VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 2. |

VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 2.TÁRGY — SZERETET

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : 1 JÁNOS 4 : 16 • JÁNOS 6 : 37

Az Isten a szeretet. Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.Golden Text: I John 4 : 16; John 6 : 37

God is love. Him that cometh to me I will in no wise cast out.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Lukács 6 : 27, 31-33, 35, 36


27.     De néktek mondom, kik [engem] hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek,

31.     És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal.

32.     Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek?

33.     És ha [csak] azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik.

35.     Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [Istennek] fiai lesztek: mert õ jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

36.     Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.

Responsive Reading: Luke 6 : 27, 31-33, 35, 36

27.     I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,

31.     And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

32.     For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

33.     And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

35.     But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

36.     Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 103 : 1-4

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2.     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

1. Psalm 103 : 1-4

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

2. Ézsaiás 38 : 1-6

1     Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

2     És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

3     És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen.

4     És lõn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:

5     Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.

6     És az assiriai király kezébõl megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost!

2. Isaiah 38 : 1-6

1     In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.

2     Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord,

3     And said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

4     Then came the word of the Lord to Isaiah, saying,

5     Go, and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.

6     And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city.

3. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

3. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4. Máté 9 : 18-25

18     Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.

19     És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt.

20     És ímé, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az õ ruhájának szegélyét.

21     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

22     Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.

23     És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,

24     Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. Az emberek azonban kinevették.

25     Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.

4. Matthew 9 : 18-25

18     While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

19     And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

20     And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

21     For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

22     But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

23     And when Jesus came into the ruler’s house, and saw the minstrels and the people making a noise,

24     He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

25     But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

5. János 8 : 1-11

1     Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

3     Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és középre állítván azt,

4     Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.

5     A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6     Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.

7     De mikor szorgalmazva kérdezék õt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bûnös, az vesse rá először a követ.

8     És újra lehajolván, írt vala a földre.

9     Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektõl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

10     Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11     Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

5. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

6. Lukács 15 : 1-10

1     Közelgetnek vala pedig õ hozzá a vámszedõk és a bûnösök mind, hogy hallgassák õt.

2     És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bûnösöket fogad magához, és velök együtt eszik.

3     Õ pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván:

4     Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?

5     És ha megtalálta, felveti az õ vállára, örülvén.

6     És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala.

7     Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérõ bûnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, akinek nincs szüksége megtérésre.

8     Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja?

9     És ha megtalálta, egybehívja az õ asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala!

10     Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe elõtt egy bűnös [ember] megtérésén.

6. Luke 15 : 1-10

1     Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

2     And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

3     And he spake this parable unto them, saying,

4     What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?

5     And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.

6     And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.

7     I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

8     Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?

9     And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.

10     Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

7. Zsidókhoz 10 : 23, 24

23     És testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hû az, aki ígéretet tett,

24     És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,

7. Hebrews 10 : 23, 24

23     Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)

24     And let us consider one another to provoke unto love and to good works.Tudomány és Egészség


1. 2 : 23 (Az Isten a szeretet.) csak

Az Isten a Szeretet.

1. 2 : 23 (God is Love.) only

God is Love.

2. 13 : 2-4

A Szeretet pártatlan és egyetemes alkalmazásában és adományaiban. Ez a nyílt forrás, amely kiált: „Oh, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekhez.”

2. 13 : 2-4

Love is impartial and universal in its adaptation and bestowals. It is the open fount which cries, "Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters."

3. 566 : 29-13

Az Ószövetség az angyalokhoz, Isten isteni üzeneteihez, különböző megbízatásokat társít. Mihály jellemzője a lelki erő. Ő vezeti a mennyei seregeket a bűn, Sátán, hatalma ellen, és ő vívja a szent háborúkat. Gábrielnek az a békésebb feladat jutott, hogy az örökké jelenlévő szolgáló Szeretet érzetét nyújtsa. Ezek az angyalok megmentenek minket a mélységekből. Az Igazság és Szeretet közelebb jönnek a baj idején, amikor a szilárd hit vagy lelki erő vívódik és győzedelmeskedik Isten megértése által. Az Ő jelenlétének Gábrieljének nincsenek küzdelmei. A végtelen, örökké jelenlévő Szeretet számára minden Szeretet, és nem létezik tévedés, nincs bűn, betegség vagy halál. A Szeretet ellen a sárkány nem sokáig háborúzik, mert azt megöli az isteni Alapelv. Az Igazság és a Szeretet győzedelmeskednek a sárkány felett, mert a sárkány nem tud velük harcolni. Ezáltal fejeződik be a konfliktus a test és a Szellem között.

3. 566 : 29-13

The Old Testament assigns to the angels, God's divine messages, different offices. Michael's characteristic is spiritual strength. He leads the hosts of heaven against the power of sin, Satan, and fights the holy wars. Gabriel has the more quiet task of imparting a sense of the ever-presence of ministering Love. These angels deliver us from the depths. Truth and Love come nearer in the hour of woe, when strong faith or spiritual strength wrestles and prevails through the understanding of God. The Gabriel of His presence has no contests. To infinite, ever-present Love, all is Love, and there is no error, no sin, sickness, nor death. Against Love, the dragon warreth not long, for he is killed by the divine Principle. Truth and Love prevail against the dragon because the dragon cannot war with them. Thus endeth the conflict between the flesh and Spirit.

4. 454 : 17-21

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek.

4. 454 : 17-21

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action.

