VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 27. |

VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 27.TÁRGY — KRISZTUSI TUDOMÁNY

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : Lukács 18 : 27

Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.”— Krisztus JézusGolden Text: Luke 18 : 27

The things which are impossible with men are possible with God.”— Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Márk 16: 15-18 • Dániel 4 : 3 • Zsoltárok 77 : 14


15.     Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

16.     Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

17.     Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

18.     kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.

3.     Mely nagyok az õ jelei és mely hatalmasak az õ csudái! az õ országa örökkévaló ország és az õ uralkodása nemzedékrõl nemzedékre [száll.]

14.     Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz;

Responsive Reading: Mark 16 : 15-18; Daniel 4 : 3; Psalm 77 : 14

15.     Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

16.     He that believeth and is baptized shall be saved;

17.     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18.     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

3.     How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.

14.     Thou art the God that doest wonders.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1-3, 12 (akik), 13

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

2     Az kezdetben az Istennél volt.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

12     ...akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az õ nevében hisznek;

13     Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

1. John 1 : 1-3, 12 (as), 13

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

12     …as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

2. Lukács 1 : 26-28 (második ,-ig), 30 (Ne)-35, 37

26     A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentõl Galileának városába, a melynek neve Názáret,

27     Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevû férfiúnak volt eljegyezve. A szûznek neve pedig Mária.

28     És bemenvén az angyal õ hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van,

30     Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31     És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

32     Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;

33     És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen!

34     Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

35     És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.

37     Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.

2. Luke 1 : 26-28 (to :), 30 (Fear)-35, 37

26     And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

27     To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.

28     And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee:

30     Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.

31     And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.

32     He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

33     And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.

34     Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?

35     And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

37     For with God nothing shall be impossible.

3. János 6 : 1-3, 5, 6, 8-11, 26-29

1     Elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2     És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.

3     Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.

5     Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

6     Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni.

8     Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:

9     Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?

10     Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren.

11     Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala.

26     Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.

27     Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

28     Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?

29     Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.

3. John 6 : 1 (Jesus)-3, 5, 6, 8-11, 26 (Verily)-29

1     Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

2     And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

3     And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

5     When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?

6     And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

8     One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

9     There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?

10     And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

11     And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.

26     Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

28     Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

29     Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

4. János 12 : 44 (Aki)-46

44     Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;

45     és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.

46     Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

4. John 12 : 44 (He)-46

44     He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

5. János 14 : 10 (az Atya, aki), 12, 14

10     ...az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

12     Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; Mert én az Atyához megyek,

14     ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.

5. John 14 : 10 (the Father that), 12, 14

10     …the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

14     If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

6. I Korintusiakhoz 2 : 5 (a ti), 12-14, 16

5     ... a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13     Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

14     Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

16     Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

6. I Corinthians 2 : 5 (your), 12-14, 16

5     …your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14     But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

16     For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

7. I Krónikák 16 : 11, 12, 24

11     Keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek orcáját szüntelen!

12     Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,

24     Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek!

7. I Chronicles 16 : 11, 12, 24

11     Seek the Lord and his strength, seek his face continually.

12     Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;

24     Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.

8. Lukács 9 : 1, 2

1     Minekutána pedig összehívta [Jézus] az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

2     És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.

8. Luke 9 : 1, 2

1     Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

2     And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

9. Lukács 10 : 2 (:-ig), 16 (második ,-ig), 20

2     Monda azért nékik:

16     Aki titeket hallgat, engem hallgat,

20     De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

9. Luke 10 : 2 (to 1st ,), 16 (to 1st ;), 20 (rejoice not)

2     Therefore said he unto them,

16     He that heareth you heareth me;

20     …rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.Tudomány és Egészség


1. 293 : 28-31

A Krisztusi Tudomány világosságra hozza az Igazságot és annak felsőbbségét, egyetemes harmóniáját, Isten, a jó teljességét, és a gonosz semmiségét.

1. 293 : 28-31

Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

2. 180 : 25-30

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Az egyetlen út ehhez az élő Igazsághoz, amely meggyógyítja a beteget, az isteni Elme Tudományában található, ahogyan azt Krisztus Jézus demonstrálta.

2. 180 : 25-30

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

3. 343 : 14-20

Jézus lerántja a tévedés minden álarcát, mihelyst tanításait teljesen megértik. Példázattal és érveléssel magyarázza meg annak lehetetlenségét, hogy a jó gonoszt hozzon létre, és ezt a fontos tényt tudományosan is demonstrálja a helytelenül csodának nevezett dolgokkal bizonyítva, hogy a vétek, betegség és a halál hiedelmek - csalóka tévedések, amelyeket meg tudott semmisíteni, és meg is semmisített.

