VASÁRNAP 2020. FEBRUÁR 23. |

VASÁRNAP 2020. FEBRUÁR 23.TÁRGY — ELME

SubjectMind

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 94 : 10

„Isten az, aki értelemre tanítja az embereket!”Golden Text: Psalm 94 : 10

“He that teacheth man knowledge, shall not he know.”
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 2 Mózes 20 : 2-4 • Példabeszédek 2 : 6-8


2.     Én vagyok Istened, az Örökkévaló, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, ahol rabszolga voltál.

3.     Ne imádj más istent rajtam kívül!

4.     Ne készíts semmiféle bálványt magadnak: se bálványszobrot, se képet, amely fönn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít!

6.     Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.

7.     Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él.

8.     Megőrzi az igazak ösvényeit, szemmel tartja és megóvja hűségeseinek lépéseit.

Responsive Reading: Exodus 20 : 2-4 • Proverbs 2 : 6-8

2.     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3.     Thou shalt have no other gods before me.

4.     Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

6.     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7.     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

8.     He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Malakiás 4 : 2-4

2     És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az õ szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.

3     És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.

4     Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem õ általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.

1. Malachi 4 : 2 (unto)-4

2     unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.

3     And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts.

4     Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments.

2. 1 Sámuel 30 : 1-6, 8-10 (,-ig), 11, 15 (?-ig), 16 (3. ,-ig), 17 (,-ig), 18, 19

1     Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a Délvidékre meg Ciklágba, földúlták és fölperzselték Ciklágot.

2     Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra.

3     Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba vitték.

4     Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra.

5     Dávid két feleségét is fogságba vitték: a jezréeli Ahinóamot és Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét.

6     Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól.

8     Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.

9     Akkor elment Dávid hatszáz emberével együtt. Amikor a Beszór-patakhoz értek, egy részük megállt.

10     Dávid folytatta az üldözést négyszáz emberrel,

11     Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel.

15     Dávid megkérdezte tőle: Elvezetsz bennünket ahhoz a rablócsapathoz?

16     El is vezette hozzájuk; azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak, és táncoltak,

17     Dávid virradattól másnap estig vágta őket,

18     Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid.

19     Semmijük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid.

2. I Samuel 30 : 1-6, 8-10 (to :), 11, 15 (to ?), 16 (to 5th ,), 17 (to :), 18, 19

1     And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire;

2     And had taken the women captives, that were therein: they slew not any, either great or small, but carried them away, and went on their way.

3     So David and his men came to the city, and, behold, it was burned with fire; and their wives, and their sons, and their daughters, were taken captives.

4     Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep.

5     And David’s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.

6     And David was greatly distressed; for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters: but David encouraged himself in the Lord his God.

8     And David inquired at the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? shall I overtake them? And he answered him, Pursue: for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all.

9     So David went, he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed.

10     But David pursued, he and four hundred men:

11     And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they made him drink water;

15     And David said to him, Canst thou bring me down to this company?

16     And when he had brought him down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating and drinking, and dancing,

17     And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day:

18     And David recovered all that the Amalekites had carried away: and David rescued his two wives.

19     And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor any thing that they had taken to them: David recovered all.

3. Lukács 4 14 (,-ig), 40

14     Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába,

40     Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.

3. Luke 4 : 14 (to :), 40

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee:

40     Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

4. Lukács 12 : 22-24, 27-31

22     Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,

23     mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.

24     Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!

27     Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.

28     Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!

29     Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok.

30     Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

31     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

4. Luke 12 : 22-24, 27-31

22     And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

23     The life is more than meat, and the body is more than raiment.

24     Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

27     Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

28     If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?

29     And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30     For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31     But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

5. János 5 : 19, 20, 30

19     Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.

20     Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.

30     Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.”

5. John 5 : 19, 20, 30

19     Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

30     I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

6. János 7 : 14-16

14     Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.

15     Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték: "Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta?"

16     Jézus erre így válaszolt nekik: "Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.”

6. John 7 : 14-16

14     Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.

15     And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?

16     Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.

7. Jakab 3 : 17

17     A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

7. James 3 : 17 (the wisdom)

17     …the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

8. Példabeszédek 3 : 1, 5, 6

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

5     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

8. Proverbs 3 : 1, 5, 6

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Tudomány és Egészség


1. 587 : 5-8

Jó. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 591 : 16-20

Elme. Az egyetlen Én vagy Mi; az egyetlen Szellem, Lélek, isteni Alapelv, szubsztancia, Élet, Igazság, Szeretet; az egy Isten; nem az, amely az emberben van, hanem az isteni Alapelv vagy Isten, amelynek az ember a teljes és tökéletes kifejezése; Istenség, amely körvonalaz, de nem körvonalazott.

