VASÁRNAP 2020.FEBRUÁR 2. |

VASÁRNAP 2020.FEBRUÁR 2.TÁRGY — SZERETET

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : 1 JÁNOS 4 : 11

Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.Golden Text: I John 4 : 11

Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
PDF Download:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 JÁNOS 3 : 18; Lukács 6 : 31; 1 JÁNOS 3 : 17, 16; János 15 : 13


18.     Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.

31.     És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

17.     Akinek pedig van mibõl élnie e világon, és elnézi, hogy az õ atyjafia szükségben van, és elzárja attól az õ szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?

16.     Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az õ életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

13.     Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyûlöl titeket a világ!

Responsive Reading: I John 3 : 18 ; Luke 6 : 31 ; I John 3 : 17, 16 ; John 15 : 13

18.     My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.

31.     And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

17.     But whoso hath this world’s good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

16.     Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

13.     Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jeremiás 5 : 1

1     Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, aki igazán cselekszik, hûségre törekszik, és én megbocsátok néki!

1. Jeremiah 5 : 1

1     Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that executeth judgment, that seeketh the truth; and I will pardon it.

2. Ezékiel 13 : 1, 4, 5

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

4     Mint rókák a romok közt, olyanokká lettek prófétáid, oh Izráel!

5     Nem hágtatok fel a törésekhez, nem falaztatok falat Izráel háza körül, hogy megállhassatok a harczban az Úrnak napján.

2. Ezekiel 13 : 1, 4, 5

1     And the word of the Lord came unto me, saying,

4     O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts.

5     Ye have not gone up into the gaps, neither made up the hedge for the house of Israel to stand in the battle in the day of the Lord.

3. Ezékiel 22 : 30

30     És keresék közülök valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én elõmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.

3. Ezekiel 22 : 30

30     And I sought for a man among them, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it: but I found none.

4. Ámosz 9 : 9, 11

9     Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.

11     Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.

4. Amos 9 : 9, 11

9     For, lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth.

11     In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old:

5. Ézsaiás 58 : 12

12     És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltõk alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építõjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

5. Isaiah 58 : 12

12     And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.

6. Máté 1 : 1

1     Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való könyv.

6. Matthew 1 : 1

1     The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

7. Máté 9 : 35-38

35     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

36     Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

37     Akkor monda az õ tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.

38     Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.

7. Matthew 9 : 35-38

35     And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

36     But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.

37     Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;

38     Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

8. Máté 10 : 5-8

5     Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;

6     Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.

7     Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.

8     Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

8. Matthew 10 : 5-8

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

6     But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7     And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

9. Máté 5 : 38-47

38     Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

39     Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is.

40     És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsõt is.

41     És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre.

42     Aki tõled kér, adj néki; és aki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

43     Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet.

44     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

45     Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

46     Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é?

47     És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é?

9. Matthew 5 : 38-47

38     Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

39     But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

40     And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.

41     And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

42     Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

43     Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

44     But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

46     For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

47     And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

10. János 15 : 12

12     Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképen én szerettelek titeket.

10. John 15 : 12

12     This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

11. János 17 : 1, 6, 9, 10, 20, 26

1     Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged;

6     Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

9     Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.

10     És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsõíttetem õ bennök.

20     De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az õ beszédökre hisznek majd én bennem;

26     És megismertettem õ velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen õ bennök, a mellyel engem szerettél, és én [is] õ bennök [legyek.]

11. John 17 : 1, 6, 9, 10, 20, 26

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

6     I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

9     I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

10     And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

20     Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

26     And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

12. Kolosséiakhoz 1 : 9-11

9     Azért mi is, amely naptól fogva [ezeket] hallottuk, nem szûnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az [Isten] akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben,

10     Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;

11     Minden erõvel megerõsíttetvén az Õ dicsõségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútûrésre örömmel;

12. Colossians 1 : 9-11

9     For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

10     That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

11     Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

13. 1 Timóteushoz 2: 1-4, 8

1     Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

2     Királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

3     Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elõtt,

4     Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

8     Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.

13. 1 Timothy 2 : 1-4, 8

1     I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;

2     For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.

3     For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;

4     Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

8     I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

14 Jakab 5:18 16 (imádkozzatok) (,-ig), 16 (mert)

16     ... imádkozzatok egymásért, ...mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

14. James 5 : 16 (pray) (to ,), 16 (The)

16     …pray one for another, … The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.Tudomány és Egészség


1. 266 : 18 (az Egyetemes)-19

Az Egyetemes Szeretet az isteni út a Keresztény Tudományban.

