VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 13. |

VASÁRNAP, 2020. DECEMBER 13.TÁRGY — ISTEN, AZ EMBER MEGTARTÓJA

SubjectGod the Preserver of Man

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 30 : 5

Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.Golden Text: Proverbs 30 : 5

Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 36 : 6-11


6.     Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7.     Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; Az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8.     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9.     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10.     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

11.     Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

Responsive Reading: Psalm 36 : 5-10

5.     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6.     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7.     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8.     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9.     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

10.     O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 121 : 1-8

1     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3     Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

4     Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!

5     Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6     Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

1. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

2. II Krónikák 14 : 2 (Asa) - 5, 8-13

2     Asa mindazt cselekedé, a mi jó és igaz vala az Úr elõtt, az õ Istene elõtt;

3     Lerontá az idegen [istenek] oltárait és a magaslatokat; a bálványokat eltöreté, és az Aserákat kivágatá;

4     És megparancsolá Júdának, hogy az Urat, az õ atyáik Istenét keressék, és cselekedjék [az Isten] törvényét és parancsolatját.

5     Kipusztítá Júda minden városaiból a magaslatokat és a nap-oszlopokat, és az ország csendes lõn alatta.

8     Vala pedig az Asa serege, amely paizst és kopját visel vala, Júdából háromszázezer; és Benjáminból paizst viselõk és kézívesek kétszáznyolczvanezeren valának; mindezek erõs vitézek.

9     És kijöve õ ellenök a szerecsen Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz szekérrel, és méne Marésáig.

10     Kiméne Asa is õ ellene, és viadalhoz készülének a Sefáta völgyben, Marésa mellett.

11     Akkor kiálta Asa az Úrhoz, az õ Istenéhez, és monda: Oh Uram, nincs különbség elõtted a sok között és az erõ nélkül való között, hogy megsegítsed! Segélj meg minket, oh mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen! oh Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erõt.

12     Megveré azért az Úr a szerecseneket Asa és Júda elõtt, és elfutának a szerecsenek.

13     És üldözé õket Asa az õ seregével Gerárig, és elhullának a szerecsenek közül sokan, hogy közülök senki sem marada életben, mert leverettek az Úr elõtt és az õ serege elõtt; és hozának nagy zsákmányt.

2. II Chronicles 14 : 2 (Asa)-5, 8-13

2     Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God:

3     For he took away the altars of the strange gods, and the high places, and brake down the images, and cut down the groves:

4     And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment.

5     Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images: and the kingdom was quiet before him.

8     And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand: all these were mighty men of valour.

9     And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of a thousand thousand, and three hundred chariots; and came unto Mareshah.

10     Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah at Mareshah.

11     And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many, or with them that have no power: help us, O Lord our God; for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God; let not man prevail against thee.

12     So the Lord smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled.

13     And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar: and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves; for they were destroyed before the Lord, and before his host; and they carried away very much spoil.

3. Ézsaiás 41 : 10-13

10     Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

11     Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek.

12     Keresed õket és meg nem találod a veled versengõket; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak.

13     Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

3. Isaiah 41 : 10-13

10     Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.

11     Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish.

12     Thou shalt seek them, and shalt not find them, even them that contended with thee: they that war against thee shall be as nothing, and as a thing of nought.

13     For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.

4. I Krónikák 17 : 16 (:-ig), 20-22

16     Beméne azért Dávid király, és leüle az Úr elõtt, és monda:

20     Óh Uram, nincsen senki hasonló hozzád, és nincsen Isten náladnál több, mind a szerint, amint füleinkkel hallottuk.

21     És kicsoda olyan, mint a te néped, az Izráel, egy nemzetség a földön, amelyért elment volna az Isten, hogy megváltaná magának népül; hogy magadnak nagy és rettenetes nevet szerezz, kiûzvén a pogányokat a te néped elõl, amelyet Égyiptomból megszabadítál!

22     És az Izráel népét a te népeddé tevéd mindörökké, és te Uram, nékik Istenök lettél.

4. I Chronicles 17 : 16 (David) (to 2nd ,), 20-22

16     David the king came and sat before the Lord, and said,

20     O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.

21     And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt?

22     For thy people Israel didst thou make thine own people for ever; and thou, Lord, becamest their God.

5. I Krónikák 18 : 1-3, 5, 6, 14

1     Ezek után pedig megveré Dávid a Filiszteusokat, és megalázá õket, és Gáth városát faluival együtt elvevé a Filiszteusok kezébõl.

2     A Moábitákat is megveré; és a Moábiták Dávidnak adófizetõ szolgái lettek.

3     Továbbá megveré Dávid Hámátban Hadadézert is, Sóbának királyát, mikor elindult vala, hogy az Eufrátes folyóvízig vesse birodalmának határát.