3. 343 : 14-20

Jesus strips all disguise from error, when his teachings are fully understood. By parable and argument he explains the impossibility of good producing evil; and he also scientifically demonstrates this great fact, proving by what are wrongly called miracles, that sin, sickness, and death are beliefs — illusive errors — which he could and did destroy.

4. 275 : 6-12, 23 (vagyis)-24

Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted.

...vagyis minden hatalom[nak], minden jelenlét[nek], minden Tudomány[nak]. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

4. 275 : 6-12, 23 (that)-24

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is.

…that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

5. 150 : 10 (a Krisztusi)-21

... a Krisztusi Tudomány küldetése most, csakúgy mint annak korábbi demonstrációjának idejében, elsősorban nem fizikai gyógyítás. Most, miként akkor, jelek és csodák jönnek létre a testi betegségek metafizikai gyógyításában, de ezen jeleknek a célja csak azok isteni eredetének kimutatása - hogy tanúskodjanak a Krisztus-hatalom magasabbrendű küldetéséről, hogy elvegye a világ bűneit.

A fizika (úgynevezett) tudománya elhitetné, hogy mind az anyag, mind az elme alávetettje a betegségnek, és hogy mindez az egyén tiltakozása ellenére és az isteni Elme törvényével ellentétben van így.

5. 150 : 10 (the)-21

…the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.

The science (so-called) of physics would have one believe that both matter and mind are subject to disease, and that, too, in spite of the individual's protest and contrary to the law of divine Mind.

6. 52 : 19-28

A „fájdalmak embere” értette meg legjobban az anyagi élet és intelligencia semmiségét és a mindent magában foglaló Isten, a jó hatalmas ténylegességét. Ez volt az Elme általi gyógyítás, vagy Krisztusi Tudomány, két kardinális pontja, amely Szeretettel vértezte őt fel. Isten legfelsőbb földi képviselője, amikor az ember azon képességéről beszélt, hogy az isteni hatalmat tükrözze, profetikusan azt mondta tanítványainak, nem csak az ő korszakukra, hanem minden időkre: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.” és „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik.”

6. 52 : 19-28

The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty actuality of all-inclusive God, good. These were the two cardinal points of Mind-healing, or Christian Science, which armed him with Love. The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples, speaking not for their day only but for all time: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also;" and "These signs shall follow them that believe."

7. 328 : 14-30

Ez a megértése az ember Isten által felruházott hatalmának sajnos eltűnt a Kereszténység történetéből. Évszázadokig szunnyadt, a Kereszténység elveszett elemeként. Misszionáriusaink a Bibliát elviszik Indiába, de mondható-e, hogy azt gyakorlatiasan magyarázzák, mint Jézus tette, ha évente százával halnak meg ott emberek kígyómarástól? Értve a lelki törvényt, és tudva, hogy anyagi törvény nincs, Jézus azt mondta: „Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek, ... kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” Jó lenne, ha a Kereszténység elhinné és engedelmeskedne ennek a szent mondásnak.

Jézus ígérete örök. Ha ez csupán közvetlen tanítványaihoz szólt volna, a bibliai szöveg úgy szólna, hogy „titeket”, nem pedig „azokat”.

7. 328 : 14-30

This understanding of man's power, when he is equipped by God, has sadly disappeared from Christian history. For centuries it has been dormant, a lost element of Christianity. Our missionaries carry the Bible to India, but can it be said that they explain it practically, as Jesus did, when hundreds of persons die there annually from serpent-bites? Understanding spiritual law and knowing that there is no material law, Jesus said: "These signs shall follow them that believe, … they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover." It were well had Christendom believed and obeyed this sacred saying.

Jesus' promise is perpetual. Had it been given only to his immediate disciples, the Scriptural passage would read you, not they.

8. xi : 14-15

Most, csakúgy mint akkor, ezen nagyszerű cselekedetek nem természetfelettiek, hanem a legteljesebb mértékben természetesek.

8. xi : 14-15

Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural.

9. 591 : 21-22

Csoda. Az, ami istenileg természetes, de emberileg meg kell tanulni; a Tudomány egy jelensége.