1. 266 : 18 (Universal)-19

Universal Love is the divine way in Christian Science.

2. 454 : 17-24

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. A Szeretet az Igazság oltárának papnője. Várj türelmesen az isteni Szeretetre, hogy a halandó elme vizei felett lebegjen és kialakítsa a tökéletes koncepciót. A kitartásnak el kell érnie a „tökéletes cselekedetet”.

2. 454 : 17-24

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept. Patience must “have her perfect work.”

3. 192 : 27-29

Az Igazság és Szeretet nyomdokaiban haladunk, amikor Mesterünk példáját követjük az isteni metafizika megértésében.

3. 192 : 27-29

We walk in the footsteps of Truth and Love by following the example of our Master in the understanding of divine metaphysics.

4. 31 : 12-17

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, akik tettekben követik őt.

4. 31 : 12-17

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached no importance to dead ceremonies. It is the living Christ, the practical Truth, which makes Jesus “the resurrection and the life” to all who follow him in deed.

5. 4 : 3-9

Amire legnagyobb szükségünk van, az a buzgó óhaj imádsága a kegyelemben való növekedésért, amely türelemben, alázatban, szeretetben és jócselekedetekben fejeződik ki. Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk felé, és az egyetlen értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett.

5. 4 : 3-9

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

6. 37 : 22-25

Lehetséges - sőt, minden gyermek, férfi és nő kötelessége és privilégiuma - bizonyos mértékig követni az Igazság és Élet, az egészség és szentség Mester általi demonstrációját.

6. 37 : 22-25

It is possible, — yea, it is the duty and privilege of every child, man, and woman, — to follow in some degree the example of the Master by the demonstration of Truth and Life, of health and holiness.

7. 271 : 11-19

A latinban a tanítványként fordított szó tanulót jelent; és a szó azt jelzi, hogy a gyógyítás ereje nem természetfeletti ajándék volt ezen diákok számára, hanem az isteni Tudomány általuk való kiművelt szellemi megértésének eredménye, amelyet Mesterük a betegek és bűnösök gyógyításával demonstrált. Innen ered mondásának univerzális alkalmazása: „Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem [megértenek].”

7. 271 : 11-19

In Latin the word rendered disciple signifies student; and the word indicates that the power of healing was not a supernatural gift to those learners, but the result of their cultivated spiritual understanding of the divine Science, which their Master demonstrated by healing the sick and sinning. Hence the universal application of his saying: “Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me [understand me] through their word.”

8. 496 : 5-8

Rá fogsz jönni, hogy a Keresztény Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével rendelkezni, és másokat úgy szeretni mint saját magadat.

8. 496 : 5-8

You will learn that in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

9. 88 : 18-20

Az embernek felebarátját úgy szeretni, mint saját magát egy isteni eszme; de ez a gondolat soha nem látható, érezhető vagy érthető meg a fizikai érzékek által.

9. 88 : 18-20

To love one’s neighbor as one’s self, is a divine idea; but this idea can never be seen, felt, nor understood through the physical senses.

10. 275 : 12-19

Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

10. 275 : 12-19

Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

11. 205 : 22-3

Amikor felismerjük, hogy egyetlen Elme van, a felebarátunk magunkként való szeretetének isteni törvénye kibontakozik; valójában a sok uralkodó elmében való hiedelem hátráltatja az ember normális sodródását az egy Elme, egy Isten felé, és az emberi gondolatot ellenkező csatornákba vezeti, ahol az önzés uralkodik.

Az önzés az emberi létezés sugarát a hiba felé dönti, nem az Igazság felé. Az Elme egységének tagadása súlyunkat nem a Szellem, Isten, a jó, hanem az anyag mérlegserpenyőjébe helyezi.

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

11. 205 : 22-3

When we realize that there is one Mind, the divine law of loving our neighbor as ourselves is unfolded; whereas a belief in many ruling minds hinders man’s normal drift towards the one Mind, one God, and leads human thought into opposite channels where selfishness reigns.

