VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 20. |

VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 20.TÁRGY — AZ UNIVERZUM, BELEÉRTVE AZ EMBERT, ATOMI ERŐ ÁLTAL FEJLŐDIK-E KI?

SubjectIs the Universe, Including Man, Evolved by Atomic Force?

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 3 : 19

Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget.Golden Text: Proverbs 3 : 19

The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 95 : 1-6


1.     Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!

2.     Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!

3.     Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.

4.     Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.

5.     Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.

6.     Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt!

Responsive Reading: Psalm 95 : 1-6

1.     O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

2.     Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

3.     For the Lord is a great God, and a great King above all gods.

4.     In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

5.     The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1, 26-28, 31 (első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 1, 26-28, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. 2 Mózes 14 : 5 (jelentették), 6, 15 (:-ig), 15 (Szólj), 19-23, 26-28, 30, 31

5 ...jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból!

6     Befogata tehát szekerébe és maga mellé vevé az õ népét.

15     És monda az Úr Mózesnek: ...Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.

19     Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora elõtt, és méne mögéjök; a felhõoszlop is elindula elõlök s mögéjök álla.

20     És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lõn a felhõ és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.

21     Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált.

22     Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt.

23     Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa is.

26     Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra.

27     És kinyújtá Mózes az õ kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az õ előbbi állapotába; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe.

28     Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük.

30     Így szabadította meg az Úr azon a napon Izráelt Egyiptom hatalmából. És látta Izráel az egyiptomiakat holtan a tenger partján.

31     Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek.

2. Exodus 14 : 5 (it), 6, 15 (to 1st ,), 15 (speak), 19-23, 26-28, 30, 31

5     …it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?

6     And he made ready his chariot, and took his people with him:

15     And the Lord said unto Moses, … speak unto the children of Israel, that they go forward:

19     And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them:

20     And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these: so that the one came not near the other all the night.

21     And Moses stretched out his hand over the sea; and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided.

22     And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.

23     And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh’s horses, his chariots, and his horsemen.

26     And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.

27     And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea.

28     And the waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them; there remained not so much as one of them.

30     Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore.

31     And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians: and the people feared the Lord, and believed the Lord, and his servant Moses.

3. Zsoltárok 114 : 1-8

1     Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:

2     Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága.

3     A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.

4     A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

5     Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?

6     Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?

7     Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt,

8     Aki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

3. Psalm 114 : 1-8

1     When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;

2     Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.

3     The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.

4     The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.

5     What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?

6     Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?

7     Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;

8     Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.

4. Máté 14 : 22 (hajóba-ig), 23 (első .-ig), 24-33

22     És mindjárt kényszeríté Jézus az õ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba

23     És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni.

24     A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.

25     Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.

26     És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.

27     De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!

28     Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.

29     Õ pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.

30     De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!

31     Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?

32     És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél.

33     A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!

4. Matthew 14 : 22 (to 1st ,), 23 (to :), 24-33

22     And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship,

23     And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray:

24     But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25     And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26     And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27     But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28     And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29     And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30     But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31     And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32     And when they were come into the ship, the wind ceased.

33     Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

5. Jelenések 21: 3, 6, 7

3     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

6     És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.

7     Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

5. Revelation 21 : 3, 6, 7

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

6     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

7     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.Tudomány és Egészség


1. 583 : 20 (.-ig), 23 (Alapelv)-25

Teremtő. ... Alapelv; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem alkothatott egy atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne.

1. 583 : 20 (to .), 23 (Principle)-25

Creator. … Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2. 295 : 5-15

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének. A halandó elme a lelkit anyagivá változtatná, és aztán helyreállítaná az ember eredeti énjét, hogy megszabaduljon ennek a tévedésnek a halandóságától. A halandók nem olyanok, mint a halhatatlanok, akiket Isten saját képére teremtett; minthogy azonban a végtelen Szellem minden, a halandó tudat végül is engedni fog a tudományos ténynek és eltűnik, és a lét valódi érzete, tökéletesként és örökké érintetlenként, jelenik meg.

2. 295 : 5-15

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them. Mortal mind would transform the spiritual into the material, and then recover man's original self in order to escape from the mortality of this error. Mortals are not like immortals, created in God's own image; but infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.

3. 539 : 19-1

Hamis azt mondani, hogy az Igazság és a tévedés vegyülnek a teremtésben. Ezt a hamisságot Mesterünk példázatban és érvelésben leplezte le mint nyilvánvalóan helytelent. Amikor a farizeusokkal vitázott erről, és a teremtés Tudománya mellett érvelt, Jézus azt kérdezte: „Vajon a tövisről szednek-e szőlőt?” Pál azt kérdezte: „Mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége a Krisztusnak Béliállal?”

