VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 5. |

VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 5.TÁRGY — ISTEN

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : 2 Mózes 15 : 26

Mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.Golden Text: Exodus 15 : 26

I am the Lord that healeth thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 3 Mózes 26 : 3-6, 12, 13 (harmadik ,-ig)


3.     Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat,

4.     akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét.

5.     Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jóllakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban.

6.     Békességet adok az országban; ha lefeküsztök, senki sem riaszt föl benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokba.

12.     Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

13.     Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek,

Responsive Reading: Leviticus 26 : 3-6, 12, 13

3.     If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;

4.     Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.

5.     And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

6.     And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.

12.     And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.

13.     I am the Lord your God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 6 : 1, 4-9

1     Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek.

4     Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

5     Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

6     Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

7     Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

8     Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.

9     Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!

1. Deuteronomy 6 : 1, 4-9

1     Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

4     Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

5     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

6     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

7     And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

8     And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

9     And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

2. 2 Mózes 20 : 1-6

1     És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

4.     Ne készíts semmiféle bálványt magadnak: se bálványszobrot, se képet, amely fönn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít!

5     Ne hajolj meg előttük, sem ne szolgáld őket: mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.

6     De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

2. Exodus 20 : 1-6

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

4     Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

5     Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

6     And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

3. János 5 : 1 (Jézus)-9, 16, 17, 19 (Bizony), 20, 30

1     Jézus felment Jeruzsálembe.

2     Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.

3     A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását.

4     Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).

5     Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.

6     Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?"

7     A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem."

8     Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!"

9     És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

16     A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.

17     Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."

19     Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.

20     Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.

30     Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.”

3. John 5 : 1 (Jesus)-9, 16, 17, 19 (Verily), 20, 30

1     Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

16     And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17     But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

19     Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

30     I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

4. Jelenések 1: 1 (negyedik ,-ig)

1     Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie,

4. Revelation 1 : 1 (to ;)

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass;

5. Jelenések 21: 1-5 (az első .-ig)

1     És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.

2.     És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.

3.     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4     És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

5     És monda az, aki a királyi széken ül vala: Ímé mindent újjá teszek.

5. Revelation 21 : 1-5 (to 1st .)

1     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

2     And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new.Tudomány és Egészség


1. vii : 17-21

Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé. Az engedelmesség egyetlen garanciája az Ő helyes megértése, akinek helyes ismerete jelenti az örök Életet. Bár birodalmak dőlnek meg, „az Úr uralkodik örökké”.

1. vii : 17-21

Ignorance of God is no longer the steppingstone to faith. The only guarantee of obedience is a right apprehension of Him whom to know aright is Life eternal. Though empires fall, "the Lord shall reign forever."

2. 256 : 12-23

„Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.”

Az örökkévaló Én Vagyok nincs korlátozva és nincs a fizikai emberiség szűk határai közé szorítva, és Őt halandó felfogással sem lehet megérteni. Isten pontos formájának csekély jelentősége van ahhoz a magasztos kérdéshez képest, hogy „Mi a végtelen Elme vagy isteni Szeretet?”.

Ki az, aki engedelmességet követel tőlünk? Ő, aki a Szentírás szavai szerint „az Ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az Ő kezét megfoghatná és azt mondaná Néki: Mit cselekedtél?”

2. 256 : 12-23

"Hear, O Israel: the Lord our God is one Lord."

The everlasting I am is not bounded nor compressed within the narrow limits of physical humanity, nor can He be understood aright through mortal concepts. The precise form of God must be of small importance in comparison with the sublime question, What is infinite Mind or divine Love?

Who is it that demands our obedience? He who, in the language of Scripture, "doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay His hand, or say unto Him, What doest Thou?"

3. 330 : 19 (Isten)-20

Isten az, aminek a Szentírás kijelenti - Élet, Igazság, Szeretet.

3. 330 : 19 (God)-20

God is what the Scriptures declare Him to be, — Life, Truth, Love.

4. 331 : 11 (Az)-13

A Szentírás utal arra, hogy Isten a Minden-a-mindenekben. Ebből következik, hogy semminek nincs valósága, sem létezése, kivéve az isteni Elmének és az Ő ideáinak.

4. 331 : 11 (The)-13

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas.

5. 587 : 5-8, 17-18

Isten. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

Isten egy Isten, végtelen és tökéletes, és nem válhat végessé és tökéletlenné.

