VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 26. |

VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 26.TÁRGY — IGAZSÁG

SubjectTruth

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 119 : 151

De te is közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó.Golden Text: Psalm 119 : 151

Thou art near, O Lord; and all thy commandments are truth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 119 : 18, 44-47, 160<


18.     Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.

44.     Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké.

45.     Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.

46.     Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.

47.     Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket.

160.     Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.

Responsive Reading: Psalm 119 : 18, 44-47, 160

18.     Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

44.     So shall I keep thy law continually for ever and ever.

45.     And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.

46.     I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.

47.     And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.

160.     Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 45 : 18 (ezt), 19

18     Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, nincs más!

19     Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem. Én, az Úr, igazat mondok, a valóságot jelentem ki!

1. Isaiah 45 : 18 (thus), 19

18     …thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else.

19     I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the Lord speak righteousness, I declare things that are right.

2. Példabeszédek 30 : 5

5     Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.

2. Proverbs 30 : 5

5     Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.

3. II Királyok 6 : 8 (Siria)-17

8     Siria királya pedig hadat indított Izráel ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, monda: Itt meg itt lesz az én táborom.

9     És elkülde az Isten embere az Izráel királyához, mondván: Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a siriaiak betörni.

10     És elkülde az Izráel királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer.

11     És felháborodott ezen a siriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda nékik: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izráel királyával?!

12     Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izráelben van, jelenti meg az Izráel királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz.

13     És monda: Menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki, mondván: Ímé Dótánban van.

14     Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost.

15     Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, [édes] uram! mit cselekedjünk?

16     Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.

17     És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

3. II Kings 6 : 8 (the)-17

8     …the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

9     And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

10     And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

11     Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

12     And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

13     And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

14     Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

15     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

4. Zsoltárok 25 : 2, 4, 5, 14, 15

2.     Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

4     Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!

5.     Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

14     Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.

15     Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.

4. Psalm 25 : 2, 4, 5, 14, 15

2     O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

4     Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.

5     Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

14     The secret of the Lord is with them that fear him; and he will shew them his covenant.

15     Mine eyes are ever toward the Lord; for he shall pluck my feet out of the net.

5. János 4 : 21 (Jézus így válaszolt) kizárólag, 23 (eljön), 24

21     Jézus így válaszolt:

23     …eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.

24     Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."

5. John 4 : 21 (Jesus saith) only, 23 (the), 24

21     Jesus saith…

23     …the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

24     God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

6. János 8 : 31, 32

31     Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32     És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

6. John 8 : 31, 32

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

7. I János 2 : 1 (első ,-ig), 3 (abból)-5 (.-ig), 6, 21, 22, 26, 27

1     Gyermekeim,

3     abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.

4     Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság,

5     aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete.

6     Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

21     Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból.

22     Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút.

26     Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket,

27     de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.

7. I John 2 : 1 (to 1st ,), 3 (hereby)-5 (to :), 6, 21, 22, 26, 27

1     My little children,

3     …hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

4     He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

5     But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected:

6     He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

21     I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

22     Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

26     These things have I written unto you concerning them that seduce you.

27     But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

8. II Korintusiakhoz 6 : 1, 4-7

1     Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.

4     hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban,

5     verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben,

6     tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,

7     az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,

8. II Corinthians 6 : 1, 4-7

1     We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.

4     But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,

5     In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

6     By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,

7     By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left.

9. Zsoltárok 33 : 4

4     Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.

9. Psalm 33 : 4

4     For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.Tudomány és Egészség


1. 180 : 25-30

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Az egyetlen út ehhez az élő Igazsághoz, amely meggyógyítja a beteget, az isteni Elme Tudományában található, ahogyan azt Krisztus Jézus demonstrálta.

1. 180 : 25-30

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

2. 224 : 28-4

Az Igazság a szabadság elemeit hozza magával. Zászlaján a Lélek-inspirált mottó: „A rabszolgaságot eltörölték.” Isten ereje hoz szabadulást a raboknak. Nincs erő, mely ellen tudna állni az isteni Szeretetnek. Mi ez a feltételezett erő, amely szembeállítja magát Istennel? Honnan jön? Mi az, ami az embert vasláncokkal köti a bűnhöz, betegséghez és halálhoz? Bármi, ami az embert rabszolgává teszi, ellenkezik az isteni kormányzással. Az Igazság szabaddá teszi az embert.

2. 224 : 28-4

Truth brings the elements of liberty. On its banner is the Soul-inspired motto, "Slavery is abolished." The power of God brings deliverance to the captive. No power can withstand divine Love. What is this supposed power, which opposes itself to God? Whence cometh it? What is it that binds man with iron shackles to sin, sickness, and death? Whatever enslaves man is opposed to the divine government. Truth makes man free.

