VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 6. |

VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 6.TÁRGY — ISTEN AZ EGYETLEN OK ÉS TEREMTŐ

SubjectGod the only Cause and Creator

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 16 : 4

Mindent a maga céljára teremtett az Úr.Golden Text:

Proverbs 16 : 4

The Lord hath made all things for himself.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 45 : 5, 6, 8-13


5.     Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél.

6.     Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül!

8.     Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr, teremtettem mindezt.

9.     Jaj annak, aki alkotójával küzd, holott cserép a föld többi cserepeivel! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed?

10.     Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? - és anyjának: Miért vajúdtál velem?!

11.     Ezt mondja az Úr, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában?

12.     Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.

13.     Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem,

Responsive Reading:

Isaiah 45 : 5, 6, 8-13

5.     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me.

6.     I am the Lord, and there is none else.

8.     Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

9.     Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands?

10.     Woe unto him that saith unto his father, What begettest thou? or to the woman, What hast thou brought forth?

11.     Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.

12.     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

13.     I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1-4

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

2     Az kezdetben az Istennél volt.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

4     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

1. John 1 : 1-4

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

2. Prédikátorok 3 : 11, 13, 14

11     Ő mindent szépen csinált az ő idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

13     De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából.

14     Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.

2. Ecclesiastes 3 : 11, 13, 14

11     He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

13     And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is the gift of God.

14     I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

3. Zsoltárok 127 : 1

1     Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.

3. Psalm 127 : 1

1     Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.

4. 1 Sámuel 1 : 1 (;-ig), 2, 4-6, 9 (Éli)-, 17, 19, 20, 25 (a gyermeket)

1     Volt egy Rámátaim-Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve;

2     Két felesége volt; egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei.

4     Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának.

5     Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az Úr bezárta a méhét.

6     Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét.

9     Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál.

10     Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt.

11     Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét!

17     Éli így válaszolt: Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle!

19     Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá.

20     Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az Úrtól kértem őt.

25     ...a gyermeket pedig bevitték Élihez.

26     Az asszony ezt mondta: Kérlek, uram! A te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz.

27     Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.

28     Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! És ott imádták az Urat.

4. I Samuel 1 : 1 (to 3rd ,), 2, 4-6, 9 (Now)-11, 17, 19, 20, 25 (to they), 25 (brought)-28

1     Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah,

2     And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.

4     And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions:

5     But unto Hannah he gave a worthy portion; for he loved Hannah: but the Lord had shut up her womb.

6     And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb.

9     Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord.

10     And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore.

11     And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no rasor come upon his head.

17     Then Eli answered and said, Go in peace: and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him.

19     And they rose up in the morning early, and worshipped before the Lord, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and the Lord remembered her.

20     Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord.

25     And they … brought the child to Eli.

26     And she said, Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord.

27     For this child I prayed; and the Lord hath given me my petition which I asked of him:

28     Therefore also I have lent him to the Lord; as long as he liveth he shall be lent to the Lord. And he worshipped the Lord there.

5. 1 Sámuel 2 : 11, 20 (az első ,-ig), 21

11     A gyermek pedig az Úr szolgája lett Éli főpap felügyelete alatt.

20     Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt,

21     És az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még három fiút és két lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett.

5. I Samuel 2 : 11 (And the), 20 (to 1st ,), 21

11     And the child did minister unto the Lord before Eli the priest.

20     And Eli blessed Elkanah and his wife,

21     And the Lord visited Hannah, so that she conceived, and bare three sons and two daughters. And the child Samuel grew before the Lord.

6. 2 Mózes 9 : 16 (azért)

16     ... azért tartottalak meg, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön.

6. Exodus 9 : 16 (for this)

16     …for this cause have I raised thee up, for to shew in thee my power; and that my name may be declared throughout all the earth.

7. Ézsaiás 14 : 24, 26, 27

24     Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.

26     Ezt a tervet határoztam el az egész föld ellen, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen.

27     Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?

7. Isaiah 14 : 24, 26, 27

24     The Lord of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:

26     This is the purpose that is purposed upon the whole earth: and this is the hand that is stretched out upon all the nations.

27     For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? and his hand is stretched out, and who shall turn it back?

8. Ézsaiás 55 : 8-13

8     Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr.

9     Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

10     Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,

11     ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

12     Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.

13     A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.

8. Isaiah 55 : 8-13

8     For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.

9     For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

10     For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:

11     So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.

12     For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.

13     Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree: and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off.

