VASÁRNAP 2020. FEBRUÁR 9. |

VASÁRNAP 2020. FEBRUÁR 9.TÁRGY — SZELLEM

SubjectSpirit

ARANY SZÖVEG : JÓB 33 : 4

Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.Golden Text: Job 33 : 4

The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.
PDF Download:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 104 : 24, 30, 31 • 1 JÁNOS 1 : 1-3


24.     Mily számtalanok a te mûveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

30.     Kibocsátod a te lelkedet, megteremted őket, és újjá teszed a földnek színét.

31.     Legyen az Úrnak dicsõség örökké; örvendezzen az Úr az õ teremtményeiben;

1.     Ami kezdettõl fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérõl.

2.     (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)

3.     Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal.

Responsive Reading: Psalm 104 : 24, 30, 31; I John 1 : 1-3

24.     O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

30.     Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

31.     The glory of the Lord shall endure for ever: the Lord shall rejoice in his works.

1.     That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

2.     (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)

3.     That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. ZSOLTÁROK 139 : 7-10, 14 (;-ig)

7     Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?

8     Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.

9     Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:

10     Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed tartana engem.

14     Magasztallak téged, mert félelmesen és csodálatosan teremtettél;

1. Psalm 139 : 7-10, 14 (to :)

7     Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

8     If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

9     If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;

10     Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

14     I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made:

2. János 4 : 24 (:-ig)

24     Az Isten Szellem:

2. John 4 : 24 (to :)

24     God is a Spirit:

3. 1 János 4 : 13

13     Errõl ismerjük meg, hogy benne élünk és õ mibennünk; mert a saját Szelleméből adott minékünk.

3. I John 4 : 13

13     Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.

4. Rómaiakhoz 8 : 2 (a), 6, 9-11, 13-17, 35, 37-39

2     ...a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.

6     Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

9     De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

10     Hogyha pedig Krisztus ti bennetek [van,] jóllehet a test holt a bûn miatt, a Lélek ellenben élet az igazság miatt.

11     De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az õ ti bennetek lakozó Lelke által.

13     Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

14     Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

15     Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét, hogy félelemben legyetek, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16     Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17     Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsõüljünk meg.

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

4. Romans 8 : 2 (the), 6, 9-11, 13-17, 35, 37-39

2     …the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

6     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

9     But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

10     And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.

11     But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

13     For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

14     For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

5. 1 János 1 : 5-7

5     És ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen õbenne semmi sötétség.

6     Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.

7     Ha pedig a világosságban járunk, amint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl.

5. I John 1 : 5-7

5     This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

6     If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

7     But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

6. Máté 4 : 23, 24

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

24     És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket.

6. Matthew 4 : 23, 24

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

7. Máté 15 : 30

30     És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék õket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá õket,

7. Matthew 15 : 30

30     And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus’ feet; and he healed them:

8. Acts 9 : 36-42

36     Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

37     Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, kiteríték a felházban.

38     Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.

39     Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

40     Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.

41     És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen.

42     És tudtára lõn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban.

8. Acts 9 : 36-42

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

42     And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.

9. II Korintusiakhoz 3 : 17, 18 (Mi)

17     Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

18     Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl dicsõségre, úgy mint az Úrnak Lelkétõl.

9. II Corinthians 3 : 17, 18 (we)

17     Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

18     …we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.

10. Galatákhoz 6 : 8

8     Mert aki vet az õ testének, a testbõl arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekbõl arat örök életet.

10. Galatians 6 : 8

8     For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

11. János 6 : 63

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

11. John 6 : 63

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.Tudomány és Egészség


1. 467 : 3 (E)-4

E Tudomány első kívánalma „Ne imádj más istent rajtam kívül!”.

1. 467 : 3 (The)-4

The first demand of this Science is, “Thou shalt have no other gods before me."

2. 266 : 27-29 (az első .-ig)

Az ember Isten ideája; az üdvözült jelenlétet tükrözi vissza, fénnyel világítva meg az univerzumot.

2. 266 : 27-29 (to 1st .)

Man is the idea of Spirit; he reflects the beatific presence, illuming the universe with light.

3. 88 : 14 csak

Az ideák szellemiek, harmonikusak és örökkévalók.

3. 88 : 14 only

Ideas are spiritual, harmonious, and eternal.

4. 361 : 16-18

Ahogy egy vízcsepp egy az óceánnal, a napsugár egy a nappal, úgy Isten és ember, Atya és fiú egyek a létben.

4. 361 : 16-18

As a drop of water is one with the ocean, a ray of light one with the sun, even so God and man, Father and son, are one in being.

5. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

5. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

6. 346 : 2-5

Amikor az emberről azt mondják, hogy Isten képmásaként teremtetett, akkor nem a bűnös és beteges halandó emberre utalnak, hanem az ideális emberre, aki Isten hasonlatosságát tükrözi.

6. 346 : 2-5

When man is spoken of as made in God's image, it is not sinful and sickly mortal man who is referred to, but the ideal man, reflecting God's likeness.