2. 591 : 16-20

Mind. The only I, or Us ; the only Spirit, Soul, divine Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God; not that which is in man, but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect expression; Deity, which outlines but is not outlined.

3. 379 : 6-8

A világ valódi törvénykezése az Elmében van, mely kontrollál minden hatást és minden okozást az isteni Elmére ruházottként ismer fel.

3. 379 : 6-8

The real jurisdiction of the world is in Mind, controlling every effect and recognizing all causation as vested in divine Mind.

4. 488 : 23-27

Egyedül az Elme rendelkezik minden képességgel, észleléssel és megértéssel. Így a mentális adottságok nincsenek kitéve a szervezet és bomlás kényének - egyébként épp a kukacok foszthatnák meg az embert formájától.

4. 488 : 23-27

Mind alone possesses all faculties, perception, and comprehension. Therefore mental endowments are not at the mercy of organization and decomposition, — otherwise the very worms could unfashion man.

5. 453 : 29-31

A Keresztény Tudós orvossága az Elme, az isteni Igazság, amely az embert szabaddá teszi. A Keresztény Tudós soha nem javasol anyagi higiéniát, soha nem manipulál.

5. 453 : 29-31

A Christian Scientist’s medicine is Mind, the divine Truth that makes man free. A Christian Scientist never recommends material hygiene, never manipulates.

6. 483 : 6 (Az Elme képes)-12

Az Elme képes gyógyítani, és ennek az Elmének isteninek, nem emberinek, kell lennie. Az Elme meghalad minden egyéb erőt és végül felülírja majd a gyógyítás minden egyéb módszerét. Annak érdekében, hogy a Tudomány által gyógyíts, nem lehetsz tudatlan a Tudomány morális és szellemi követelményeit illetően, sem nem szegheted meg azokat. A morális tudatlanság vagy a vétek hatással van a demonstrációdra, és hátráltatja azt, hogy az megközelítse a Keresztény Tudomány színvonalát.

6. 483 : 6 (Mind can)-12

Mind can heal, and this Mind must be divine, not human. Mind transcends all other power, and will ultimately supersede all other means in healing. In order to heal by Science, you must not be ignorant of the moral and spiritual demands of Science nor disobey them. Moral ignorance or sin affects your demonstration, and hinders its approach to the standard in Christian Science.

7. 13 : 15 (Isten)-19

Isten ismeri a szükségletünket mielőtt Neki vagy embertársainknak szólunk róla. Ha a vágyat őszintén és csendesen és alázatosan dédelgetjük, Isten megáldja azt, és kevésbé kockáztatjuk azt, hogy igazi kívánságainkat túlterheljük szavak áradatával.

7. 13 : 15 (God)-19

God knows our need before we tell Him or our fellow-beings about it. If we cherish the desire honestly and silently and humbly, God will bless it, and we shall incur less risk of over-whelming our real wishes with a torrent of words.

8. 7 : 23-26

Istent nem befolyásolja ember. Az „isteni fül” nem egy hallóideg. Az a mindent-halló és mindentudó Elme, aki számára az ember minden egyes szükséglete mindig ismert és aki által az ki lesz elégítve.

8. 7 : 23-26

God is not influenced by man. The “divine ear” is not an auditory nerve. It is the all-hearing and all-knowing Mind, to whom each need of man is always known and by whom it will be supplied.

9. 15 : 7-13

Az Atya, aki titokban van, láthatatlan a fizikai érzékek számára, de Ő mindent ismer, és az indítéknak, nem pedig a beszédnek megfelelően jutalmaz. Ahhoz, hogy az imádság szívébe jussunk, a tévedő érzékek ajtajának zárva kell lenniük. Az ajkaknak el kell némulniuk, és a materializmusnak hallgatnia kell, hogy az ember meghallgatást találjon a Szellemnél, az isteni Alapelvnél, Szeretetnél, amely elpusztít minden hibát.

9. 15 : 7-13

The Father in secret is unseen to the physical senses, but He knows all things and rewards according to motives, not according to speech. To enter into the heart of prayer, the door of the erring senses must be closed. Lips must be mute and materialism silent, that man may have audience with Spirit, the divine Principle, Love, which destroys all error.

10. 84 : 11-23

Az örökké-jelenlévő isteni Elme és az ezen Elmével összhangban lévő gondolat előjoga, hogy ismerje a múltat, a jelent és a jövőt.

A létezés Tudományában való jártasság képessé tesz minket arra, hogy nagyobb mértékben kommunikáljunk az isteni Elmével, hogy előre lássunk és előre jelezzünk eseményeket, amelyek az univerzális jólétet illetik, hogy istenileg ihletettek legyünk - bizony, hogy elérjük a béklyó nélküli Elme tartományát.

