VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 14. |

VASÁRNAP 2020. JÚNIUS 14.TÁRGY — ISTEN, AZ EMBER MEGTARTÓJA

SubjectGod the Preserver of Man

ARANY SZÖVEG : MÁTÉ 26 : 53

Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?”– Krisztus JézusGolden Text: Matthew 26 : 53

Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?”– Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Királyok 6 : 15-17 • ZSOLTÁROK 68 : 17 • ZSOLTÁROK 40 : 4, 5


15.     Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, [édes] uram! mit cselekedjünk?

16.     Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.

17.     És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

17.     Istennek harci kocsija számtalan, sok ezer, ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe.

4.     Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.

5.     Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.

Responsive Reading: II Kings 6 : 15-17 • Psalm 68 : 17 • Psalm 40 : 4, 5

15.     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16.     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17.     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

17.     The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.

4.     Blessed is that man that maketh the Lord his trust.

5.     Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. ZSOLTÁROK 121 : 1, 2, 3 (nem szunnyad), 7

1     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3     …nem szunnyad el a te őriződ.

7     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

1. Psalm 121 : 1, 2, 3 (he that), 7

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     …he that keepeth thee will not slumber.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

2. 2 Mózes 23 : 20, 25

20     Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.

25     Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom tőled a bajokat.

2. Exodus 23 : 20, 25

20     Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared.

25     And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.

3. Márk 5 : 25, 26 (sok)-34

25     És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26     …sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27     Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29     És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30     Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

31     És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32     És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33     Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34     Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

3. Mark 5 : 25, 26 (had suffered)-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     …had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

4. Ézsaiás 63 : 7, 9 (orczájának), 16 (Uram), 19 (első .-ig)

7     Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem: mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, amit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, amelyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.

9     ...orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.

16     ...Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk.

19     Tiéid vagyunk.

4. Isaiah 63 : 7, 9 (the angel), 16 (O), 19 (to :)

7     I will mention the lovingkindnesses of the Lord, and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.

9     …the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.

16     …O Lord, art our father, our redeemer; thy name is from everlasting.

19     We are thine:

5. Példabeszédek 3 : 1-3 (:-ig), 5, 6

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

2     mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!

3     Az irgalom és igazság ne hagyjon el téged:

5     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

5. Proverbs 3 : 1-3 (to 1st :), 5, 6

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

2     For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3     Let not mercy and truth forsake thee:

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

6. Jeremiás : 29 : 11-14 (a második ,-ig)

11     Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

12     Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

13     Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.

14     Megtaláltok engem - így szól az Úr -, jóra fordítom sorsotokat,

6. Jeremiah: 29 : 11-14 (to 2nd ,

11     For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.

12     Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

13     And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.

14     And I will be found of you, saith the Lord: and I will turn away your captivity,

7. Apostolok Cselekedetei 12 : 1-3 (azzal folytatta) (első .-ig), 4-11

1     Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival.

3     …azzal folytatta, hogy elfogatta Pétert is.

4     Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni.

5     Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

6     Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter - két bilinccsel megkötözve - két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt.

7     És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: "Kelj fel gyorsan!" Erre lehulltak a bilincsek Péter kezéről.

8     Ezt mondta neki az angyal: "Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat!" Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: "Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!"

9     Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát.

10     Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal.

11     Ekkor Péter magához tért, és így szólt: "Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt."

7. Acts 12 : 1, 3 (he proceeded) (to 1st .), 4-11

1     Now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church.

3     …he proceeded further to take Peter also.

4     And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.

5     Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.

6     And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains: and the keepers before the door kept the prison.

7     And, behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison: and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands.

8     And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me.

9     And he went out, and followed him; and wist not that it was true which was done by the angel; but thought he saw a vision.

10     When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city; which opened to them of his own accord: and they went out, and passed on through one street; and forthwith the angel departed from him.

11     And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety, that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews.

8. ZSOLTÁROK 91 : 9-16

9     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11     Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

12     kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.

13     Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.

14     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15     Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

8. Psalm 91 : 9-16

9     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.Tudomány és Egészség


1. 587 : 5-8

Isten. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

2. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

3. 23 : 17-20

Ha a hit lelki megértéssé fejlődött, ez a Szellemtől nyert bizonyíték, mely megdorgál mindenfajta vétket és megalapozza Isten követelményeit.