5. 587 : 5-8, 17-18

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

God is one God, infinite and perfect, and cannot become finite and imperfect.

6. 94 : 1-3

Jézus egy Istent hirdetett, egy Szellemet, aki az embert Saját - a Szellem, nem pedig az anyag - képére és hasonlatosságára alkotja.

6. 94 : 1-3

Jesus taught but one God, one Spirit, who makes man in the image and likeness of Himself, — of Spirit, not of matter.

7. 276 : 1-11

Amikor egy Istenünk van, egy Elménk, az kibontakoztatja a hatalmat, amely meggyógyítja a beteget, és beteljesíti a Szentírásban foglalt kijelentéseket: „Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged” és „Váltságot találtam.” Mikor isteni előírások megértésre kerülnek, ezek feltárják a testvériség alapját, amelyben az egyik elme nem harcol a másikkal, hanem valamennyinek egy Szelleme, Istene, egy intelligens forrása van a Szentírás parancsával összhangban: „Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.” Az ember és az ő Alkotója egymással összefüggőek, és a valódi tudat csakis Isten dolgairól tud.

7. 276 : 1-11

Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, "I am the Lord that healeth thee," and "I have found a ransom." When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.

8. 180 : 25-2

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Az egyetlen út ehhez az élő Igazsághoz, amely meggyógyítja a beteget, az isteni Elme Tudományában található, ahogyan azt Krisztus Jézus demonstrálta.

A gyulladás csökkentésére, egy daganat feloszlatására vagy szervi kór meggyógyítására az isteni Igazságot hatásosabbnak találtam, mint bármely más alacsonyabbrendű gyógymód. És miért is ne, amikor az Elme, Isten minden létezés forrása és állapota?

8. 180 : 25-2

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

To reduce inflammation, dissolve a tumor, or cure organic disease, I have found divine Truth more potent than all lower remedies. And why not, since Mind, God, is the source and condition of all existence?

9. 166 : 16-32

Figyelmen kívül hagyni Istent, mint betegség esetén kevéssé hasznost, hiba. Ahelyett, hogy félrelöknénk Őt a testi bajok idején, és várnánk, hogy amikor megerősödünk, majd elismerjük Őt, rá kellene eszmélnünk, hogy Ő a betegségben, csakúgy mint egészségben mindent meg tud értünk tenni.

A kétségbeesett beteg, mivel azáltal nem nyeri vissza egészségét, hogy a fiziológiához és higiéniához ragaszkodik, gyakran elhagyja azokat, és csak végszükségben, utolsó menedékként fordul Istenhez. A beteg hite az isteni Elmében kisebb, mint a gyógyszerekben, a jó levegőben és testgyakorlásban, különben az Elméhez folyamodott volna először. A legtöbb orvosi rendszer azt tartja, hogy a hatalom túlsúlya az anyagé, amikor azonban az Elme végül kinyilvánítja uralmát a vétek, betegség és halál felett, akkor az ember harmonikusnak és halhatatlannak találtatik.

9. 166 : 16 (To)-32

To ignore God as of little use in sickness is a mistake. Instead of thrusting Him aside in times of bodily trouble, and waiting for the hour of strength in which to acknowledge Him, we should learn that He can do all things for us in sickness as in health.

Failing to recover health through adherence to physiology and hygiene, the despairing invalid often drops them, and in his extremity and only as a last resort, turns to God. The invalid's faith in the divine Mind is less than in drugs, air, and exercise, or he would have resorted to Mind first. The balance of power is conceded to be with matter by most of the medical systems; but when Mind at last asserts its mastery over sin, disease, and death, then is man found to be harmonious and immortal.

10. 167 : 11-14, 16 (Mi) (?-ig), 17-19, 22-31

Nem szolgálhatunk két gazdát, sem nem foghatjuk fel az isteni Tudományt az anyagi érzékekkel. Gyógyszerek és higiénia nem bitorolhatják sikeresen minden egészség és tökéletesség isteni forrásának helyét és hatalmát. ... Mi képes javítani Isten munkáján? ... Ahhoz, hogy egy Istened legyen és hogy a Szellem erejét igénybe vedd, mindenekfelett kell szeretned Istent.

