VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 19. |

VASÁRNAP 2020. JÚLIUS 19.TÁRGY — ÉLET

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : 5 Mózes 30 : 20

Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földönGolden Text: Deuteronomy 30 : 20

Love the Lord thy God, obey his voice, cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 36 : 6-10


6.     Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7.     Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; Az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8.     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9.     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10.     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

Responsive Reading: Psalm 36 : 5-9

5.     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6.     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7.     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8.     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9.     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 3 : 1-8

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

2     mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!

3     Az irgalom és igazság ne hagyjon el téged:

4     Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.

5     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

7     Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat!

8     Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

1. Proverbs 3 : 1-8

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

2     For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3     Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

4     So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

7     Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil.

8     It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

2. Zsoltárok 20 : 1, 2, 6

1     Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve!

2     Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról!

6     Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel.

2. Psalm 20 : 1, 2, 6

1     The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;

2     Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

6     Now know I that the Lord saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

3. Zsoltárok 21 : 1, 4

1     Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted!

4     Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel.

3. Psalm 21 : 1, 4

1     The king shall joy in thy strength, O Lord; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

4     He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.

4. Zsoltárok 110 : 4

4     Megesküdött az Úr, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.

4. Psalm 110 : 4

4     The Lord hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.

5. Zsidókhoz 7 : 1-3 (a hatodik ,-ig)

1     Mert ez a "Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta".

2     Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.

3     Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de ... hasonlóvá lett az Isten Fiához,

5. Hebrews 7 : 1-3 (to 2nd ;)

1     For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

2     To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

3     Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God;

6. II Királyok 4 : 8-22, 27, 28, 30, 32, 33, 35 (a fiú)-37

8     Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék.

9     Az asszony így szólt a férjéhez: Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk.

10     Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön!

11     Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában, és lefeküdt ott.

12     Majd ezt mondta Géhazinak, a szolgájának: Hívd ide ezt a súnémi asszonyt! Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte.

13     Még ezt is mondta a szolgájának: Mondd meg neki: Látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodol rólunk. Mit tehetek érted? Nincs-e valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal, vagy a hadseregparancsnokkal? De ő így felelt: Én a saját népem körében lakom.

14     Elizeus ezt mondta: Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, a férje meg öreg.

15     Elizeus így szólt: Hívd ide az asszonyt! Amikor odahívta, az megállt az ajtóban.

16     Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt: Ugyan, uram, Isten embere, ne ámítsd szolgálódat!

17     De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki.

18     Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz.

19     Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj a fejem, a fejem! Az apja meghagyta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához.

20     Az föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt.

21     Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment.

22     Odahívta a férjét, és így szólt: Küldj ide egy szolgalegényt meg egy szamarat, hadd siessek az Isten emberéhez, aztán visszatérek.

27     De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, átkarolta a lábát. Géhazi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt: Ne bántsd, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolta előlem, nem jelentette ki ezt nekem.

28     Az asszony ezt mondta: Uram, kértem-e én fiút? Nem azt mondtam-e, hogy ne hitegess engem?!

30     És a fiú anyja így szólt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt! Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után.

32     Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán.

33     Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz.

35     ... a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét.

36     Ő pedig odahívta Géhazit, és azt mondta: Hívd ide a súnémi asszonyt! Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt: Viheted a fiadat.

37     Az asszony, odamenve, a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment.

6. II Kings 4 : 8-22, 27, 28, 30, 32, 33, 35 (and the child sneezed)-37

8     And it fell on a day, that Elisha passed to Shunem, where was a great woman; and she constrained him to eat bread. And so it was, that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread.

9     And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually.

10     Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall; and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick: and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither.

11     And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.

12     And he said to Gehazi his servant, Call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him.

13     And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care; what is to be done for thee? wouldest thou be spoken for to the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people.

14     And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old.

15     And he said, Call her. And when he had called her, she stood in the door.

16     And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid.

17     And the woman conceived, and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life.

18     And when the child was grown, it fell on a day, that he went out to his father to the reapers.

19     And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother.

20     And when he had taken him, and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died.

21     And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out.

22     And she called unto her husband, and said, Send me, I pray thee, one of the young men, and one of the asses, that I may run to the man of God, and come again.

27     And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet: but Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, Let her alone; for her soul is vexed within her: and the Lord hath hid it from me, and hath not told me.

28     Then she said, Did I desire a son of my lord? did I not say, Do not deceive me?

30     And the mother of the child said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose, and followed her.

32     And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.

33     He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord.

35     …and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes.

36     And he called Gehazi, and said, Call this Shunammite. So he called her. And when she was come in unto him, he said, Take up thy son.

37     Then she went in, and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out.

7. Jelenések 21: 2-4

2.     És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.

3.     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4     És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

7. Revelation 21 : 2-4

2     And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

8. Zsoltárok 23 : 6

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

8. Psalm 23 : 6

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Tudomány és Egészség


1. 394 : 28-29

Észben kellene tartanunk, hogy az Élet Isten, és hogy Isten mindenható.