3. 23 : 17-20

Faith, advanced to spiritual understanding, is the evidence gained from Spirit, which rebukes sin of every kind and establishes the claims of God.

4. 512 : 8-16

A Szellemet erő, jelenlét és hatalom jelképezi, továbbá a Szeretet szárnyán szálló szent gondolatok. Az Ő jelenlétének angyalai, melyeknek e legszentebb megbízatás jutott, az Elme szellemi atmoszférájában bőségesen vannak, és következésképpen saját jellemzőiket reprodukálják. Egyéni formájukat nem ismerjük, de tudjuk, hogy természetük Isten természetéhez kapcsolt; és az ekképpen jellemzett lelki áldások a hit és lelki megértés külsőleg megnyilvánuló, mégis szubjektív, állapotai.

4. 512 : 8-16

Spirit is symbolized by strength, presence, and power, and also by holy thoughts, winged with Love. These angels of His presence, which have the holiest charge, abound in the spiritual atmosphere of Mind, and consequently reproduce their own characteristics. Their individual forms we know not, but we do know that their natures are allied to God's nature; and spiritual blessings, thus typified, are the externalized, yet subjective, states of faith and spiritual understanding.

5. 581 : 4-7

Angyalok. Isten gondolatai, melyek az emberhez jönnek; lelki intuíciók, tiszták és tökéletesek; a jóság, tisztaság és halhatatlanság ihlete, mely ellensúlyoz minden gonoszt, érzékiséget és halandóságot.

5. 581 : 4-7

Angels. God's thoughts passing to man; spiritual intuitions, pure and perfect; the inspiration of goodness, purity, and immortality, counteracting all evil, sensuality, and mortality.

6. 299 : 7-17

Az én angyalaim emelkedett gondolatok, melyek megjelennek valamely sírbolt ajtajánál, ahova az emberi hiedelem legkedvesebb földi reményeit temette. Fehér ujjakkal felfelé mutatnak egy új és megdicsőült bizalomra, az életnek és örömeinek magasztosabb eszményeire. Az angyalok Isten képviselői. Ezek a felfelé szárnyaló lények soha nem vezetnek önmagunk, a bűn vagy anyagiság felé, hanem minden jónak az isteni Alapelvéhez irányítanak, ahol Isten minden valódi egyénisége, képmása vagy hasonlatossága összegyűlik. Ha komoly figyelmet szentelünk ezen lelki vezetőknek, akkor velünk maradnak, és „tudt[unkon] kívül angyalokat vendégel[ünk] meg”.

6. 299 : 7-17

My angels are exalted thoughts, appearing at the door of some sepulchre, in which human belief has buried its fondest earthly hopes. With white fingers they point upward to a new and glorified trust, to higher ideals of life and its joys. Angels are God's representatives. These upward-soaring beings never lead towards self, sin, or materiality, but guide to the divine Principle of all good, whither every real individuality, image, or likeness of God, gathers. By giving earnest heed to these spiritual guides they tarry with us, and we entertain "angels unawares."

7. 174 : 9-14

A gondolat lépései, amelyek az anyagi szempontok fölé emelkednek, lassúak, és hosszú éjszakát jelentenek az utazónak; de az Ő jelenlétének angyalai - a lelki intuíciók, melyek tudtunkra adják, amikor „az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelgett” - őrizőink a homályban.

7. 174 : 9-14

The footsteps of thought, rising above material standpoints, are slow, and portend a long night to the traveller; but the angels of His presence — the spiritual intuitions that tell us when "the night is far spent, the day is at hand" — are our guardians in the gloom.

8. 203 : 17-18

Hajlamosak vagyunk vagy egynél több Legfelsőbb Uralkodóban hinni, vagy valamely Istennél kisebb hatalomban.

8. 203 : 17-18

We are prone to believe either in more than one Supreme Ruler or in some power less than God.

9. 204 : 3-11, 18-19

A tévedés minden formája alátámasztja azt a hamis következtetést, hogy egynél több Élet van; hogy az anyagi történelem ugyanolyan valóságos és élő mint a szellemi történelem; hogy a halandó tévedés olyan döntően mentális, mint a halhatatlan Igazság; és hogy két különböző, ellenséges lény és létezés van, két erő - mégpedig a Szellem és az anyag, amelynek eredménye egy harmadik személy (a halandó ember), aki végrehajtja a bűn, betegség és halál téveszméit.