Annak megértése, hogy az Elme végtelen, a testiség által nem megkötött, hogy nem függ a fültől és szemtől hanghoz és látáshoz, sem pedig izmoktól és csontoktól a mozgáshoz, egy lépés az Elme-tudomány felé, amely által az ember természetét és létezését felismerjük.

10. 84 : 11-23

It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man’s nature and existence.

11. 254 : 10-12

Amikor türelmesen várunk Istenre és tisztességesen keressük az Igazságot, Ő irányítja utunkat.

11. 254 : 10-12

When we wait patiently on God and seek Truth righteously, He directs our path.

12. 170 : 14-21

Az Igazság követelményei szellemiek, és a testet az Elmén keresztül érik el. Az ember szükségleteinek legjobb értelmezője az mondta: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.”

Ha vannak anyagi törvények, amelyek megelőzik a betegséget, akkor mi az, ami okozza azt? Nem az isteni törvény, mivel Jézus soha nem a fizikának engedelmeskedve, hanem mindig annak ellentmondva gyógyította meg a betegeket és űzte ki a hibát.

12. 170 : 14-21

The demands of Truth are spiritual, and reach the body through Mind. The best interpreter of man’s needs said: “Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink.”

If there are material laws which prevent disease, what then causes it? Not divine law, for Jesus healed the sick and cast out error, always in opposition, never in obedience, to physics.

13. 171 : 12-16

Az Elme ellenőrzése az univerzum felett, ideértve az embert, a továbbiakban már nem nyitott kérdés, hanem demonstrálható Tudomány. Jézus az isteni Alapelvet és a halhatatlan Elme erejét azáltal illusztrálta, hogy betegséget és bűnt gyógyított és lerombolta a halál alapjait.

13. 171 : 12-16

Mind’s control over the universe, including man, is no longer an open question, but is demonstrable Science. Jesus illustrated the divine Principle and the power of immortal Mind by healing sickness and sin and destroying the foundations of death.

14. 371 : 26-32

Az emberiség fejlődni fog a Tudomány és Kereszténység által. A faj felemelésének szükségessége az eredője annak a ténynek, hogy az Elme képes ezt megtenni; mivel az Elme képes tisztaságot adni a tisztátalanság, erőt a gyengeség és egészséget a betegség helyett. Az Igazság az egész rendszerben változást előidéző szer, és képes „teljesen egész”-szé, gyógyulttá tenni.

14. 371 : 26-32

Mankind will improve through Science and Christianity. The necessity for uplifting the race is father to the fact that Mind can do it; for Mind can impart purity instead of impurity, strength instead of weakness, and health instead of disease. Truth is an alterative in the entire system, and can make it “every whit whole.”

15. 383 : 5-11

Van, aki azt mondja: „Jól karbantartom a testemet.” Ehhez nélkülözhetetlen az isteni Elme tiszta és felemelő befolyása a testen, és a Keresztény Tudós akkor gondoskodik legjobban a testéről, amikor azt leginkább elhagyja gondolatából, és mint Pál Apostol, „hajlandó inkább távol lenni a testből és jelen lenni az Úrral.”

15. 383 : 5-11

One says: “I take good care of my body.” To do this, the pure and exalting influence of the divine Mind on the body is requisite, and the Christian Scientist takes the best care of his body when he leaves it most out of his thought, and, like the Apostle Paul, is “willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.”

16. 283 : 4-12

Az Elme minden mozgás forrása, és nincs inercia, amely korlátozhatná vagy megállíthatná örökös és harmonikus működését. Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és ma és örökké”. Az anyag és annak hatásai - vétek, betegség és halál - a halandó elme állapotai, amelyek cselekednek, reagálnak és aztán leállnak. Ezek nem az Elme tényei. Nem gondolatok, hanem illúziók. Az Alapelv abszolút. Nem fogad el semmilyen tévedést, hanem megértésen alapszik.

16. 283 : 4-12

Mind is the source of all movement, and there is no inertia to retard or check its perpetual and harmonious action. Mind is the same Life, Love, and wisdom “yesterday, and to-day, and forever.” Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

17. 205 : 32-3

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

17. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

18. 467 : 9-16

Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete. Az emberiség olyan mértékben válik tökéletessé, ahogyan ez a tény egyértelmű lesz, a háborúk megszűnnek és az emberek igaz testvérisége kialakul. Az ember, amikor nincs más istene és nem fordul máshoz, csak az egy tökéletes Elméhez, Isten hasonlatossága, tiszta és örök és azzal az Elmével bír, mint amely Krisztusban is volt.

18. 467 : 9-16

It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████