VASÁRNAP 2020.FEBRUÁR 16. |

VASÁRNAP 2020.FEBRUÁR 16.TÁRGY — LÉLEK

SubjectSoul

ARANY SZÖVEG : MÁRK 12: 30

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.Golden Text: Mark 12 : 30

Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 84 : 2, 5, 7, 9, 11, 12


2.     Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem vágyódnak az élő Isten után.

5.     Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.

7.     Erőről erőre jutnak, [míg] megjelennek Isten előtt a Sionon.

9.     Mi pajzsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!

11.     Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.

12.     Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned.

Responsive Reading: Psalm 84 : 2, 5, 7, 9, 11, 12

2.     My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord: my heart and my flesh crieth out for the living God.

5.     Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

7.     They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

9.     Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

11.     For the Lord God is a sun and shield: the Lord will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12.     O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 55 : 3, 6, 7

3     Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.

6     Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

7     Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

1. Isaiah 55 : 3, 6, 7

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

6     Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near:

7     Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

2. Példabeszédek 29 : 25, 26

25     Az emberektől való félelem csapdába ejt; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.

26     Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól [van] kinek-kinek ítélete.

2. Proverbs 29 : 25, 26

25     The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe.

26     Many seek the ruler’s favour; but every man’s judgment cometh from the Lord.

3. 1 Mózes 27 : 41

41     Gyűlöli vala azért Ézsaú Jákóbot az áldásért, amellyel megáldotta vala őt az ő atyja, és monda Ézsaú az ő szívében: Közelgetnek az én atyámért való gyásznak napjai, és [akkor] megölöm az én öcsémet Jákóbot.

3. Genesis 27 : 41

41     And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.

4. 1 Mózes 32 : 1, 2 (;-ig), 3, 6, 7 (,-ig), 9, 10 (;-ig), 11, 24-31

1     Jákób tovább méne az ő útján, és szembe jövének vele az Isten Angyalai.

2     És monda Jákób mikor azokat látja vala: Isten tábora ez;

3     Azután külde Jákób követeket maga előtt Ézsaúhoz az õ bátyjához, Széir földébe, Edóm mezőségébe,

6     És megtérének Jákóbhoz a követek, mondván: Elmentünk vala a te atyádfiához Ézsaúhoz, és már jön is elődbe, és négyszáz férfi van vele.

7     Jákóbot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el,

9     És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled:

10     Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél;

11     Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek õ tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.

24     Jákób pedig egyedül marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig.

25     Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.

26     És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda [Jákób]: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.

27     És monda néki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.

28     Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.

29     És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.

30     Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Penúelnek: Hiszen szemtől-szemben láttam Istent, mégis megmenekültem.

31     És a nap felkél vala rajta, amint elméne Penúel mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.

4. Genesis 32 : 1, 2 (to :), 3, 6, 7 (to :), 9, 10 (to 1st ;), 11, 24-31

1     And Jacob went on his way, and the angels of God met him.

2     And when Jacob saw them, he said, This is God’s host:

3     And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom.

6     And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him.

7     Then Jacob was greatly afraid and distressed:

9     And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee:

10     I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant;

11     Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children.

24     And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.

25     And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was out of joint, as he wrestled with him.

26     And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.

27     And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.

28     And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

29     And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.

30     And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved.

31     And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh.

5. 1 Mózes 33 : 1 (a ;-ig), 4

1     Jákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jő vala, és négyszáz férfiú ő vele;

4     Ézsaú pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borúla, s megcsókolá őt, és sírának.

5. Genesis 33 : 1 (to 1st .), 4

1     And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men.

4     And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.

6. II Krónikák 7 : 14

14     És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennybõl, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

6. II Chronicles 7 : 14

14     If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

7. Galatákhoz 5 : 2 (második ,-ig), 5, 7-10, 13, 14

2     Ímé, én Pál mondom néktek,

5     Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

7     Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

8     Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket.

9     Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

10     Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de aki titeket megzavar, el fogja venni büntetését, bárki legyen.

13     Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

14     Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

7. Galatians 5 : 2 (to 2nd ,), 5, 7-10, 13, 14

2     Behold, I Paul say unto you,

5     For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

7     Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?

8     This persuasion cometh not of him that calleth you.

9     A little leaven leaveneth the whole lump.

10     I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

14     For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

8. I Korintusiakhoz 1 : 1 (második ,-ig), 3-5, 10, 26, 29-31

1     Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola,

3     Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

4     Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,

5     Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,

10     Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

26     Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;

29     Hogy ne dicsekedjék õ előtte egy test sem.

30     Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:

31     Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

8. I Corinthians 1 : 1 (to 2nd ,), 3-5, 10, 26, 29-31

1     Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God,

3     Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

4     I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

5     That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;

10     Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.

26     For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

29     That no flesh should glory in his presence.

30     But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:

31     That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.Tudomány és Egészség


1. 58 : 12 csak

A Lélekben morális szabadság van.

1. 58 : 12 only

There is moral freedom in Soul.

2. 477 : 22-26

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejeződése.

2. 477 : 22-26

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul.