Az ilyen teóriák nyilvánvalóan tévesek. Soha nem állhatják ki a Tudomány próbáját.

9. 204 : 3-11, 18-19

All forms of error support the false conclusions that there is more than one Life; that material history is as real and living as spiritual history; that mortal error is as conclusively mental as immortal Truth; and that there are two separate, antagonistic entities and beings, two powers, — namely, Spirit and matter, — resulting in a third person (mortal man) who carries out the delusions of sin, sickness, and death.

Such theories are evidently erroneous. They can never stand the test of Science.

10. 192 : 19-26

A Tudományban nem lehet Istennel ellentétes hatalmad, és a fizikai érzékeknek fel kell adniuk hamis bizonyságtételüket. Befolyásod a jóra attól a súlytól függ, amelyet a mérleg helyes oldalára teszel. A jó, amit teszel és megtestesítesz, adja neked az egyetlen megszerezhető hatalmat. A gonosz nem hatalom. Az az erő kigúnyolása, mely előbb-utóbb elárulja gyengeségét, és elbukik, hogy soha többé fel ne emelkedjen.

10. 192 : 19-26

In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

11. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 495 : 14-20

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet.

12. 495 : 14-20

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not.

13. 130 : 26-2

Ha a gondolat megriad a Tudomány erős kijelentésétől Isten vagy az Igazság legfelsőbbségét illetően, és kételkedik a jó fensőbbségében, akkor nem kellene ellenkező irányban éppúgy megdöbbennünk a gonosz erőteljes követelésein, és kétségbe vonnunk azokat, és többé nem gondolnunk természetesnek a bűn szeretetét és természetellenesnek az azzal való felhagyást - többé nem képzelni a gonoszt örökké jelenlévőnek és a jót hiányzónak? Az Igazságnak nem kellene ugyanolyan meglepőnek és természetellenesnek tűnnie, mint a tévedés, és a tévedésnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az igazság.

13. 130 : 26-2

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth.

14. 548 : 13-17

A halandó tévedés minden szenvedése segíti a tévedést, hogy megsemmisítse a tévedést, és így elősegíti a halhatatlan Igazság megértését. Ez az új születés, amely óránként történik, ami által az emberek angyalokat, Isten igaz gondolatait vendégelhetik meg, a létezés spirituális érzetét.

14. 548 : 13-17

Every agony of mortal error helps error to destroy error, and so aids the apprehension of immortal Truth. This is the new birth going on hourly, by which men may entertain angels, the true ideas of God, the spiritual sense of being.

15. 567 : 3-6, 7-8

Ezek az angyalok megmentenek minket a mélységekből. Az Igazság és Szeretet közelebb jönnek a baj idején, amikor a szilárd hit vagy lelki erő vívódik és győzedelmeskedik Isten megértése által. ... A végtelen, örökké jelenlévő Szeretet számára minden Szeretet, és nem létezik tévedés, nincs bűn, betegség vagy halál.

15. 567 : 3-6, 7-8

These angels deliver us from the depths. Truth and Love come nearer in the hour of woe, when strong faith or spiritual strength wrestles and prevails through the understanding of God. … To infinite, ever-present Love, all is Love, and there is no error, no sin, sickness, nor death.

16. 224 : 29-31 (a második .-ig)

Isten ereje hoz szabadulást a raboknak. Nincs erő, mely ellen tudna állni az isteni Szeretetnek.

16. 224 : 29-31 (to 2nd .)

The power of God brings deliverance to the captive. No power can withstand divine Love.

17. 372 : 14-17

Amikor az ember a Keresztény Tudományt teljesen demonstrálja, tökéletes lesz. Nem tud bűnt elkövetni, szenvedni, nem lehet az anyagnak alávetve, sem nem lehet engedetlen Isten törvényének. Ezért olyan lesz, mint az angyalok a mennyben.

17. 372 : 14-17

When man demonstrates Christian Science absolutely, he will be perfect. He can neither sin, suffer, be subject to matter, nor disobey the law of God. Therefore he will be as the angels in heaven.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████