1. 394 : 28-29

We should remember that Life is God, and that God is omnipotent.

2. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

2. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

3. 27 : 10-16

Azt, hogy ez Élet Isten, Jézus a keresztrefeszítését követő újramegjelenésével bizonyította, szigorú összhangban tudományos kijelentésével: „Romboljátok le e templomot [testet], és három nap alatt Én [a Szellem] megépítem azt.” Mintha azt mondta volna: Az Én - a világegyetem Élete, szubsztanciája és intelligenciája - nincs anyagból, hogy elpusztítható legyen.

3. 27 : 10-16

That Life is God, Jesus proved by his reappearance after the crucifixion in strict accordance with his scientific statement: "Destroy this temple [body], and in three days I [Spirit] will raise it up." It is as if he had said: The I — the Life, substance, and intelligence of the universe — is not in matter to be destroyed.

4. 51 : 15-18

Ő tudta, hogy az anyagnak nincs élete, és hogy a valóságos Élet az Isten; ezért éppúgy nem lehetett elválasztani őt a szellemi Életétől, mint ahogy Istent nem lehet kioltani.

4. 51 : 15-18

He knew that matter had no life and that real Life is God; therefore he could no more be separated from his spiritual Life than God could be extinguished.

5. 108 : 19-29

Amikor látszólag közel a halandó létezés határához, már a halál árnyékának völgyében álltam, megtanultam az isteni Tudomány ezen igazságait: hogy minden valódi létezés Istenben, az isteni Elmében van, és hogy az Élet, Igazság és Szeretet teljhatalmú és örökké jelenlévő; hogy az Igazság ellentéte, melyet tévedésnek, bűnnek, betegségnek, kórnak, halálnak neveznek, a hamis anyagi érzéknek, az anyagban lévő elmének a hamis tanúbizonysága; hogy ez a hamis érzék - a hiedelem szerint - a halandó elme egy szubjektív állapotát fejleszti ki, amelyet ugyanez az úgynevezett elme anyagnak nevez, ezáltal kizárva a Szellem valós érzékét.

5. 108 : 19-29

When apparently near the confines of mortal existence, standing already within the shadow of the death-valley, I learned these truths in divine Science: that all real being is in God, the divine Mind, and that Life, Truth, and Love are all-powerful and ever-present; that the opposite of Truth, — called error, sin, sickness, disease, death, — is the false testimony of false material sense, of mind in matter; that this false sense evolves, in belief, a subjective state of mortal mind which this same so-called mind names matter, thereby shutting out the true sense of Spirit.

6. 107 : 15-19

Ennyire állandóan azt a hamis tudatot érzékelve, hogy az élet a testben rejlik, miközben emlékszünk rá, hogy valójában Isten az Életünk, ugyancsak remeghetünk azon napok kilátásától, amikor azt kell mondanunk: „Ezek nem nyújtanak örömet.”

6. 107 : 15-19

Feeling so perpetually the false consciousness that life inheres in the body, yet remembering that in reality God is our Life, we may well tremble in the prospect of those days in which we must say, "I have no pleasure in them."

7. 206 : 19-28

Küld-e Isten betegséget, vagy néhány rövid évre adja-e a gyermeket az anyának, hogy azután a halál által elvegye? Újrateremti-e Isten azt, amit már megteremtett? A Szentírás ebben a kérdésben határozott, kijelenti, hogy Isten műve elvégeztetett, semmi sem új Isten előtt, és hogy műve volt.

Lehet-e születés vagy halál az ember számára, aki Isten lelki képe és hasonlatossága? Ahelyett, hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza a halhatatlanságot.

7. 206 : 19-28

Does God send sickness, giving the mother her child for the brief space of a few years and then taking it away by death? Is God creating anew what He has already created? The Scriptures are definite on this point, declaring that His work was finished, nothing is new to God, and that it was good.

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality.

8. 200 : 9-15 (a második .-ig)

Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az Élet Isten, és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs hanyatlásnak és pornak alávetve. A Zsoltáríró azt mondta: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél.”

8. 200 : 9-15 (to 2nd .)

Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for Life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust. The Psalmist said: "Thou madest him to have dominion over the works of Thy hands. Thou hast put all things under his feet."

9. 243 : 30-6

A betegség, a vétek és halál nem az Élet gyümölcsei. Ezek diszharmóniák, amelyeket az Igazság megsemmisít. A tökéletesség nem elevenít meg tökéletlenséget. Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

9. 243 : 30-6

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

10. 244 : 23-24

A Tudományban az ember sem nem fiatal, sem nem öreg. Sem születése, sem halála nincs.

10. 244 : 23-24

Man in Science is neither young nor old. He has neither birth nor death.