9. Filippiekhez 2 : 13

13     Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

9. Philippians 2 : 13

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.Tudomány és Egészség


1. 335 : 7 (A Szellem) - 8 (első .-ig), 10 (ahogy)-12

A Szellem, Isten mindent Önmagában és Önmagából teremtett. ... ahogy a Biblia kinyilvánítja, a Logos, az Æon vagy Isten Igéje „nélkül semmi sem lett, ami lett.”

1. 335 : 7 (Spirit)-8 (to 1st .), 10 (as)-12

Spirit, God, has created all in and of Himself. … as the Bible declares, without the Logos, the Æon or Word of God, "was not anything made that was made."

2. 502 : 27-5

A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék Isten fiai és leányai.

2. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

3. 507 : 25-6

Mindennek ez az isteni Alapelve Tudományt és művészetet fejez ki az Ő egész teremtésén keresztül, valamint az ember és a világegyetem halhatatlanságát. A teremtés mindenkor megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen természetéből. A halandó érzet megfordítja ezt a megjelenést, és az eszméket anyaginak nevezi. Így helytelenül értelmezve az isteni eszme látszólag a halandó embernek nevezett emberi vagy anyagi, hiedelem szintjére süllyed. A mag azonban csak annyiban van önmagában, amennyiben az isteni Elme a Minden, és mindent létrehoz - ahogyan az Elme a sokszorosító, és az Elme végtelen eszméje, az ember és a világegyetem, az eredmény. Egy gondolatnak, egy magnak vagy egy virágnak az egyedüli intelligenciája vagy szubsztanciája Isten, a teremtője.

3. 507 : 25-6

This divine Principle of all expresses Science and art throughout His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source. Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall to the level of a human or material belief, called mortal man. But the seed is in itself, only as the divine Mind is All and reproduces all — as Mind is the multiplier, and Mind's infinite idea, man and the universe, is the product. The only intelligence or substance of a thought, a seed, or a flower is God, the creator of it.

4. 509 : 20-28

Az úgynevezett ásványi, növényi és állati szubsztanciák most éppúgy nem függenek az időtől és az anyagi szerkezettől, mint amikor „a hajnalcsillagok együtt örvendezének”. Az Elme teremtette a növényt amikor „még semmiféle mezei növény sem vala a földben”. A lelki felemelkedés periódusai az Elme teremtésének napjai és évszakai, melyekben a szépség, fenség, tisztaság és szentség - igen, az isteni természet, megjelenik az emberben és az univerzumban, hogy soha el ne tűnjék.

4. 509 : 20-28

So-called mineral, vegetable, and animal substances are no more contingent now on time or material structure than they were when "the morning stars sang together." Mind made the "plant of the field before it was in the earth." The periods of spiritual ascension are the days and seasons of Mind's creation, in which beauty, sublimity, purity, and holiness — yea, the divine nature — appear in man and the universe never to disappear.

5. 510 : 28-6

A Tudomány csak egyetlen Elmét tár fel, amely saját fényétől fénylik és tökéletes harmóniában kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Ez az Elme eszméket formál, saját képeit, felosztja és sugározza azok kölcsönkapott fényét, intelligenciáját, és így magyarázza a Szentírás kifejezését „amelynek magva saját magában van.” Ilyeténképpen Isten eszméi „sokasod[nak] és betölt[ik] a földet.” Az isteni Elme tartja fenn a szellemi teremtés fenségét, nagyságát és végtelenségét.

5. 510 : 28-6

Science reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including man, in perfect harmony. This Mind forms ideas, its own images, subdivides and radiates their borrowed light, intelligence, and so explains the Scripture phrase, "whose seed is in itself." Thus God's ideas "multiply and replenish the earth." The divine Mind supports the sublimity, magnitude, and infinitude of spiritual creation.

6. 170 : 22-24, 28-3

A lelki okozatiság az egyetlen kérdés, amelyet figyelembe kell venni, mivel a lelki okozatiság minden másnál jobban kapcsolódik az emberi haladáshoz.

Az ember ábrázolása, mint tisztán fizikai, vagy mint mind anyagi mind lelki - de mindkét esetben a fizikai szervezetétől függő - a Pandora szelence, amelyből minden baj eredt, különösen a kétségbeesés. Az anyag, amely az isteni hatalmat a saját kezébe veszi, és teremtőnek állítja magát, egy fikció, amelyben a társadalom a pogányságot és a bujaságot olyannyira jóváhagyta, hogy az emberiség elkapta erkölcsi fertőzésüket.

6. 170 : 22-24, 28-3

Spiritual causation is the one question to be considered, for more than all others spiritual causation relates to human progress.

The description of man as purely physical, or as both material and spiritual, — but in either case dependent upon his physical organization, — is the Pandora box, from which all ills have gone forth, especially despair. Matter, which takes divine power into its own hands and claims to be a creator, is a fiction, in which paganism and lust are so sanctioned by society that mankind has caught their moral contagion.

