VASÁRNAP 2020. JANUÁR 26. |

VASÁRNAP 2020. JANUÁR 26.TÁRGY — IGAZSÁG

SubjectTruth

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 86 : 11

Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban.Golden Text: Psalm 86 : 11

Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth.
PDF Download:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 100 : 1-5


1.     Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

2.     Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.

3.     Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

4.     Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

5.     Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Responsive Reading: Psalm 100 : 1-5

1.     Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.

2.     Serve the Lord with gladness: come before his presence with singing.

3.     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

4.     Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.

5.     For the Lord is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 5 Mózes 32 : 1-4

1     Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld a számnak beszédeit!

2     Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!

3     Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!

4     Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

1. Deuteronomy 32 : 1-4

1     Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth.

2     My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass:

3     Because I will publish the name of the Lord: ascribe ye greatness unto our God.

4     He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.

2. Dániel 3 : 1, 8, 10-13 (;-ig), 14 (:-ig), 15 (leboruljatok), 16 (:-ig), 17, 18, 21, 24-26, 28, 29

1     Nabukodonozor király csináltata egy arany [álló]képet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing; felállíttatá azt a Dura mezején, Babilon tartományában.

8     Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emelének a zsidók ellen;

10     Te, oh király! parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljon le, és imádja az arany [álló]képet;

11     Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő, tüzes kemenczébe.

12     Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany [álló]képet, amelyet felállíttattál, nem imádják.

13     Akkor Nabukodonozor [nagy] haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót;

14     Szóla Nabukodonozor, és monda nékik:

15     ...leboruljatok és imádjátok az [álló]képet, a melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő, tüzes kemenczébe; és kicsoda az az Isten, a ki kiszabadítson titeket az én kezeimbõl?

16     Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak:

17     Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczébõl, és a te kezedbõl is, oh király, kiszabadít minket.

18     De ha nem [tenné is,] legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany [álló]képet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.

21     Erre ezek a férfiak alsó ruhástul, köntösöstül, palástostul és [egyéb] öltönyöstül megkötöztettek, és az égő, tüzes kemenczébe vettettek.

24     Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az ő tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh király!

25     Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé.

26     Nabukodonozor ekkor az égő, tüzes kemencze szájához járula, és szóla és monda: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jőjjetek ide! Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepébõl.

28     Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az õ angyalát és kiszabadította az õ szolgáit, akik õ benne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és [veszedelemre] adták az õ testöket és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az õ Istenökön kivül.

29     Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombbá tétessék: mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson.

2. Daniel 3 : 1, 8, 10-13 (to 1st .), 14 (to 1st ,), 15 (fall) (to ;), 15 (but), 16 (to 4th ,), 17, 18, 21, 24-26, 28, 29

1     Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was threescore cubits, and the breadth thereof six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.

8     Wherefore at that time certain Chaldeans came near, and accused the Jews.

10     Thou, O king, hast made a decree, that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of musick, shall fall down and worship the golden image:

11     And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace.

12     There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abed-nego; these men, O king, have not regarded thee: they serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.

13     Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego.

14     Nebuchadnezzar spake and said unto them,

15     …fall down and worship the image which I have made; but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that God that shall deliver you out of my hands?

16     Shadrach, Meshach, and Abed-nego, answered and said to the king,

17     If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king.

18     But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.

21     Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.

24     Then Nebuchadnezzar the king was astonied, and rose up in haste, and spake, and said unto his counsellers, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king.

25     He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.

26     Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake, and said, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, ye servants of the most high God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego, came forth of the midst of the fire.

28     Then Nebuchadnezzar spake, and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king’s word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.

29     Therefore I make a decree, That every people, nation, and language, which speak any thing amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill: because there is no other God that can deliver after this sort.

3. János 8 : 1.2 : 26-32

1     Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

26     Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala.

27     Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik.

28     Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.

29     És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.

30     Amikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne.

31     Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32     És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

3. John 8 : 1, 2, 26-32

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

26     I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

27     They understood not that he spake to them of the Father.

28     Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

29     And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

30     As he spake these words, many believed on him.

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

4. Jakab 1 : 17, 18

17     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

18     Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.

4. James 1 : 17, 18

17     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

18     Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.Tudomány és Egészség


1. vii : 13-21

Eljött az gondolkodók ideje. Az Igazság, doktrínáktól és hagyományos rendszerektől függetlenül, kopog az emberiség kapuján. Megelégedés a múlttal és az anyagiasság hűvös konvenciója felmorzsolódnak. Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé. Az engedelmesség egyetlen garanciája az Ő helyes megértése, akinek helyes ismerete jelenti az örök Életet. Bár birodalmak dőlnek meg, „az Úr uralkodik örökké”.