7. 480 : 1-7

Amikor a Keresztény Tudományban a Szellem szubsztanciája megjelenik, az anyag semmisége felismerésre kerül. Ahol az Isten szelleme van - és olyan hely nincs, ahol Isten nincs - a gonosz semmivé válik, - a Szellem valamiségének ellentétjévé. Ha nincs szellemi tükröződés, akkor csak az üresség sötétsége marad a mennybéli árnyalatok nyoma nélkül.

7. 480 : 1-7

When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where the spirit of God is, and there is no place where God is not, evil becomes nothing, — the opposite of the something of Spirit. If there is no spiritual reflection, then there remains only the darkness of vacuity and not a trace of heavenly tints.

8. 485 : 14-27

Emelkedj gyengéden az anyagból a Szellembe. Ne gondolj arra, hogy mindennek a szellemi végső állapotát akadályozod, hanem érkezz természetesen a Szellembe jobb egészség és erkölcs által és szellemi növekedés eredményeként. Nem a halál, hanem az Élet megértése teszi az embert halhatatlanná. A hiedelem, hogy élet lehet az anyagban, lélek a testben és hogy az ember porból vagy egy petéből keletkezett, annak a halandó tévedésnek az eredménye, amelyet Krisztus, vagy az Igazság, lerombol a létezés szellemi törvényének beteljesítésével, amely szerint az ember tökéletes, csakúgy mint „ahogy Mennyei Atyátok tökéletes”. Ha a gondolat más erők uralma alá hajtja magát, nem tudja a testen saját szépséges elképzeléseit körvonalazni, hanem azokat kitörölve idegen tényezőket vázol fel, amelyeket betegségnek és bűnnek hívnak.  

8. 485 : 14-27

Emerge gently from matter into Spirit. Think not to thwart the spiritual ultimate of all things, but come naturally into Spirit through better health and morals and as the result of spiritual growth. Not death, but the understanding of Life, makes man immortal. The belief that life can be in matter or soul in body, and that man springs from dust or from an egg, is the result of the mortal error which Christ, or Truth, destroys by fulfilling the spiritual law of being, in which man is perfect, even as the "Father which is in heaven is perfect." If thought yields its dominion to other powers, it cannot outline on the body its own beautiful images, but it effaces them and delineates foreign agents, called disease and sin. 

9. 301 : 17-23, 24-29

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. ...A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

9. 301 : 17-23, 24-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. … Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

10. 303 : 21-15

A hiedelem, hogy fájdalom és élvezet, élet és halál, szentség és szentségtelenség keverednek az emberben - hogy

a halandó, anyagi ember Isten hasonlatossága és maga is teremtő - végzetes hiba.

Isten, Saját képmása és hasonlatossága nélkül egy nemlét lenne vagy kifejezés nélküli Elme. Saját természetének tanúja vagy bizonyítéka nélkül lenne. A szellemi ember Isten képmása és ideája

, egy idea, amely sem elveszni nem tud, sem nem választható el isteni Alapelvétől. Amikor az anyagi érzékek bizonyítéka engedett a lelki érzetnek, az apostol kijelentette, hogy semmi sem idegenítheti el őt Istentől, az Élet és az Igazság örömteljes érzetétől és jelenlététől.

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

10. 303 : 21-15

The belief that pain and pleasure, life and death, holiness and unholiness, mingle in man, — that mortal, material man is the likeness of God and is himself a creator, — is a fatal error.

God, without the image and likeness of Himself, would be a nonentity, or Mind unexpressed. He would be without a witness or proof of His own nature. Spiritual man is the image or idea of God, an idea which cannot be lost nor separated from its divine Principle. When the evidence before the material senses yielded to spiritual sense, the apostle declared that nothing could alienate him from God, from the sweet sense and presence of Life and Truth.

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, … nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

11. 476 : 9-15, 32-4

Isten az ember Alapelve, és az ember Isten ideája. Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi. A halandók el fognak tűnni, és a halhatatlanok vagy Isten gyermekei meg fognak jelenni mint az ember egyedüli és örök valóságai. A halandók nem Isten bukott gyermekei. Nekik soha nem volt tökéletes létező állapotuk, amelyet aztán később visszanyerhetnének.

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget.

11. 476 : 9-15, 32-4

God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained.

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

12. 470 : 32-5

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

12. 470 : 32-5

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

13. 516 : 2-4, 21-23

Ahogy a saját tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te, szellemiként, Isten tükröződése vagy.

Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent.

13. 516 : 2-4, 21-23

As the reflection of yourself appears in the mirror, so you, being spiritual, are the reflection of God.

Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

14. 476 : 18-22

A bűnnek, betegségnek és halálnak el kell tűnnie, hogy helyet adjon a halhatatlan emberhez tartozó tényeknek.

Tanuld ezt meg, Ó halandó, és kutasd őszintén az ember szellemi státuszát, amely minden anyagi egyéniségen kívül áll.

14. 476 : 18-22

Sin, sickness, and death must disappear to give place to the facts which belong to immortal man.

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

15. 477 : 20 (Az identitás)-25

Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

15. 477 : 20 (Identity)-25

Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

z Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████