3. 70 : 13-9

A kérdések a következők: Mik Isten azonosságai? Mi a Lélek? A megformált dologban létezik-e élet vagy lélek?

Semmi sem valódi és örök - semmi sem Szellem - csak Isten és az Ő gondolata. A gonosznak nincs valósága. Az sem nem személy, hely vagy dolog, hanem egyszerűen csak egy hiedelem, az anyagi érzet illúziója.

Minden valóságnak az identitása vagy ideája örökké folytatódik; de a Szellem vagy mindennek az isteni Alapelve, nincs a Szellem formációiban benne. A Lélek szinonim a Szellemmel, Istennel, a teremtő, kormányzó, végtelen Alapelvvel a véges formán kívül, amely formák csak tükröznek.

3. 70 : 13-9

The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

Nothing is real and eternal, — nothing is Spirit, — but God and His idea. Evil has no reality. It is neither person, place, nor thing, but is simply a belief, an illusion of material sense.

The identity, or idea, of all reality continues forever; but Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

4. 300 : 23 csak, 31-4

A Szellem Isten, Lélek; ennek megfelelően a Lélek nincs az anyagban. ... Isten csak abban mutatkozik meg, amely Életet, Igazságot, Szeretet tükröz - igen - amely világosan megmutatja Isten jellemzőit és erejét, ahogy az emberi képmás mely a tükörre vetül, megismétli a tükör előtt álló személy színét, formáját, cselekményét.

4. 300 : 23 only, 31-4

Spirit is God, Soul; therefore Soul is not in matter. … God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

5. 308 : 14-28

A Lélek által inspirált patriarkák hallották az Igazság hangját, és ugyanolyan tudatosan beszéltek Istennek, mint ahogy ember beszél emberrel.

Jákób egyedül volt, a hibával birkózva - küzdve az élet, szubsztancia és intelligencia anyagban való létezésének halandó érzetével annak hamis örömeivel és fájdalmaival,- amikor egy angyal, egy üzenet az Igazságtól és Szeretettől, megjelent neki és lesújtott tévedésének ínjára - vagy erejére - amíg meg nem látta annak valótlanságát; és az Igazság, melyet így megértett, szellemi erőt adott neki isteni Tudományának Penúeljén. Aztán azt mondta a szellemi evangélium: „Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal.” azaz, az Igazság és Szeretet fénye virrad rád. De a patriárka, felismervén tévedését és, hogy segítségre szorul, nem lazította fogását ezen a ragyogó fényen, míg saját természete nem alakult át.

5. 308 : 14-28

The Soul-inspired patriarchs heard the voice of Truth, and talked with God as consciously as man talks with man.

Jacob was alone, wrestling with error, — struggling with a mortal sense of life, substance, and intelligence as existent in matter with its false pleasures and pains, — when an angel, a message from Truth and Love, appeared to him and smote the sinew, or strength, of his error, till he saw its unreality; and Truth, being thereby understood, gave him spiritual strength in this Peniel of divine Science. Then said the spiritual evangel: "Let me go, for the day breaketh;" that is, the light of Truth and Love dawns upon thee. But the patriarch, perceiving his error and his need of help, did not loosen his hold upon this glorious light until his nature was transformed.

6. 309 : 7-12

Jákób küzdelmének eredménye ezáltal jelent meg. Legyőzte az anyagi hibát a Szellem és az szellemi erő megértésével. Ez megváltoztatta az embert. Többé nem Jákóbnak hívták, hanem Izraelnek - Isten hercegének vagy Isten katonájának, aki a nemes harcot megharcolta.

6. 309 : 7-12

The result of Jacob's struggle thus appeared. He had conquered material error with the under-standing of Spirit and of spiritual power. This changed the man. He was no longer called Jacob, but Israel, — a prince of God, or a soldier of God, who had fought a good fight.

7. 481 : 28-32

A Lélek az ember isteni Alapelve és soha nem vétkezik - innen a Lélek halhatatlansága. A Tudományban azt tanuljuk, hogy az anyagi érzék az, nem a Lélek, amely vétkezik; és bebizonyosodik, hogy a bűn érzete az, ami elveszik, és nem egy bűnös lélek.

7. 481 : 28-32

Soul is the divine Principle of man and never sins, — hence the immortality of Soul. In Science we learn that it is material sense, not Soul, which sins; and it will be found that it is the sense of sin which is lost, and not a sinful soul.

8. 482 : 6-12

A lélek szó megfelelő használata elérhető, ha az Isten szóval helyettesítjük minden alkalommal, amikor az isteni értelemre van szükség. Más esetekben, az érzék szót használd, és megkapod a tudományos jelentést. A Keresztény Tudomány használatában a Lélek ténylegesen a Szellem, Isten szinonímája; de a Tudományon kívül a lélek az érzékkel egyezik meg, az anyagi érzettel.

8. 482 : 6-12

The proper use of the word soul can always be gained by substituting the word God, where the deific meaning is required. In other cases, use the word sense, and you will have the scientific signification. As used in Christian Science, Soul is properly the synonym of Spirit, or God; but out of Science, soul is identical with sense, with material sensation.

