VASÁRNAP 2020. JANUÁR 19. |

VASÁRNAP 2020. JANUÁR 19.TÁRGY — ÉLET

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 27 : 14

Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.Golden Text: Psalm 27 : 14

Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.
PDF Download:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Lukács 12 : 22-24, 27-32


22.     Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.

23.     Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.

24.     Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?

27.     Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.

28.     Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!

29.     Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.

30.     Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.

31.     Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.

32.     Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

Responsive Reading: Luke 12 : 22-24, 27-32

22.     Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

23.     The life is more than meat, and the body is more than raiment.

24.     Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

27.     Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

28.     If then God so clothe the grass, which is to-day in the field, and to-morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?

29.     And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30.     For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31.     But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

32.     Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 4 Mózes 13 : 21 (És legyetek) (az első .-ig)

20     És legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből.

1. Numbers 13 : 20 (be ye) (to 1st .)

20     … be ye of good courage, and bring of the fruit of the land.

2. Prédikátorok 3 : 11 (,-ig), 14

11     Ő mindent szépen csinált az ő idejében,

14     Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.

2. Ecclesiastes 3 : 11 (to :), 14

11     He hath made every thing beautiful in his time:

14     I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

3. Rómaiakhoz 8 : 28

28     Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

3. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

4. 5 Mózes 30 : 16 (Én)

16     Én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.

4. Deuteronomy 30 : 16 (I)

16     I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.

5. 5 Mózes 31 : 1-3 (a 2. ,-ig), 7, 8, 22, 23

1     S méne Mózes, és ez ígéket mondotta vala az egész Izráelnek;

2     Monda pedig nékik: Száz és húsz esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be: az Úr pedig azt mondá nékem: Nem mégy át ezen a Jordánon.

3     Az Úr, a te Istened maga megy át előtted,

7     Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda néki az egész Izráel szemei előtt: Légy erős és bátor, mert te mégy be e néppel a földre, amely felől megesküdt az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül.

8     Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz teveled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!

22     Megírá azért Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanítá arra Izráel fiait.

23     Azután parancsola [az Úr] Józsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amely felől megesküdtem nékik; és én veled leszek.

5. Deuteronomy 31 : 1-3 (to 2nd ,), 7, 8, 22, 23

1     And Moses went and spake these words unto all Israel.

2     And he said unto them, I am an hundred and twenty years old this day; I can no more go out and come in: also the Lord hath said unto me, Thou shalt not go over this Jordan.

3     The Lord thy God, he will go over before thee,

7     And Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of a good courage: for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them; and thou shalt cause them to inherit it.

8     And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.

22     Moses therefore wrote this song the same day, and taught it the children of Israel.

23     And he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, Be strong and of a good courage: for thou shalt bring the children of Israel into the land which I sware unto them: and I will be with thee.

6. Józsué 1 : 1-9

1 És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván:

2     Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izráel fiainak.

3     Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképen szólottam Mózesnek.

4     A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok.

5     Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.

6     Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt.

7     Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz!

8     El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

9     Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

6. Joshua 1 : 1-9

1 Now after the death of Moses the servant of the Lord it came to pass, that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses’ minister, saying,

2     Moses my servant is dead; now therefore arise, go over this Jordan, thou, and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel.

3     Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.

4     From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.

5     There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee, nor forsake thee.

6     Be strong and of a good courage: for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I sware unto their fathers to give them.

7     Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.

8     This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

9     Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.

7. Ézsaiás 40 : 28-31

28     Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége!

29     Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.

30     Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;

31     De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

7. Isaiah 40 : 28-31

28     Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.

29     He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.

30     Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall:

31     But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

8. Ézsaiás 41 : 6, 13

6     Kiki társát segíti, és barátjának ezt mondja: Légy erős!

13     Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

8. Isaiah 41 : 6, 13

6     They helped every one his neighbour; and every one said to his brother, Be of good courage.

13     For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.

9. Filippiekhez 2 : 12 (félelemmel) -16

12     … félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

13     Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

14     Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

15     Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

16     Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.

9. Philippians 2 : 12 (work)-16

12     …work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

16     Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

10. Efézusiakhoz 2 : 10

10     Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

10. Ephesians 2 : 10

10     For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

11. 1 János 2 : 24, 25

24     Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

25     És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

11. I John 2 : 24, 25

24     Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

25     And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.Tudomány és Egészség


1. 550 : 5-7

Isten az Élet vagy intelligencia, amely kialakítja és megőrzi mind az állatok mind pedig az emberek egyéniségét és identitását.

1. 550 : 5-7

God is the Life, or intelligence, which forms and preserves the individuality and identity of animals as well as of men.

2. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

2. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

3. 258 : 13-15, 16-18, 21-27

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. … Nem tudunk többet az emberről mint az igaz isteni képmásról és hasonlatosságról, mint amit Istenről tudunk.

Az emberi képességek olyan arányban növekednek és tökéletesednek, ahogyan az emberiség elnyeri az ember és Isten igaz eszméjét.

A halandóknak nagyon tökéletlen felfogásuk van a lelki emberről és gondolatának végtelen terjedelméről. Hozzá tartozik az örök Élet.

3. 258 : 13-15, 16-18, 21-27

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis. … We know no more of man as the true divine image and likeness, than we know of God.

The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

Mortals have a very imperfect sense of the spiritual man and of the infinite range of his thought. To him belongs eternal Life.

4. 265 : 10-15

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

4. 265 : 10-15

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man’s absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

5. 317 : 16-20

Az ember egyénisége nem kevésbé kézzelfogható azért, mert lelki, és mert az élete nem az anyag szeszélyének van kiszolgáltatva. Lelki egyéniségének megértése az embert valósabbá és rettenthetetlenebbé teszi az igazságban, és lehetővé teszi számára, hogy legyőzze a bűnt, betegséget és halált.

5. 317 : 16-20

The individuality of man is no less tangible because it is spiritual and because his life is not at the mercy of matter. The understanding of his spiritual individuality makes man more real, more formidable in truth, and enables him to conquer sin, disease, and death.

6. 128 : 14-19

A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

6. 128 : 14-19

A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

7. 167 : 6-7, 17-31

Az isteni Tudományban az Életet csak akkor fogjuk fel, ha a testi érzék felett élünk és korrigáljuk azt.

Ahhoz, hogy egy Istened legyen és hogy a Szellem erejét igénybe vedd, mindenekfelett kell szeretned Istent.

A „test a Lélek ellen törekedik”. A test és a Szellem sem tud jobban egységben tevékenykedni, mint amennyire a jó egybeesik a gonosszal. Nem bölcs dolog tétovázó vagy átmeneti állásponton lenni, vagy azt várni, hogy egyaránt dolgozhatunk a Szellemmel és anyaggal, Igazsággal és hibával. Csak egy út van - mégpedig Isten és az Ő eszméje - amely a lelki lényhez vezet. A test tudományos kormányzását az isteni Elmén keresztül kell elérni. Lehetetlen a test felett kontrollt elérni bármely más módon. Ezen az alapvető pontot illetően teljesen megengedhetetlen a félénk konzervativizmus. Kizárólag az Igazságra való radikális támaszkodás által lehetséges a tudományos gyógyító erő megvalósítása.

7. 167 : 6-7, 17-31

We apprehend Life in divine Science only as we live above corporeal sense and correct it.

To have one God and avail yourself of the power of Spirit, you must love God supremely.

The “flesh lusteth against the Spirit.” The flesh and Spirit can no more unite in action, than good can coincide with evil. It is not wise to take a halting and half-way position or to expect to work equally with Spirit and matter, Truth and error. There is but one way — namely, God and His idea — which leads to spiritual being. The scientific government of the body must be attained through the divine Mind. It is impossible to gain control over the body in any other way. On this fundamental point, timid conservatism is absolutely inadmissible. Only through radical reliance on Truth can scientific healing power be realized.

8. 483 : 30-32

Az egyénnek bátortalanság vagy leplezés nélkül kell beteljesítenie küldetését, mivel a munkát önzetlenül kell végezni ahhoz, hogy jól kerüljön elvégzésre.

8. 483 : 30-32

One must fulfil one’s mission without timidity or dissimulation, for to be well done, the work must be done unselfishly.

9. 514 : 10-18

Az erkölcsi bátorság a „Júda nemzetségéből való oroszlán”, a mentális birodalom királya. Szabadon és félelem nélkül barangol az erdőben. Háborítatlanul fekszik a nyílt mezőkön vagy pihen a „füves legelőkön, ... csendes vizek...” mellett. Az isteni gondolatnak az emberibe való jelképes átvitelében a gondosságot, szolgálatkészséget és kitartást hasonlítják a „barmok[hoz] az ezernyi hegyeken”. Hajlíthatatlan eltökéltség málháját hordozzák és lépést tartanak a legfelsőbb céllal.

9. 514 : 10-18

Moral courage is “the lion of the tribe of Juda,” the king of the mental realm. Free and fearless it roams in the forest. Undisturbed it lies in the open field, or rests in “green pastures, … beside the still waters.” In the figurative transmission from the divine thought to the human, diligence, promptness, and perseverance are likened to “the cattle upon a thousand hills.” They carry the baggage of stern resolve, and keep pace with highest purpose.