Nem bölcs dolog tétovázó vagy átmeneti állásponton lenni, vagy azt várni, hogy egyaránt dolgozhatunk a Szellemmel és anyaggal, Igazsággal és hibával. Csak egy út van - mégpedig Isten és az Ő eszméje - amely a lelki lényhez vezet. A test tudományos kormányzását az isteni Elmén keresztül kell elérni. Lehetetlen a test felett kontrollt elérni bármely más módon. Ezen alapvető pontot illetően teljesen megengedhetetlen a félénk konzervativizmus. Kizárólag az Igazságra való radikális támaszkodás által lehetséges a tudományos gyógyító erő megvalósítása.

10. 167 : 11-14, 16 (What) (to ?), 17-19, 22-31

We cannot serve two masters nor perceive divine Science with the material senses. Drugs and hygiene cannot successfully usurp the place and power of the divine source of all health and perfection. … What can improve God's work? … To have one God and avail yourself of the power of Spirit, you must love God supremely.

It is not wise to take a halting and half-way position or to expect to work equally with Spirit and matter, Truth and error. There is but one way — namely, God and His idea — which leads to spiritual being. The scientific government of the body must be attained through the divine Mind. It is impossible to gain control over the body in any other way. On this fundamental point, timid conservatism is absolutely inadmissible. Only through radical reliance on Truth can scientific healing power be realized.

11. 182 : 30-7

Elismerni azt, hogy a betegség egy olyan állapot, amelyen Istennek nincs kontrollja, az annak a feltételezése, hogy a mindenható erő egyes helyzetekben tehetetlen. Krisztus vagy az Igazság törvénye mindent lehetővé tesz a Szellem számára; de az anyag úgynevezett törvényei a Szellemet haszontalannak értelmeznék, és az anyagias rendszabályoknak követelnek engedelmességet, így eltérve az egy Isten - egy törvényhozó alapvetésétől. Azt feltételezni, hogy Isten diszharmónia törvényeit állítja fel, hiba; a diszharmónia nem kap támogatást a természettől vagy az isteni törvénytől, akármilyen sokan állítják az ellenkezőjét.

11. 182 : 30-7

To admit that sickness is a condition over which God has no control, is to presuppose that omnipotent power is powerless on some occasions. The law of Christ, or Truth, makes all things possible to Spirit; but the so-called laws of matter would render Spirit of no avail, and demand obedience to materialistic codes, thus departing from the basis of one God, one lawmaker. To suppose that God constitutes laws of inharmony is a mistake; discords have no support from nature or divine law, however much is said to the contrary.

12. 249 : 1-4, 6-11

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja.

Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve. Ilyen a lét igazi Tudománya. Bármilyen más elmélet az Életről vagy Istenről félrevezető és mitológiai.

12. 249 : 1-4, 6-11

Let us accept Science, relinquish all theories based on sense-testimony, give up imperfect models and illusive ideals; and so let us have one God, one Mind, and that one perfect, producing His own models of excellence.

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being. Any other theory of Life, or God, is delusive and mythological.

13. 205 : 32-3

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

13. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

14. 340 : 15-29

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2 Mózes 20:3) Az Első Parancsolat a legkedvesebb szövegem. Kifejezi a Keresztény Tudományt. Tanítja Isten, Szellem, Elme hármas egységét; azt fejezi ki, hogy az embernek ne legyen más szelleme vagy elméje, mint Isten, az örök jó, és hogy minden embernek egy Elméje kell legyen. Az Első Parancsolat isteni Alapelve a lét Tudományának alapja, amely által az ember demonstrálja az egészséget, szentséget és örök életet. Egyetlen végtelen Isten, a jó, egyesíti az embereket és nemzeteket, alkotja az emberek testvériségét, véget vet a háborúknak, beteljesíti a Szentírást, „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat”, megsemmisíti a pogány és Keresztény bálványimádást - mindazt, ami rossz a társadalmi, polgári, büntető, politikai és vallási kódexekben, egyenlővé teszi a nemeket, érvényteleníti az emberen lévő átkot, és nem hagy semmit, ami vétkezhet, szenvedhet, büntethető vagy elpusztítható.

14. 340 : 15-29

"Thou shalt have no other gods before me." (Exodus xx. 3.) The First Commandment is my favorite text. It demonstrates Christian Science. It inculcates the triunity of God, Spirit, Mind; it signifies that man shall have no other spirit or mind but God, eternal good, and that all men shall have one Mind. The divine Principle of the First Commandment bases the Science of being, by which man demonstrates health, holiness, and life eternal. One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████