9. 89 : 20-24

A Szellemet, Istent akkor halljuk, ha az érzékek csendben vannak. Mi mindannyian többre vagyunk képesek, mint amit megteszünk. A Lélek befolyása vagy aktivitása olyan szabadságot biztosít, amely megmagyarázza az improvizáció jelenségét és a tanulatlan ajkak szenvedélyét.

9. 89 : 20-24

Spirit, God, is heard when the senses are silent. We are all capable of more than we do. The influence or action of Soul confers a freedom, which explains the phenomena of improvisation and the fervor of untutored lips.

10. 273 : 10-20

Az Isteni Tudomány megfordítja az anyagi érzékek hamis bizonyságát, és ezáltal szétszakítja a tévedés alapjait. Innen ered az ellenséges viszony a Tudomány és az érzékek között, és a tökéletes megértés elérésének lehetetlensége mindaddig, amíg az érzékek tévedése nem kerül kiiktatásra.

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. Innen ered a létezés igazsága megértésének fontossága, amely feltárja a szellemi létezés törvényeit.

10. 273 : 10-20

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

11. 323 : 19-24

Amikor a betegek és vétkezők felébrednek és felismerik az arra való szükségletüket, amivel nem rendelkeznek, fogékonyak lesznek az isteni Tudományra, amely a Lélek felé és az anyagi érzettől elfelé gravitál, amely eltereli a figyelmet a testről és még a halandó elmét is felemeli a betegségnél és véteknél valami jobbról való elmélkedésre.

11. 323 : 19-24

When the sick or the sinning awake to realize their need of what they have not, they will be receptive of divine Science, which gravitates towards Soul and away from material sense, removes thought from the body, and elevates even mortal mind to the contemplation of something better than disease or sin.

12. 390 : 4-11

Nem tagadhatjuk, hogy az Élet önfenntartó, és soha nem szabadna tagadnunk a Lélek örökkévaló harmóniáját csupán azért, mert a halandó érzékek számára látszólagos diszharmónia van. Isten, az isteni Alapelv általunk való meg nem értése az, ami látható diszharmóniát okoz, és az Ő helyes megértése helyreállítja a harmóniát. Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

12. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

13. 322 : 3-13

Amikor a megértés az élet és intelligencia álláspontjait az anyagiról egy szellemi alapra váltja, elérjük az Élet realitását, a Lélek kontrollját az érzék felett, és a Kereszténységet vagy Igazságot saját isteni Alapelvében ismerjük majd fel. Ennek kell lennie a csúcspontnak, mielőtt a harmonikus és halhatatlan embert elérjük és annak képességei feltáródnak. Azon roppant munka fényében, amelyet azt megelőzően kell elvégeznünk, hogy az isteni Tudomány felismerése eljöhet, nagyon fontos, hogy gondolatainkat az isteni Alapelv felé fordítsuk, hogy a véges hiedelem felkészülhessen a tévedés feladására.

13. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

14. 125 : 2-20

Amit jelenleg az organikus és funkcionális egészség legjobb állapotának tekintenek az emberi testben, azt a jövőben esetleg már nem találják majd elengedhetetlennek az egészséghez. Az erkölcsös állapotok mindig harmonikusnak és egészséget adónak bizonyulnak majd. Sem az szervi inaktivitás, sem a túlműködés nincs Isten hatókörén kívül; és az ember a megváltozott halandó elme számára normálisnak és természetesnek bizonyul majd és így harmonikusabbnak megnyilvánulásaiban, mint amilyen a korábbi állapotaiban volt, amelyeket az emberi hiedelem teremtett és szankcionált.

Ahogy az emberi gondolat áttér a tudatos fájdalom és fájdalommentesség, bánat és öröm egyes fokozataiból másokba - a félelemből a reménybe és a hitből a megértésbe - a látható megnyilvánulás végül a Lélek és nem az anyagi érzék által kormányzott ember lesz. Isten kormányzását tükrözve az ember önkormányzott. Amikor az isteni Szellemnek van alárendelve, az embert nem kontrollálhatja bűn vagy halál, amely így bizonyítja, hogy az egészség törvényeit illető anyagi teóriáink értéktelenek.

14. 125 : 2-20

What is now considered the best condition for organic and functional health in the human body may no longer be found indispensable to health. Moral conditions will be found always harmonious and health-giving. Neither organic inaction nor overaction is beyond God's control; and man will be found normal and natural to changed mortal thought, and therefore more harmo-nious in his manifestations than he was in the prior states which human belief created and sanctioned.

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense. Reflecting God's government, man is self-governed. When subordinate to the divine Spirit, man cannot be controlled by sin or death, thus proving our material theories about laws of health to be valueless.

15. 590 : 1-3

Mennyország Királysága. Az isteni Tudományban a harmónia uralma; a tévedhetetlen, örök és mindenható Elme birodalma; a Szellem atmoszférája, ahol a Lélek a legfelsőbb.

15. 590 : 1-3

Kingdom of Heaven. The rein of harmony in divine Science; the realm of unerring, eternal, and omnipotent Mind; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████