7. 516 : 9-23

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg. A Szeretet, önzetlenségtől átitatva, mindent szépségben és fényben fürdet. A fű a lábunk alatt, csendesen kiáltja „A szelídek öröklik a földet.” Az egyszerű szamócafa édes lehelletét küldi az mennybe. A hatalmas szikla árnyat és menedéket nyújt. A napsugár megcsillan a templomkupoláról, bepillant a börtöncellába, besurran a betegszobába, megélénkíti a virágot, megszépíti a tájat, áldja a földet. Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való uralmát. Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent.

7. 516 : 9-23

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. Love, redolent with unselfishness, bathes all in beauty and light. The grass beneath our feet silently exclaims, "The meek shall inherit the earth." The modest arbutus sends her sweet breath to heaven. The great rock gives shadow and shelter. The sunlight glints from the church-dome, glances into the prison-cell, glides into the sick-chamber, brightens the flower, beautifies the landscape, blesses the earth. Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

8. 517 : 31-4

Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van alárendelve. Ez a lét Tudománya.

8. 517 : 31-4

Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

9. 302 : 31-7

A Szellem egyéni eszméi általi reprodukció még a Krisztusi Tudományban is csak visszatükröződése ezen eszmék isteni Alapelve teremtő erejének. A valóság birodalmát benépesítő számtalan forma szellemi megnyilvánulás általi visszatükröződése az Elme, a visszatükröződést kormányzó Alapelv, uralma alatt áll. Isten gyermekeinek sokasodása nem ered az anyag semmilyen szaporító erejéből, az a Szellem visszatükröződése.

9. 302 : 31-7

Even in Christian Science, reproduction by Spirit's individual ideas is but the reflection of the creative power of the divine Principle of those ideas. The reflection, through mental manifestation, of the multitudinous forms of Mind which people the realm of the real is controlled by Mind, the Principle governing the reflection. Multiplication of God's children comes from no power of propagation in matter, it is the reflection of Spirit.

10. 259 : 23-31

Isten, a Szellem, lelkileg, nem anyagilag alkot. Az agy vagy anyag soha nem alkotott egy emberi fogalmat. A rezgés nem értelem; ennélfogva nem teremtő. A halhatatlan, tiszta, tökéletes és maradandó eszméket az isteni Elme közvetíti az isteni Tudomány által, amely a tévedést az igazsággal helyesbíti, és lelki gondolatokat követel, isteni fogalmakat, hogy azok harmonikus eredményeket hozhassanak létre.

10. 259 : 23-31

God, Spirit, works spiritually, not materially. Brain or matter never formed a human concept. Vibration is not intelligence; hence it is not a creator. Immortal ideas, pure, perfect, and enduring, are transmitted by the divine Mind through divine Science, which corrects error with truth and demands spiritual thoughts, divine concepts, to the end that they may produce harmonious results.

11. 68 : 4-8

Egyszer majd megtudjuk, hogy a Szellem, a nagyszerű tervezőmérnök, hogyan teremtette a férfiakat és nőket a Tudományban. Bele kellene fáradnunk a múlóba és hamisba, és semmit nem táplálnunk, ami legmagasztosabb énünket gátolja.

11. 68 : 4-8

Sometime we shall learn how Spirit, the great architect, has created men and women in Science. We ought to weary of the fleeting and false and to cherish nothing which hinders our highest selfhood.

12. 260 : 13-18

A Tudomány feltárja a lehetőséget minden jó elérésére, és munkába állítja a halandókat, hogy felfedezzék, amit Isten már megtett; de a bizalom hiánya az ember saját képességében, hogy az áhított jóságot elérje és hogy jobb és magasztosabb eredményeket érjen el, gyakran gátolja az ember szárnypróbálgatásait, és garantálja a bukást a kezdeteknél.

12. 260 : 13-18

Science reveals the possibility of achieving all good, and sets mortals at work to discover what God has already done; but distrust of one's ability to gain the goodness desired and to bring out better and higher results, often hampers the trial of one's wings and ensures failure at the outset.

13. 264 : 13-19, 28-31

Amint a halandók helyesebb nézeteket nyernek Istenről és emberről, a teremtés számtalan tárgya, mely addig láthatatlan volt, láthatóvá válik. Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy az Élet a Szellem, és soha nincs az anyagban vagy az anyagból, akkor ez a megértés önmagunkban való teljességgé válik, mely mindent megtalál Istenben, a jóban, és nincs szüksége más tudatra.

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden dicsőségét.

13. 264 : 13-19, 28-31

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████