1. vii : 13-21

The time for thinkers has come. Truth, independent of doctrines and time-honored systems, knocks at the portal of humanity. Contentment with the past and the cold conventionality of materialism are crumbling away. Ignorance of God is no longer the stepping-stone to faith. The only guarantee of obedience is a right apprehension of Him whom to know aright is Life eternal. Though empires fall, "the Lord shall reign forever."

2. 224 : 28-4

Az Igazság a szabadság elemeit hozza magával. Zászlaján a Lélek-inspirált mottó: „A rabszolgaságot eltörölték.” Isten ereje hoz szabadulást a raboknak. Nincs erő, mely ellen tudna állni az isteni Szeretetnek. Mi ez a feltételezett erő, amely szembeállítja magát Istennel? Honnan jön? Mi az, ami az embert vasláncokkal köti a bűnhöz, betegséghez és halálhoz? Bármi, ami az embert rabszolgává teszi, ellenkezik az isteni kormányzással. Az Igazság szabaddá teszi az embert.

2. 224 : 28-4

Truth brings the elements of liberty. On its banner is the Soul-inspired motto, "Slavery is abolished." The power of God brings deliverance to the captive. No power can withstand divine Love. What is this supposed power, which opposes itself to God? Whence cometh it? What is it that binds man with iron shackles to sin, sickness, and death? Whatever enslaves man is opposed to the divine government. Truth makes man free.

3. 259 : 6-14

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztusi megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

3. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

4. 286 : 1-15

Egy emberi doktrínában való hit által keresni az Igazságot azt jelenti, hogy nem értjük a végtelent. Nem szabad a változhatatlant és a halhatatlant a végesen, a változékonyon és halandón keresztül keresnünk, és ezáltal a demonstrálás helyett hiedelemre támaszkodni, mert ez végzetes a Tudomány ismeretére. Az Igazság megértése az Igazságban való teljes bizalmat nyújt, és a lelki megértés jobb, mint minden égő áldozat.

A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta hogy az isteni Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós.

4. 286 : 1-15

To seek Truth through belief in a human doctrine is not to understand the infinite. We must not seek the immutable and immortal through the finite, mutable, and mortal, and so depend upon belief instead of demonstration, for this is fatal to a knowledge of Science. The understanding of Truth gives full faith in Truth, and spiritual understanding is better than all burnt offerings.

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

5. 161 : 5-10

Szent inspiráció létrehozott olyan elmeállapotokat, amelyek képesek voltak megsemmisíteni a lángok hatását, mint a három fiatal héber rab bibliai esetében, akiket a babiloni kemencébe vetettek; míg egy ellentétes mentális állapot spontán égést idézhet elő.

5. 161 : 5-10

Holy inspiration has created states of mind which have been able to nullify the action of the flames, as in the Bible case of the three young Hebrew captives, cast into the Babylonian furnace; while an opposite mental state might produce spontaneous combustion.

6. 243 : 4-9

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel koronázta meg Jézus demonstrálásait.

6. 243 : 4-9

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love.

7. 167 : 22-31

Nem bölcs dolog tétovázó vagy átmeneti állásponton lenni, vagy azt várni, hogy egyaránt dolgozhatunk a Szellemmel és anyaggal, Igazsággal és hibával. Csak egy út van - mégpedig Isten és az Ő eszméje - amely a lelki lényhez vezet. A test tudományos kormányzását az isteni Elmén keresztül kell elérni. Lehetetlen a test felett kontrollt elérni bármely más módon. Ezen alapvető pontot illetően teljesen megengedhetetlen a félénk konzervativizmus. Kizárólag az Igazságra való radikális támaszkodás által lehetséges a tudományos gyógyító erő megvalósítása. 

7. 167 : 22-31

It is not wise to take a halting and half-way position or to expect to work equally with Spirit and matter, Truth and error. There is but one way — namely, God and His idea — which leads to spiritual being. The scientific government of the body must be attained through the divine Mind. It is impossible to gain control over the body in any other way. On this fundamental point, timid conservatism is absolutely inadmissible. Only through radical reliance on Truth can scientific healing power be realized. 