Selfishness tips the beam of human existence towards the side of error, not towards Truth. Denial of the oneness of Mind throws our weight into the scale, not of Spirit, God, good, but of matter.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

12. 113 : 3-8

A Tudomány betűje bőségesen elér az emberiséghez ma, de szelleme csak kis mértékben érkezik. A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve és lelke, a Szeretet. Enélkül a betű csak a Tudomány halott teste - pulzus nélküli, hideg, élettelen.

12. 113 : 3-8

The letter of Science plentifully reaches humanity to-day, but its spirit comes only in small degrees. The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love. Without this, the letter is but the dead body of Science, — pulseless, cold, inanimate.

13. 9 : 5-16

Minden imádság próbája ezen kérdések válaszában rejlik: Jobban szeretjük-e felebarátunkat emiatt a kérés miatt? Folytatjuk-e régi önzésünket, megelégedve azzal, hogy imádkoztunk valami jobbért, miközben kéréseink őszinteségének nem adjuk bizonyítékát azáltal, hogy imádságunkkal következetességben élünk? Ha az önzést felváltotta a kedvesség, akkor felebarátunkra önzetlenül tekintünk majd, és áldjuk azokat, akik átkoznak minket; de soha nem tudjuk elvégezni ezt a nagy feladatot azáltal, hogy egyszerűen kérjük, hogy meg legyen téve. Van egy kereszt, amit fel kell vennünk mielőtt élvezhetjük reményünk és hitünk gyümölcsét.

13. 9 : 5-16

The test of all prayer lies in the answer to these questions: Do we love our neighbor better because of this asking? Do we pursue the old selfishness, satisfied with having prayed for something better, though we give no evidence of the sincerity of our requests by living consistently with our prayer? If selfishness has given place to kindness, we shall regard our neighbor unselfishly, and bless them that curse us; but we shall never meet this great duty simply by asking that it may be done. There is a cross to be taken up before we can enjoy the fruition of our hope and faith.

14. 365 : 15-19, 31-2

Ha Tudós az isteni Szereteten keresztül éri el páciensét, a gyógyító munkát egyetlen látogatás alkalmával bevégzi, és a betegség úgy tűnik el eredendő semmiségébe, mint a harmat a reggeli napsütésben.

A szegény szenvedő szívnek szüksége van az őt megillető táplálékra, mint a békességre, a türelemre a megpróbáltatásban és a drága Atya szerető kedvességének felbecsülhetetlen érzésére.

14. 365 : 15-19, 31-2

If the Scientist reaches his patient through divine Love, the healing work will be accomplished at one visit, and the disease will vanish into its native nothingness like dew before the morning sunshine.

The poor suffering heart needs its rightful nutriment, such as peace, patience in tribulation, and a priceless sense of the dear Father’s loving-kindness.

15. 518 : 13-23

Isten az Önmagára vonatkozó kisebb eszmét összekötésként adja a nagyobbhoz, és cserébe a magasabb eszme mindig megvédi az alacsonyabbat. A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve. A Szeretet a legkisebb szellemi eszmének is hatalmat, halhatatlanságot és jóságot ad, amely átsüt mindenen, mint ahogy a virág átviláglik a bimbón. Isten valamennyi változatos kifejeződése egészséget, szentséget, halhatatlanságot tükröz - végtelen Életet, Igazságot és Szeretetet.

15. 518 : 13-23

God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth is his brother’s need and supplieth it, seeking his own in another’s good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.

16. 572 : 6-8, 12-17

A „Szeressétek egymást” (1 János, 3:23) egy inspirált író legegyszerűbb és legmélyebb tanácsa.

A Keresztény Tudomány törvényét a Szeretet tölti be, és semmilyen ezen megértett és demonstrált isteni Alapelvet el nem érő dolog nem tudja soha az Apokalipszis vízióját nyújtani, felnyitni a hiba hét pecsétjét Igazsággal vagy leleplezni a bűn, betegség és halál miriád illúzióját.

16. 572 : 6-8, 12-17

“Love one another” (I John, iii. 23), is the most simple and profound counsel of the inspired writer.

Love fulfils the law of Christian Science, and nothing short of this divine Principle, understood and demonstrated, can ever furnish the vision of the Apocalypse, open the seven seals of error with Truth, or uncover the myriad illusions of sin, sickness, and death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

z Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████