5     És mikor eljövének Damaskusból a Siriabeliek, hogy megsegéllenék Hadadézert, a Sóba királyát: levága Dávid a Siriabeliek közül huszonkétezer férfit.

6     És rendele Dávid [tiszttartókat] Siriában, ahol Damaskus van; és lettek a Siriabeliek Dávidnak adófizetõ szolgái. És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, amerre csak ment.

14     Így uralkodék Dávid az egész Izráel felett, és ítéletet és igazságot szolgáltat vala egész népének.

5. I Chronicles 18 : 1-3, 5, 6, 14 (David)

1     Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.

2     And he smote Moab; and the Moabites became David’s servants, and brought gifts.

3     And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.

5     And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.

6     Then David put garrisons in Syria-damascus; and the Syrians became David’s servants, and brought gifts. Thus the Lord preserved David whithersoever he went.

14     David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people.

6. Ézsaiás 49 : 8-10

8     Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;

9     Így szólván a foglyoknak: Jõjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elõ! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelõjük lesz:

10     Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja õket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti õket, és õket vizek forrásaihoz viszi.

6. Isaiah 49 : 8-10

8     Thus saith the Lord, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages;

9     That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places.

10     They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them.

7. Efézusiakhoz 2 : 4 (Isten), 5, (harmadik ,-ig), 6, 8

4     Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,

5     Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,

6     És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

8     Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

7. Ephesians 2 : 4 (God), 5 (to 2nd ,), 6, 8

4     God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,

5     Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ,

6     And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:

8     For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:Tudomány és Egészség


1. 387 : 27-32

A kereszténység történelme magasztos bizonyítékokat szolgáltat a fenntartó befolyásról és védelmező hatalomról, amellyel az embert mennyei Atyja, a mindenható Elme felruházza, aki hitet és megértést ad az embernek, amellyel megvédje magát nemcsak a kísértéstől, hanem a testi szenvedéstől is.

1. 387 : 27-32

The history of Christianity furnishes sublime proofs of the supporting influence and protecting power bestowed on man by his heavenly Father, omnipotent Mind, who gives man faith and understanding whereby to defend himself, not only from temptation, but from bodily suffering.

2. 23 : 21-31

Héberül, görögül, latinul és angolul a „hit”-nek és az azt jelző szavaknak két definíciója van: bizalomteljesség és megbízhatóság. A hit egyik fajtája másokra bízza saját jólétét. A hit másik fajtája megérti az isteni Szeretetet, és azt, hogy „félelemmel és rettegéssel” hogyan „munkálja ki saját üdvösségét”. A „Hiszek, Uram! Légy segítségül hitetlenségemben!”, a vak hit tehetetlenségét fejezi ki, míg a parancsolat: „Higgy ... és üdvözülsz.” magabiztos megbízhatóságot kíván, amely magába foglalja a lelki megértést, és mindent Istenre bíz.

2. 23 : 21-31

In Hebrew, Greek, Latin, and English, faith and the words corresponding thereto have these two definitions, trustfulness and trustworthiness. One kind of faith trusts one's welfare to others. Another kind of faith understands divine Love and how to work out one's "own salvation, with fear and trembling." "Lord, I believe; help thou mine unbelief!" expresses the helplessness of a blind faith; whereas the injunction, "Believe … and thou shalt be saved!" demands self-reliant trustworthiness, which includes spiritual understanding and confides all to God.

3. 1 : 1-4

Az ima, amely megreformálja a vétkest, és meggyógyítja a beteget, egy feltétlen hit abban, hogy Isten számára minden lehetséges - az Ő, egy önzetlen szeretet, lelki megértése.

3. 1 : 1-4

The prayer that reforms the sinner and heals the sick is an absolute faith that all things are possible to God, — a spiritual understanding of Him, an unselfed love.

4. 146 : 2-7

Az ókori Keresztények gyógyítók voltak. Miért veszett el a Kereszténység ezen eleme? Azért, mert a vallási rendszereinket többé-kevésbé az orvosi rendszereink kormányozzák. Az első bálványimádás az anyagba vetett hit volt. Az iskolák a gyógyszerekben való hitet hozták divatba az Istenségben való hit helyett.

4. 146 : 2-7

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity.

5. 328 : 4-13

A halandók feltételezik, hogy jóság nélkül élhetnek, amikor Isten jó és az egyetlen igaz Élet. Mi az eredmény? Alig értvén a megmentő és gyógyító isteni Alapelvet, a halandók csak azt hiszik, hogy megszabadulnak a bűntől, betegségtől és haláltól. Valójában ezek a tévedések így nem semmisülnek meg, és ezért ragaszkodniuk kell a halandókhoz mindaddig, amíg itt vagy a túlvilágon, elnyerik az Isten igaz megértését a Tudományban, amely elpusztít minden téveszmét Istenről és feltárja az Ő mindenségének nagyszerű valóságait.