8. 495 : 6-13

Ha a betegség valós vagy az Igazság eszméje, akkor nem tudod elpusztítani a betegséget, és abszurd lenne megpróbálni is. Akkor pedig minősítsd a betegséget és tévedést úgy, ahogy a Mesterünk tette, amikor a betegről úgy beszélt, „Kit a Sátán megkötözött”, és a tévedés legfőbb ellenszerét találd meg az Igazság életadó erejében, amely az emberi hiedelemre hat; egy olyan erőben, amely megnyitja a börtönkapukat a fogvatartottaknak és a raboskodókat fizikailag és morálisan megszabadítja.

8. 495 : 6-13

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

9. 227 : 14-29

Felismerve az ember jogait, nem tudjuk nem előre látni minden elnyomás végét. A rabszolgaság nem az ember legitim állapota. Isten az embert szabadnak teremtette. Pál azt mondta: „Benne [a szabadságban] születtem.” Minden embernek szabadnak kellene lennie. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.” A Szeretet és Igazság szabaddá tesz, de a gonosz és tévedés rabsághoz vezet.

A Keresztény Tudomány felemeli a szabadság zászlaját és így kiált: „Kövessetek! Meneküljetek a betegség, bűn és halál kötelékéből!” Jézus kijelölte az utat. Világ polgárai, fogadjátok el „Isten fiai dicsőségének szabadság”-át és legyetek szabadok! Ez a ti isteni jogotok. Az anyagi érzék illúziója, nem pedig az isteni törvény, ejtett fogságba, akasztotta össze szabad végtagjaidat, bénította meg képességeidet, erőtlenítette el testedet és csúfította el lényednek tábláját.

9. 227 : 14-29

Discerning the rights of man, we cannot fail to foresee the doom of all oppression. Slavery is not the legitimate state of man. God made man free. Paul said, "I was free born." All men should be free. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Love and Truth make free, but evil and error lead into captivity.

Christian Science raises the standard of liberty and cries: "Follow me! Escape from the bondage of sickness, sin, and death!" Jesus marked out the way. Citizens of the world, accept the "glorious liberty of the children of God," and be free! This is your divine right. The illusion of material sense, not divine law, has bound you, entangled your free limbs, crippled your capacities, enfeebled your body, and defaced the tablet of your being.

10. 368 : 2-9

A Tudomány által inspirált magabiztosság abban a tényben gyökerezik, hogy az Igazság valós és a tévedés valótlan. A tévedés gyáva az Igazság előtt.

Az Isteni Tudomány kitart amellett, hogy mindezt az idő bizonyítani fogja. Mind az igazság, mind a tévedés közelebb jutottak mint korábban bármikor a haladók általi megértéshez, és az igazság egyre tisztább lesz, ahogyan a tévedés önmagát elpusztítja.

10. 368 : 2-9

The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth. Divine Science insists that time will prove all this. Both truth and error have come nearer than ever before to the apprehension of mortals, and truth will become still clearer as error is self-destroyed.

11. 130 : 26-5

Ha a gondolat megriad a Tudomány erős kijelentésétől Isten vagy az Igazság legfelsőbbségét illetően, és kételkedik a jó fensőbbségében, akkor nem kellene ellenkező irányban éppúgy megdöbbennünk a gonosz erőteljes követelésein, és kétségbe vonnunk azokat, és többé nem gondolnunk természetesnek a bűn szeretetét és természetellenesnek az azzal való felhagyást - többé nem képzelni a gonoszt örökké jelenlévőnek és a jót hiányzónak? Az Igazságnak nem kellene ugyanolyan meglepőnek és természetellenesnek tűnnie, mint a tévedés, és a tévedésnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az igazság. A betegségnek nem kellene olyan valósnak tűnnie, mint az egészség. A Tudományban nincs tévedés, és az életeinket a valóságnak kell vezérelnie annak érdekében, hogy azok harmóniában legyenek Istennel, minden létezés isteni Alapelvével.

11. 130 : 26-5

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth. Sickness should not seem so real as health. There is no error in Science, and our lives must be governed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of all being.

12. 228 : 11-15

Az ember rabszolgasorba döntése nem legitim. Akkor fog megszűnni, amikor az ember elfogadja örökrészeként a szabadságot, Isten-adta uralmát az anyagi érzékek felett. A halandók egy napon majd kinyilvánítják szabadságukat a Mindenható Isten nevében.

12. 228 : 11-15

The enslavement of man is not legitimate. It will cease when man enters into his heritage of freedom, his God-given dominion over the material senses. Mortals will some day assert their freedom in the name of Almighty God.

13. 288 : 31-1

Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül.

13. 288 : 31-1

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light.

14. 380 : 4 csak

Mindig az Igazság a győztes.

14. 380 : 4 only

Truth is always the victor.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

z Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████