Jézus isteni eredete az emberinél több hatalmat adott neki, hogy kidolgozza a teremtés tényeit, és demonstrálja az egy Elmét, amely az embert és a világegyetemet alkotja és kormányozza. A teremtés Tudománya, amely olyan szembeötlő Jézus születésében, ihlette legbölcsebb és legkevésbé megértett állításait, és alapja volt csodálatos demonstációinak.

3. 539 : 19-1

It is false to say that Truth and error commingle in creation. In parable and argument, this falsity is exposed by our Master as self-evidently wrong. Disputing these points with the Pharisees and arguing for the Science of creation, Jesus said: "Do men gather grapes of thorns?" Paul asked: "What communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial?"

The divine origin of Jesus gave him more than human power to expound the facts of creation, and demonstrate the one Mind which makes and governs man and the universe. The Science of creation, so conspicuous in the birth of Jesus, inspired his wisest and least-understood sayings, and was the basis of his marvellous demonstrations.

4. 31 : 4-11

Jézus semmilyen testi köteléket nem ismert el. Azt mondta: „Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” Azt is kérdezte: „Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim?”, arra utalván, hogy azok azok, akik az ő Atyjának akaratát teljesítik. Nincs feljegyzésünk arról, hogy bárkit is atyjá-nak nevezett volna. Ő a Szellemet, Istent ismerte el, mint az egyetlen teremtőt, és ezért, mint a mindenek Atyját.

4. 31 : 4-11

Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven." Again he asked: "Who is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of his Father. We have no record of his calling any man by the name of father. He recognized Spirit, God, as the only creator, and therefore as the Father of all.

5. 134 : 31-10

Egy csoda betölti Isten törvényét, de nem sérti meg azt a törvényt. Ez a tény jelenleg titokzatosabbnak látszik, mint maga a csoda. A Zsoltáríró így énekelt: „Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodtál, és te Jordán, hogy hátrafordultál? Hegyek, hogy szökdeltetek vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt.” A csoda nem művel rendellenességet, hanem feltárja az eredeti rendet, és megalapozza Isten változtathatatlan törvényének Tudományát. Egyedül a lelki fejlődés méltó az isteni hatalom gyakorlására.

5. 134 : 31-10

A miracle fulfils God's law, but does not violate that law. This fact at present seems more mysterious than the miracle itself. The Psalmist sang: "What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? Thou Jordan, that thou wast driven back? Ye mountains, that ye skipped like rams, and ye little hills, like lambs? Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob." The miracle introduces no disorder, but unfolds the primal order, establishing the Science of God's unchangeable law. Spiritual evolution alone is worthy of the exercise of divine power.

6. 507 : 24-6

A végtelen Elme teremt és kormányoz mindent a mentális paránytól a végtelenségig. Mindennek ez az isteni Alapelve Tudományt és művészetet fejez ki az Ő egész teremtésén keresztül, valamint az ember és a világegyetem halhatatlanságát. A teremtés mindenkor megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen természetéből. A halandó érzet megfordítja ezt a megjelenést, és az eszméket anyaginak nevezi. Így helytelenül értelmezve az isteni eszme látszólag a halandó embernek nevezett emberi vagy anyagi, hiedelem szintjére süllyed. A mag azonban csak annyiban van önmagában, amennyiben az isteni Elme a Minden, és mindent létrehoz - ahogyan az Elme a sokszorosító, és az Elme végtelen eszméje, az ember és a világegyetem, az eredmény. Egy gondolatnak, egy magnak vagy egy virágnak az egyedüli intelligenciája vagy szubsztanciája Isten, a teremtője.

6. 507 : 24-6

Infinite Mind creates and governs all, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of all expresses Science and art throughout His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source. Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall to the level of a human or material belief, called mortal man. But the seed is in itself, only as the divine Mind is All and reproduces all — as Mind is the multiplier, and Mind's infinite idea, man and the universe, is the product. The only intelligence or substance of a thought, a seed, or a flower is God, the creator of it.

7. 547 : 15-30

Történetében a halandóságról, Darwin elmélete egy anyagi alapból eredő evolúcióról következetesebb, mint a legtöbb elmélet. Darwin elmélete röviden a következő: az Elme az ellentétjét, az anyagot hozza létre, és hatalmat ad az anyagnak, hogy újra megteremtse a világegyetemet, az embert beleértve. Az anyagi fejlődés magában foglalja, hogy a nagy Első Oknak anyagivá kell válnia, és később, vagy vissza kell térnie az Elméhez, vagy el kell merülnie a porban és a semmiben.