11. 245 : 1-17, 25-3

Azt a téves gondolatot, hogy megöregszünk, és az áldásokat, amelyek ennek a káprázatnak megsemmisítéséből erednek, egy tanulmány szemlélteti egy angol nő történetéről, amely a londoni The Lancet című orvosi folyóiratban jelent meg.

Miután fiatal korában csalódott a szerelemben, elmebeteg lett, és elvesztette minden időérzékét. Minthogy azt hitte, hogy még mindig abban az órában él, amely elválasztotta őt szerelmesétől, nem vett tudomást az évekről, hanem naponta állt az ablaknál és várta szerelme visszatérését. Ebben a mentális állapotban fiatal maradt. Mivel nem vett tudomást az időről, szó szerint nem öregedett. Néhány amerikai utazó hetvennégy éves korában látta, és fiatal asszonynak tartották. Az arca nem volt gondterhelt, sem ráncos, a haja nem őszült meg, hanem fiatalság sugárzott szelíden az arcáról és a homlokáról. A kérésre, hogy becsüljék meg a korát, akik nem ismerték történetét, azt feltételezték, hogy még húsz év alattinak kell lennie.

Nem öregedhetett meg, mialatt azt gondolta magáról, hogy fiatal, mivel a mentális állapot kormányozta a fizikait.

Lehetetlenségek soha nem történnek. Egyetlen, a fentihez hasonló eset bizonyítja, hogy hetvennégy éves korában is lehet az ember fiatal; és ennek a példának az alapgondolata világossá teszi, hogy az elaggottság nem törvényszerű, és nem is a természet szükségessége, hanem illúzió.

A végtelen sohasem kezdődött, és soha nem lesz vége. Az Elmét és képződményeit sohasem lehet megsemmisíteni. Az ember nem inga, amely a gonosz és a jó, az öröm és bánat, a betegség és az egészség, az élet és a halál között leng.

11. 245 : 1-17, 25-3

The error of thinking that we are growing old, and the benefits of destroying that illusion, are illustrated in a sketch from the history of an English woman, published in the London medical magazine called The Lancet.

Disappointed in love in her early years, she became insane and lost all account of time. Believing that she was still living in the same hour which parted her from her lover, taking no note of years, she stood daily before the window watching for her lover's coming. In this mental state she remained young. Having no consciousness of time, she literally grew no older. Some American travellers saw her when she was seventy-four, and supposed her to be a young woman. She had no care-lined face, no wrinkles nor gray hair, but youth sat gently on cheek and brow. Asked to guess her age, those unacquainted with her history conjectured that she must be under twenty.

She could not age while believing herself young, for the mental state governed the physical.

Impossibilities never occur. One instance like the foregoing proves it possible to be young at seventy-four; and the primary of that illustration makes it plain that decrepitude is not according to law, nor is it a necessity of nature, but an illusion.

The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and good, joy and sorrow, sickness and health, life and death.

12. 246 : 10-26

Az élet napévekkel való mérése megrabolja a fiatalságot és elcsúfítja az öregkort. Az erény és igazság ragyogó napja együtt létezik a léttel. Ennek az emberi mivolt az örök dele, amelyet nem homályosít el a lenyugvó nap. Míg a fizikai és anyagi, a szépség múló érzete elhalványul, a Szellem ragyogásának kellene virradjon az elragadtatott érzékre tündöklő és nem múló dicsőséggel.

Sohase jegyezd az életkorokat. A kronológiai adatok nem részei a mérhetetlen örökkévalóságnak. A születés és halál időtáblázatai megannyi összeesküvések a férfiúi és női mivolt ellen. Ha nem esnénk abba a hibába, hogy mindent, ami jó és szép mérünk és korlátozunk, az ember többet élvezne hetven évnél, és mégis megtartaná fürgeségét, üdeségét és kilátásait. Az ember, amelyet a halhatatlan Elme irányít, mindig szép és nagyszerű. Minden következő esztendő bölcsességet, szépséget és szentséget tár fel.

12. 246 : 10-26

The measurement of life by solar years robs youth and gives ugliness to age. The radiant sun of virtue and truth coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the physical and material, the transient sense of beauty fades, the radiance of Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright and imperishable glories.

Never record ages. Chronological data are no part of the vast forever. Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

13. 496 : 9-19

Mindnyájunknak meg kell tanulnia, hogy az Élet Isten. Kérdezd meg magadat: Azt az életet élem-e, ami megközelíti a legfelsőbb jót? Demonstrálom-e az Igazság és Szeretet gyógyító erejét? Ha igen, akkor az út egyre világosabb lesz „a teljes délig”. Gyümölcseid fogják bizonyítani, hogy Isten megértése mit hoz az embernek. Állandóan tartsd ezt a gondolatot - hogy a szellemi eszme, a Szentlélek és Krisztus, az, amely képessé tesz téged, hogy demonstráld tudományos bizonyossággal a gyógyítás szabályát, annak isteni Alapelve, a Szeretet alapján, amely minden igazi létezést megalapoz, betakar és körülölel.

13. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████