10. 28 : 32-6

A társadalomban túl sok az állati bátorság és nem elégséges az erkölcsi bátorság. A Keresztényeknek fel kell venniük a fegyvert a hiba ellen otthonukban és azon kívül is. Meg kell birkózniuk a bűnnel saját magukban és másokban, és folytatni ezt a harcot, amíg be nem fejezték menetüket. Ha megtartják hitüket, megszerzik az öröm koronáját.

10. 28 : 32-6

There is too much animal courage in society and not sufficient moral courage. Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

11. 97 : 22-25, 29-3

Bátorságot igényel kimondani az igazságot; mivel minél jobban felemeli hangját az Igazság, annál hangosabban fog a hiba ordítani, amíg végül örökre elhallgattatik artikulálatlan hangja a feledésben.

A Kereszténység újra bizonyítja az Életet, amely Igazság és az Igazságot, amely Élet a hiba kiűzésének és a betegek meggyógyításának apostoli munkájával. A világ nem nyújt viszonzást azon üldöztetésekért, amelyek a Kereszténység egy újabb lépésével járnak; de az üldözöttek lelki kárpótlása biztosított a létezésnek a halandó disszonancia fölé emelkedésében és az isteni Szeretet ajándékában.

11. 97 : 22-25, 29-3

It requires courage to utter truth; for the higher Truth lifts her voice, the louder will error scream, until its inarticulate sound is forever silenced in oblivion.

Christianity is again demonstrating the Life that is Truth, and the Truth that is Life, by the apostolic work of casting out error and healing the sick. Earth has no repayment for the persecutions which attend a new step in Christianity; but the spiritual recompense of the persecuted is assured in the elevation of existence above mortal discord and in the gift of divine Love.

12. 254 : 2-6, 10-12

Azon egyének következetesek, akik vigyázva és imádkozva képesek arra, hogy „futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el”, akik a jót gyorsan elfogadják és megtartják pozíciójukat, vagy lassan szerzik meg, de nem engednek a csüggedésnek.

Amikor türelmesen várunk Istenre és tisztességgel kutatjuk az Igazságot, Ő irányítja utunkat.

12. 254 : 2-6, 10-12

Individuals are consistent who, watching and praying, can “run, and not be weary; … walk, and not faint,” who gain good rapidly and hold their position, or attain slowly and yield not to discouragement.

When we wait patiently on God and seek Truth righteously, He directs our path.

13. 326 : 16-22

A cél és az indíték, hogy helyesen éljünk, most megszerezhető. Ezt a pontot teljesítve, úgy indultál, ahogyan kellett. A Keresztény Tudomány számtáblájával kezdted, és semmi más nem hátráltathatja előrehaladásodat, mint a helytelen szándék. Igaz indítékkal dolgozva és imádkozva, az Atyád megnyitja majd az utat. „Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?”

13. 326 : 16-22

The purpose and motive to live aright can be gained now. This point won, you have started as you should. You have begun at the numeration-table of Christian Science, and nothing but wrong intention can hinder your advancement. Working and praying with true motives, your Father will open the way. “Who did hinder you, that ye should not obey the truth?”

14. 262 : 10-23

Fordítanunk kell gyenge szárnycsapásainkon - erőfeszítésünkön, hogy életet és igazságot találjunk az anyagban - és az anyagi érzékek fölé kell emelkednünk, a halandó fölé, Isten halhatatlan eszméjéhez. Ezek a tisztább, magasabb kilátások az Istenhez hasonlatos embert arra inspirálják, hogy elérje lényének abszolút középpontját és kerületét.

Jób azt mondta: „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged.” A halandók visszhangozni fogják Jób gondolatát, amikor az anyag állítólagos fájdalma és élvezete megszűnnek túlsúlyban lenni. Akkor majd felhagynak az élet és boldogság, az öröm és bánat hamis értékelésével, és elnyerik az önzetlenül szeretés, a türelmes munkálkodás és a minden, Istenhez nem hasonlón való felülkerekedés gyönyörűségét.

14. 262 : 10-23

We must reverse our feeble flutterings — our efforts to find life and truth in matter — and rise above the testimony of the material senses, above the mortal to the immortal idea of God. These clearer, higher views inspire the God-like man to reach the absolute centre and circumference of his being.

Job said: “I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee.” Mortals will echo Job’s thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

z Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████