3. 454 : 4-13

Tanítsd meg tanítványaidnak az Igazság mindenhatóságát, mely szemlélteti a tévedés tehetetlenségét. Az isteni Teljhatalomnak még egy bizonyos fokú megértése is megsemmisíti a félelmet, és az igaz ösvényre tereli lépteinket - arra az ösvényre, amely a kéz nélkül épített házhoz vezet az „örökkévaló ... mennyben.” Az emberi gyűlöletnek nincs jogos felhatalmazása, sem országa. A Szeretet kerül a trónusra. Hogy a gonosz vagy anyag sem intelligenciával, sem hatalommal nem bír, az abszolút Keresztény Tudomány doktrinája, és ez az a nagyszerű igazság, amely megfosztja a tévedést minden álcájától.

3. 454 : 4-13

Teach your students the omnipotence of Truth, which illustrates the impotence of error. The understanding, even in a degree, of the divine All-power destroys fear, and plants the feet in the true path, — the path which leads to the house built without hands "eternal in the heavens." Human hate has no legitimate mandate and no kingdom. Love is enthroned. That evil or matter has neither intelligence nor power, is the doctrine of absolute Christian Science, and this is the great truth which strips all disguise from error.

4. 24 : 4-10

Az eredeti szövegek megismerése és a hajlandóság, hogy feladjuk az emberi hiedelmeket (melyeket hierarchiák állítottak fel, és amelyeket néha az emberek legrosszabb szenvedélyei ösztökélnek) megnyitják az utat a Krisztusi Tudomány megértése számára, és a Bibliát az élet térképévé teszik, amelyben a bóják és az Igazság gyógyító áramlatai vannak kijelölve.

4. 24 : 4-10

Acquaintance with the original texts, and willingness to give up human beliefs (established by hierarchies, and instigated sometimes by the worst passions of men), open the way for Christian Science to be understood, and make the Bible the chart of life, where the buoys and healing currents of Truth are pointed out.

5. 480 : 26-5

A Biblia kijelenti: „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami lett.” Ez az isteni Tudomány örök igazsága. Ha a bűnt, betegséget és halált megértenék mint semmit, azok eltűnnének. Ahogy a pára eloszlik a napon, a gonosz éppúgy eltűnne a jó valósága előtt. Az egyiknek el kell takarnia a másikat. Mennyire fontos tehát, hogy a jót válasszuk mint a valóság! Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye végtelenség, szabadság, harmónia és határtalan boldogság. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.”

5. 480 : 26-5

The Bible declares: "All things were made by Him [the divine Word]; and without Him was not anything made that was made." This is the eternal verity of divine Science. If sin, sickness, and death were understood as nothingness, they would disappear. As vapor melts before the sun, so evil would vanish before the reality of good. One must hide the other. How important, then, to choose good as the reality! Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty."

6. 481 : 9-12

Az Elme Tudományának az anyagi érzékekkel való különböző ellentmondásai nem változtatják meg a látatlan Igazságot, amely örökre érintetlen marad.

6. 481 : 9-12

The various contradictions of the Science of Mind by the material senses do not change the unseen Truth, which remains forever intact.

7. 128 : 27-6

A Tudomány az Elméhez kapcsolódik, nem az anyaghoz. Határozott Alapelven nyugszik, és nem a hamis érzékelés ítéletén. A matematikában két tétel összeadásának mindig ugyanazt az eredményt kell adnia. Így van ez a logikával is. Ha egy szillogizmusnak mind a fő- mind az alfeltétele helyes, akkor a következtetés, ha azt helyesen vonják le, nem lehet hamis. Így a Krisztusi Tudományban nincs diszharmónia, sem ellentmondás, mert a logikája olyan harmonikus, mint egy helyesen meghatározott szillogizmus vagy egy helyesen számolt összeg a aritmetikában. Az Igazság mindig igaz, és nem tolerálhat semmilyen tévedést a feltételekben, sem a konklúzióban.

7. 128 : 27-6

Science relates to Mind, not matter. It rests on fixed Principle and not upon the judgment of false sensation. The addition of two sums in mathematics must always bring the same result. So is it with logic. If both the major and the minor propositions of a syllogism are correct, the conclusion, if properly drawn, cannot be false. So in Christian Science there are no discords nor contradictions, because its logic is as harmonious as the reasoning of an accurately stated syl-logism or of a properly computed sum in arithmetic. Truth is ever truthful, and can tolerate no error in premise or conclusion.

8. 367 : 30-32

Mivel az Igazság végtelen, a tévedést semmiként kellene ismerni. Mivel az Igazság mindenható a jóságban, az Igazság ellentétének nincs hatalma.

