző változata - mindezen tények megmutatják, hogy a halandó és anyagi érzék hogyan lopta be magát az isteni feljegyzésbe saját árnyalatával bizonyos mértékben elhomályosítva az ihletett oldalakat. De a hibák sem nem tudták teljesen elfedni a Szentírás isteni Tudományát, amelyet Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig felfedezhetünk, Jézus demonstrálását sem ronthatták le, és nem semmisíthették meg a próféták általi gyógyítást sem, akik előre látták, hogy „amely követ az építők megvetettek” lesz a „szegletnek feje”.

2. 139 : 4–8, 15-27

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha.

The decisions by vote of Church Councils as to what should and should not be considered Holy Writ; the manifest mistakes in the ancient versions; the thirty thousand different readings in the Old Testament, and the three hundred thousand in the New, — these facts show how a mortal and material sense stole into the divine record, with its own hue darkening to some extent the inspired pages. But mistakes could neither wholly obscure the divine Science of the Scriptures seen from Genesis to Revelation, mar the demonstration of Jesus, nor annul the healing by the prophets, who foresaw that "the stone which the builders rejected" would become "the head of the corner."

3. 107 : 1-6

1866-ban, felfedeztem a Krisztus Tudományt vagy az Élet, Igazság és Szeretet isteni törvényeit, és felfedezésemet Krisztusi (Keresztény) Tudománynak neveztem el. Isten kegyesen, számos éven át készített fel a tudományos, elme általi gyógyítás abszolút isteni Alapelve végső kinyilatkoztatásának fogadására.

3. 107 : 1-6

In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science. God had been graciously preparing me during many years for the reception of this final revelation of the absolute divine Principle of scientific mental healing.

4. 109 : 11–15, 16–22

Felfedezésemet követően három éven keresztül kerestem az Elme általi gyógyítás problémájának megoldását, a Szentírást kutattam és alig olvastam mást, távol tartottam magam a társaságtól, és időt és energiát annak szenteltem, hogy felfedezzek egy kétségtelen szabályt. ... Tudtam, hogy az Elme minden harmonikus működésének Alapelve Isten, és hogy a korai Keresztény gyógyítás során a gyógyulásokat a szent, felemelő hit eredményezte; de meg kellett ismernem ennek a gyógyításnak a Tudományát, és az abszolút következtetésekre isteni kinyilatkoztatás, érvelés és demonstráció által jutottam el.

4. 109 : 11–15, 16–22

For three years after my discovery, I sought the solution of this problem of Mind-healing, searched the Scriptures and read little else, kept aloof from society, and devoted time and energies to discovering a positive rule. … I knew the Principle of all harmonious Mind-action to be God, and that cures were produced in primitive Christian healing by holy, uplifting faith; but I must know the Science of this healing, and I won my way to absolute conclusions through divine revelation, reason, and demonstration.

5. 558 : 1–8

Szent János azt írja a Jelenések könyvének tizedik fejezetében:

És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre.

5. 558 : 1–8

St. John writes, in the tenth chapter of his book of Revelation: — And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.

6. 559 : 1–23

Ez az angyal egy „könyvecskét” tartott a kezében, nyitva mindenki számára, hogy olvassa és megértse. Ugyanezen könyv tartalmazta-e az isteni Tudomány kinyilatkoztatását, amelynek „jobb lába” vagy domináns ereje a tengeren volt - az alapvető, látens tévedésen, a tévedés minden látható formájának forrásán? Az angyal bal lába a földön nyugvott; azaz egy másodlagos hatalom gyakoroltatott a látható tévedés és hallható vétek felett. A tudományos gondolat „csendes, szelíd hang”-ja elér a kontinensen és óceánon keresztül a föld legtávolabbi részeibe. Az Igazság hallhatatlan hangja az emberi elme számára olyan, „mint mikor az oroszlán ordít.” Meghallják a pusztában és a félelem sötét helyein. Kirobbantja a gonosz „hét mennydörgés”-ét, és felkavarja szunnyadó erejüket, hogy titkos hangok teljes skáláját kibocsássák. Akkor, az Igazság hatalma demonstrálásra kerül - mely a tévedés megsemmisítésében nyilvánul meg. És akkor megszólal egy hang a harmóniából: „Menj és vedd a kis könyvet. ...Vedd el és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz". Halandók, engedelmeskedjetek a mennyei evangéliumnak. Vegyétek az isteni Tudományt. Olvassátok el ezt a könyvet elejétől végéig. Tanulmányozzátok, elmélkedjetek róla. Első ízlelésre, amikor meggyógyít, valóban édes lesz; de ne zúgolódjatok az Igazságon, ha megemésztését keserűnek találjátok.

6. 559 : 1–23

This angel had in his hand "a little book," open for all to read and understand. Did this same book contain the revelation of divine Science, the "right foot" or dominant power of which was upon the sea, — upon elementary, latent error, the source of all error's visible forms? The angel's left foot was upon the earth; that is, a secondary power was exercised upon visible error and audible sin. The "still, small voice" of scientific thought reaches over continent and ocean to the globe's remotest bound. The inaudible voice of Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth." It is heard in the desert and in dark places of fear. It arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent forces to utter the full diapason of secret tones. Then is the power of Truth demonstrated, — made manifest in the destruction of error. Then will a voice from harmony cry: "Go and take the little book. … Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly evangel. Take divine Science. Read this book from beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed sweet at its first taste, when it heals you; but murmur not over Truth, if you find its digestion bitter.

7. 150 : 4-17

Ma az Igazság gyógyító ereje már széles körben kerül demonstrálásra mint immanens, örök Tudomány, nem mint rendkívüli mutatvány. Megjelenése a „földön békesség, az embereknek jóakarat” evangéliumának újra eljövetele. Ez az eljövetel, miként a Mester ígérte, az emberek részére való állandó adományként való felállítása; de a Keresztény Tudomány küldetése most, csakúgy mint annak korábbi demonstrációjának idejében, elsősorban nem fizikai gyógyítás. Most, miként akkor, jelek és csodák jönnek létre a testi betegségek metafizikai gyógyításában, de ezen jeleknek a célja csak azok isteni eredetének kimutatása - hogy tanúskodjanak a Krisztus-hatalom magasabbrendű küldetéséről, hogy elvegye a világ bűneit.

7. 150 : 4-17

To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition. Its appearing is the coming anew of the gospel of "on earth peace, good-will toward men." This coming, as was promised by the Master, is for its establishment as a permanent dispensation among men; but the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.

8. 55 : 15–29

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

Szent János szavaival: „Másik Vígasztalót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké.” Ez alatt a Vígasztaló alatt én az Isteni Tudományt értem.

8. 55 : 15–29

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

In the words of St. John: "He shall give you another Comforter, that he may abide with you forever." This Comforter I understand to be Divine Science.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████