9. 591 : 21-22

Miracle. That which is divinely natural, but must be learned humanly; a phenomenon of Science.

10. 134 : 31 (,-ig)

Egy csoda betölti Isten törvényét,

10. 134 : 31 (to ,)

A miracle fulfils God's law,

11. 471 : 13-17, 20-21

El kell fogadni az isteni Tudomány tényeit - bár ezen tények bizonyítékát nem támasztja alá a gonosz, az anyag vagy az anyagi érzet - mivel a bizonyítékot, hogy Isten és ember együtt léteznek, teljesen alátámasztja a lelki érzet.... „Az Isten legyen igaz, minden [anyagi] ember pedig hazug.”

11. 471 : 13-17, 20-21

The facts of divine Science should be admitted, — although the evidence as to these facts is not supported by evil, by matter, or by material sense, — because the evidence that God and man coexist is fully sustained by spiritual sense. …"Let God be true, but every [material] man a liar."

12. 418 : 21-7

Minden metafizikai logikát az Igazság ezen egyszerű szabálya inspirálja, amely minden valóságot kormányoz. Az igaz érvekkel, amelyeket alkalmazol, és különösen az Igazság és Szeretet szellemével, amelyet ápolsz, meg fogod gyógyítani a betegeket.

A tévedés megsemmisítésére való igyekezeted terjedjen ki mind az erkölcsi, mind a testi hiedelmekre. Űzz ki mindenfajta gonoszt. „Hirdesd az evangéliumot minden teremtménynek.” Mondd az igazságot a tévedés minden formájának. Daganatok, fekélyek, tuberkulózis, gyulladás, fájdalom, deformált ízületek mind az ébredezés félálombeli árnyai, a halandó gondolat sötét képei, amelyek menekülnek az Igazság fénye előtt.

Egy erkölcsi kérdés akadályozhatja a beteg felgyógyulását. A rejtőző tévedés, bujaság, irígység, bosszú, rosszindulat vagy gyűlölet állandósítja vagy akár okozhatja a betegség hiedelmét. Mindenfajta tévedés ezt az irányt követi. Igaz útirányod az, hogy az ellenséget megsemmisítsd, és a terepet átengedd Istennek, az Életnek, Igazságnak, Szeretetnek arra emlékezve, hogy csakis Isten és az Ő eszméi valóságosak és harmonikusak.

12. 418 : 21-7

All metaphysical logic is inspired by this simple rule of Truth, which governs all reality. By the truthful arguments you employ, and especially by the spirit of Truth and Love which you entertain, you will heal the sick.

Include moral as well as physical belief in your efforts to destroy error. Cast out all manner of evil. "Preach the gospel to every creature." Speak the truth to every form of error. Tumors, ulcers, tubercles, inflammation, pain, deformed joints, are waking dream-shadows, dark images of mortal thought, which flee before the light of Truth.

A moral question may hinder the recovery of the sick. Lurking error, lust, envy, revenge, malice, or hate will perpetuate or even create the belief in disease. Errors of all sorts tend in this direction. Your true course is to destroy the foe, and leave the field to God, Life, Truth, and Love, remembering that God and His ideas alone are real and harmonious.

13. 342 : 21-26

A Krisztusi Tudomány felébreszti a vétkest, visszanyeri a hitetlent, és felemeli a tehetetlen beteget betegágyából. A némához az Igazság szavaival szól, és az örömmel válaszol. Általa a süket hall, a sánta jár és a vak lát.

13. 342 : 21-26

Christian Science awakens the sinner, reclaims the infidel, and raises from the couch of pain the helpless invalid. It speaks to the dumb the words of Truth, and they answer with rejoicing. It causes the deaf to hear, the lame to walk, and the blind to see.

14. 37 : 22-27, 29-31

Lehetséges - sőt, minden gyermek, férfi és nő kötelessége és privilégiuma - valamilyen mértékben követni az Igazság és Élet, az egészség és szentség Mester általi demonstrációját. A keresztények az ő követőinek vallják magukat, de vajon olyan módon követik-e őt, ahogyan azt rendelte? ... „Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” „Betegeket gyógyítsatok!”

14. 37 : 22-27, 29-31

It is possible, — yea, it is the duty and privilege of every child, man, and woman, — to follow in some degree the example of the Master by the demonstration of Truth and Life, of health and holiness. Christians claim to be his followers, but do they follow him in the way that he commanded? … "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature!" "Heal the sick!"


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████