8. 367 : 30-32

Because Truth is infinite, error should be known as nothing. Because Truth is omnipotent in goodness, error, Truth's opposite, has no might.

9. 183 : 14-15

Az Igazság soha nem tette a tévedést szükségessé, sem nem létesített törvényt, hogy a tévedést állandósítsa.

9. 183 : 14-15

Truth never made error necessary, nor devised a law to perpetuate error.

10. 368 : 4-5, 6-9

A tévedés gyáva az Igazság előtt. ... Mind az igazság, mind a tévedés közelebb jutottak mint korábban bármikor a haladók általi megértéshez, és az igazság egyre tisztább lesz, ahogyan a tévedés önmagát elpusztítja.

10. 368 : 4-5, 6-9

Error is a coward before Truth. … Both truth and error have come nearer than ever before to the apprehension of mortals, and truth will become still clearer as error is self-destroyed.

11. 83 : 6-11

Csak a Tudomány tudja megmagyarázni a hihetetlen jó és gonosz elemeket, melyek most felszínre kerülnek. A halandóknak az Igazságban kell menedéket találniuk ahhoz, hogy megmeneküljenek ezen utolsó időkben. Semmi sem ellentétesebb a Keresztény Tudománnyal, mint a vak hit megértés nélkül, mivel az ilyen hiedelem elfedi az Igazságot és a tévedésre épít.

11. 83 : 6-11

Science only can explain the incredible good and evil elements now coming to the surface. Mortals must find refuge in Truth in order to escape the error of these latter days. Nothing is more antagonistic to Christian Science than a blind belief without understanding, for such a belief hides Truth and builds on error.

12. 563 : 1-9

Az emberi érzék ugyancsak álmélkodhat a diszharmónia felett, míg egy istenibb érzék számára a harmónia a valós és a diszharmónia valótlan. Tényleg meghökkenthet minket a bűn, betegség és halál. Tényleg tanácstalanul állhatunk az emberi félelem előtt; és még jobban megrökönyödhetünk a gyűlöleten, mely felemeli hidrafejét és megmutatja szarvait a gonosz sokféle találmányában. De miért kellene megdöbbenten állnunk a semmi előtt? A nagy vörös sárkány egy hazugságot szimbolizál - azt a hiedelmet, hogy a szubsztancia, élet és intelligencia anyagi.

12. 563 : 1-9

Human sense may well marvel at discord, while, to a diviner sense, harmony is the real and discord the unreal. We may well be astonished at sin, sickness, and death. We may well be perplexed at human fear; and still more astounded at hatred, which lifts its hydra head, showing its horns in the many inventions of evil. But why should we stand aghast at nothingness? The great red dragon symbolizes a lie, — the belief that substance, life, and intelligence can be material.

13. 178 : 18-22

A halandó elme, mely az anyagban való érzékelés alapján működik, állati magnetizmus; de ez az úgynevezett elme, amelyből minden gonosz ered, ellentmond önmagának, és végül meg kell adnia magát az örök Igazságnak, vagy isteni Elmének, melyet a Tudomány fejez ki.

13. 178 : 18-22

Mortal mind, acting from the basis of sensation in matter, is animal magnetism; but this so-called mind, from which comes all evil, contradicts itself, and must finally yield to the eternal Truth, or the divine Mind, expressed in Science.

14. 288 : 31-7

Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül. A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet. A hiedelmet, hogy élet és érzékelés a testben van, annak megértésével kellene legyőzni, hogy mi képezi az embert mint Isten képmását. Akkor a Szellem legyőzte a testet.

14. 288 : 31-7

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light. Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God. Then Spirit will have overcome the flesh.

15. 99 : 23-29

A valódi spiritualitás nyugodt, erős áramlatainak, amelynek megnyilvánulásai az egészség, tisztaság és önfeláldozás, el kell mélyítenie az emberi tapasztalást, amíg az anyagi létezés hiedelmei puszta tehernek tűnnek, és a bűn, betegség és halál örökre átadják helyüket az isteni Szellem tudományos demonstrációjának és Isten lelki, tökéletes emberének.

15. 99 : 23-29

The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.

16. 323 : 6-12

A Szeretet egészséges fenyítései elősegítik haladásunkat az igazságosság, a béke és a tisztaság felé, amelyek a Tudomány határkövei. Felmérve az igazság végtelen feladatait, megállunk - várunk Istenre. Aztán elindulunk, amíg a határtalan gondolat lelkesedéssel telve jár, és a korlátlan elgondolás szárnyra kel, hogy elérje az isteni dicsőséget.

16. 323 : 6-12

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the landmarks of Science. Beholding the infinite tasks of truth, we pause, — wait on God. Then we push onward, until boundless thought walks enraptured, and conception unconfined is winged to reach the divine glory.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████