A Szentírás nagyon szent. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy lelkileg értsük meg azt, mert csak ezáltal a megértés által nyerhetjük el az igazságot. A világegyetem, beleértve az embert, valós elmélete nem anyagi történetben, hanem lelki fejlődésben áll. Az ihletett gondolat felhagy az univerzum anyagi, érzéki és halandó elméletével, és a szellemit és halhatatlant fogadja el.

7. 547 : 15-30

In its history of mortality, Darwin's theory of evolution from a material basis is more consistent than most theories. Briefly, this is Darwin's theory, — that Mind produces its opposite, matter, and endues matter with power to recreate the universe, including man. Material evolution implies that the great First Cause must become material, and afterwards must either return to Mind or go down into dust and nothingness.

The Scriptures are very sacred. Our aim must be to have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theory of the universe, including man, is not in material history but in spiritual development. Inspired thought relinquishes a material, sensual, and mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and immortal.

8. 303 : 10-20

Mindaz, ami az Elmét, az Életet, az Igazságot és Szeretet tükrözi vissza, lelkileg fogant és jött létre; de az az állítás azonban, hogy az ember mind lelkileg, mind anyagilag fogant, vagy Isten és az ember által is, ellentmond ennek az örök igazságnak. A korszakok minden hiábavalósága sem tudja ezt a két ellentétet igazzá tenni. Az Isteni Tudomány annak az illúziónak a gyökerére fekteti a fejszét, hogy az életet vagy az elmét az anyagi test formálja, vagy az abban van, és a Tudomány végül majd megsemmisíti ezt a káprázatot minden tévedés önpusztítása és az Élet Tudományának áldott megértése által.

8. 303 : 10-20

Whatever reflects Mind, Life, Truth, and Love, is spiritually conceived and brought forth; but the statement that man is conceived and evolved both spiritually and materially, or by both God and man, contradicts this eternal truth. All the vanity of the ages can never make both these contraries true. Divine Science lays the axe at the root of the illusion that life, or mind, is formed by or is in the material body, and Science will eventually destroy this illusion through the self-destruction of all error and the beatified understanding of the Science of Life.

9. 68 : 27-16

A Keresztény Tudomány kibontakozást és nem szaporodást mutat be; semmilyen anyagi fejlődést nem mutat ki a molekulától az elméig, hanem az isteni Elme juttatását az ember és a világegyetem felé. Amilyen arányban megszűnik az emberi nemzés, olyan arányban lesznek majd lelkileg észlelve az örök, harmonikus lét töretlen láncszemei; az ember nem mint földből való, földiként, hanem Istennel együttlétezőként jelenik majd meg. A tudományos tény, hogy az ember és a világegyetem a Szellemből fejlődött ki, és ennek megfelelően szellemi, ugyanolyan szilárd az isteni Tudományban, mint a bizonyíték, hogy a halandók csak akkor nyerik el az egészség érzetét, amint elveszítik a bűn és betegség érzetét. A halandók soha nem érthetik meg Isten teremtését, amíg azt hiszik, hogy az ember alkotó. Az ember csak akkor ismeri meg Isten már megalkotott gyermekeit, amikor megérti a létezés igazságát. Ezért van az, hogy a valóságos, eszményi ember olyan mértékben jelenik meg, amilyen mértékben az anyagi eltűnik. Többé nem házasodni vagy „férjhez nem adatni” nem zárja le sem az ember folytonosságát, sem az ember érzékelését Isten végtelen tervének növekvő számáról. Lelkileg megérteni, hogy csak egy teremtő van, Isten, feltárja az egész teremtést, megerősíti a Szentírást, meghozza azt a megnyugtató biztonságot, hogy nincs elválás, nincs fájdalom, és hogy az ember haláltalan és tökéletes és örök.

9. 68 : 27-16

Christian Science presents unfoldment, not accretion; it manifests no material growth from molecule to mind, but an impartation of the divine Mind to man and the universe. Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man, not of the earth earthly but coexistent with God, will appear. The scientific fact that man and the universe are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in divine Science as is the proof that mortals gain the sense of health only as they lose the sense of sin and disease. Mortals can never understand God's creation while believing that man is a creator. God's children already created will be cognized only as man finds the truth of being. Thus it is that the real, ideal man appears in proportion as the false and material disappears. No longer to marry or to be "given in marriage" neither closes man's continuity nor his sense of increasing number in God's infinite plan. Spiritually to understand that there is but one creator, God, unfolds all creation, confirms the Scriptures, brings the sweet assurance of no parting, no pain, and of man deathless and perfect and eternal.

10. 502 : 27-5

A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék Isten fiai és leányai.

10. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████