5. 328 : 4-13

Mortals suppose that they can live without goodness, when God is good and the only real Life. What is the result? Understanding little about the divine Principle which saves and heals, mortals get rid of sin, sickness, and death only in belief. These errors are not thus really destroyed, and must therefore cling to mortals until, here or hereafter, they gain the true understanding of God in the Science which destroys human delusions about Him and reveals the grand realities of His allness.

6. 285 : 23-31

Ha Istent mint testi Megváltót értelmezzük, nem mint megmentő Alapelvet, vagy isteni Szeretetet, akkor az üdvözülést továbbra is megbocsátás és nem megújulás által keressük, és az anyaghoz fordulunk a Szellem helyett a betegek gyógyulásáért. Amint a halandók a Krisztusi Tudomány ismerete által egy magasabb érzékhez jutnak, igyekezni fognak megtanulni nem az anyagtól, hanem az isteni Alapelvtől, Istentől, hogyan demonstrálják a Krisztust, az Igazságot, mint gyógyító és megváltó erőt.

6. 285 : 23-31

By interpreting God as a corporeal Saviour but not as the saving Principle, or divine Love, we shall continue to seek salvation through pardon and not through reform, and resort to matter instead of Spirit for the cure of the sick. As mortals reach, through knowledge of Christian Science, a higher sense, they will seek to learn, not from matter, but from the divine Principle, God, how to demonstrate the Christ, Truth, as the healing and saving power.

7. 133 : 8-15

Egyiptomban az Elme volt az, amely megmentette az izraelitákat a csapásokban való hiedelemtől. A pusztában víz ömlött a sziklából, és manna hullott az égből. Az izraeliták a rézkígyóra néztek, és rögtön elhitték, hogy meggyógyultak a viperák mérgező csípésétől. Nemzeti prosperitásuk idején csodák követték a zsidók sikereit; de amikor eltávolodtak az igaz eszmétől, akkor elkezdődött erkölcsi süllyedésük.

7. 133 : 8-15

In Egypt, it was Mind which saved the Israelites from belief in the plagues. In the wilderness, streams flowed from the rock, and manna fell from the sky. The Israelites looked upon the brazen serpent, and straightway believed that they were healed of the poisonous stings of vipers. In national prosperity, miracles attended the successes of the Hebrews; but when they departed from the true idea, their demoralization began.

8. 243 : 4-15

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel koronázta meg Jézus demonstrálásait. De ugyanaz az „Elme...amely volt a Krisztus Jézusban is” kell hogy mindig kísérje a Tudomány betűjét azért, hogy megerősítse és megismételje a próféták és apostolok régi demonstrációit. Hogy ezek a csodák nem ismétlődnek ma általánosabban, nem annyira a kívánság, hanem a lelki fejlődés hiányából ered.

8. 243 : 4-15

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But the same "Mind … which was also in Christ Jesus" must always accompany the letter of Science in order to confirm and repeat the ancient demonstrations of prophets and apostles. That those wonders are not more commonly repeated to-day, arises not so much from lack of desire as from lack of spiritual growth.

9. 230 : 1-2, 4-10

Ha a betegség valós, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy része. ... De ha a betegség és a bűn illúziók, akkor ebből a halandó álomból, vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság fejlettebb megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez a megváltás, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, ahogyan azt Jézus demonstrálta.

9. 230 : 1-2, 4-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. … But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

10. 202 : 6-14

Ha az emberek feleakkora bizalommal tanulmányoznák az Elme Tudományát, mint amennyire hisznek az anyagi érzet úgynevezett fájdalmaiban és gyönyöreiben, akkor nem állnának egyre rosszabbul, amíg a börtön és vesztőhely meg nem fegyelmezi őket, hanem az egész emberi család megváltatnék Krisztus érdemei által - az Igazság észlelése és elfogadása által. Ezért a dicsőséges eredményért gyújtja meg a Krisztusi Tudomány a lelki megértés fáklyáját.

10. 202 : 6-14

If men would bring to bear upon the study of the Science of Mind half the faith they bestow upon the so-called pains and pleasures of material sense, they would not go on from bad to worse, until disciplined by the prison and the scaffold; but the whole human family would be redeemed through the merits of Christ, — through the perception and acceptance of Truth. For this glorious result Christian Science lights the torch of spiritual understanding.

11. 410 : 14-17

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz bennünket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebbnek kell lennie hitünknek és tisztábbnak szeretetünknek.

11. 410 : 14-17

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love.

12. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

12. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

13. 368 : 14-19

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

13. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

14. 395 : 11-14

Amikor az isteni Tudomány felülkerekedik a testi elmébe vetett hiten, és az Istenben való hit megsemmisít minden vétekbe és a gyógyítás anyagi módszereibe vetett hitet, akkor a bűn, betegség és halál el fog tűnni.

14. 395 : 11-14

When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████