5. 19 : 6-11

Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye által - az isteni Szeretet törvényével.

5. 19 : 6-11

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

6. 52 : 19-23

A „fájdalmak embere” értette meg legjobban az anyagi élet és intelligencia semmiségét és a mindent magában foglaló Isten, a jó hatalmas ténylegességét. Ez volt az Elme általi gyógyítás, vagy Krisztusi Tudomány, két kardinális pontja, amely Szeretettel vértezte őt fel.

6. 52 : 19-23

The "man of sorrows" best understood the nothingness of material life and intelligence and the mighty actuality of all-inclusive God, good. These were the two cardinal points of Mind-healing, or Christian Science, which armed him with Love.

7. 359 : 20-28

A Krisztusi Tudomány felfedezője puritánus szüleitől már korán vallási nevelésben részesült. Gyermekkorában gyakran örömmel hallgatta szentéletű anyja ajkairól ezeket a szavakat: „Isten ki tud gyógyítani téged a betegségből”, és elgondolkozott a Szentírás szavain, amelyeket olyan gyakran idéz: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: ... betegekere vetik kezeiket és meggyógyulnak.”

7. 359 : 20-28

From Puritan parents, the discoverer of Christian Science early received her religious education. In childhood, she often listened with joy to these words, falling from the lips of her saintly mother, "God is able to raise you up from sickness;" and she pondered the meaning of that Scripture she so often quotes: "And these signs shall follow them that believe; … they shall lay hands on the sick, and they shall recover."

8. 26 : 5 (Jézus)-9, 21-27

Jézus nem kímél meg minket egyetlen egyéni tapasztalattól sem, ha híven követjük parancsolatait; és mindenkinek a szomorú erőfeszítés poharát kell innia olyan mértékben, ahogyan demonstrálja az ő szeretetét, mindaddig, míg majd az isteni Szeretet mindenkit meg nem vált.

Az Igazság Jézus általi tanítása és gyakorlata olyan áldozattal járt, amely annak elismerésére késztet minket, hogy annak Alapelve a Szeretet volt. Ez volt Mesterünk bűntelen pályafutásának és halál feletti hatalma demonstrálásának értékes hozadéka. Ő a tetteivel bizonyította, hogy a Keresztény Tudomány megsemmisíti a betegséget, bűnt és halált.

8. 26 : 5 (Jesus)-9, 21-27

Jesus spares us not one individual experience, if we follow his commands faithfully; and all have the cup of sorrowful effort to drink in proportion to their demonstration of his love, till all are redeemed through divine Love.

Jesus' teaching and practice of Truth involved such a sacrifice as makes us admit its Principle to be Love. This was the precious import of our Master's sinless career and of his demonstration of power over death. He proved by his deeds that Christian Science destroys sickness, sin, and death.

9. 365 : 15-19

Ha a Tudós az isteni Szereteten keresztül eléri páciensét, a gyógyító munkát egyetlen látogatás alkalmával bevégzi, és a betegség úgy tűnik el eredendő semmiségébe, mint a harmat a reggeli napsütésben.

9. 365 : 15-19

If the Scientist reaches his patient through divine Love, the healing work will be accomplished at one visit, and the disease will vanish into its native nothingness like dew before the morning sunshine.

10. 366 : 12-21

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt. Az ilyen úgynevezett Tudósok, leszűrik a szúnyogokat, miközben a bigott tudálékosság tevéit nyelik.

10. 366 : 12-21

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power. Such so-called Scientists will strain out gnats, while they swallow the camels of bigoted pedantry.

11. 367 : 3-9

A beteghez idézett gyengéd szó és Keresztény bátorítás, a könyörületes türelem félelmei iránt és azok eltávolításában, jobbak, mint ömlengő elméletek, sablonos, kölcsönzött szólamok és kiosztott érvek öldöklései, amelyek mind csak a legitim, isteni Szeretettől lángoló Keresztény Tudomány paródiái.

11. 367 : 3-9

The tender word and Christian encouragement of an invalid, pitiful patience with his fears and the removal of them, are better than hecatombs of gushing theories, stereotyped borrowed speeches, and the doling of arguments, which are but so many parodies on legitimate Christian Science, aflame with divine Love.

12. 454 : 10-13

A Szeretet kerül a trónusra. Hogy a gonosz vagy anyag sem intelligenciával, sem hatalommal nem bír, az abszolút Keresztény Tudomány doktrinája, és ez az a nagyszerű igazság, amely megfosztja a tévedést minden álcájától.

12. 454 : 10-13

Love is enthroned. That evil or matter has neither intelligence nor power, is the doctrine of absolute Christian Science, and this is the great truth which strips all disguise from error.

13. 337 : 7-13

Az igazi boldogsághoz az embernek harmóniában kell lennie Alapelvével, az isteni Szeretettel; a Fiúnak összhangban kell lennie az Atyával, megfelelőségben a Krisztussal. Az isteni Tudomány szerint az ember bizonyos mértékben éppoly tökéletes, mint az Elme mely formálja őt. A létezés igazsága az embert harmonikussá és halhatatlanná, míg a tévedés halandóvá és diszharmonikussá teszi.

13. 337 : 7-13

For true happiness, man must harmonize with his Principle, divine Love; the Son must be in accord with the Father, in conformity with Christ. According to divine Science, man is in a degree as perfect as the Mind that forms him. The truth of being makes man harmonious and immortal, while error is mortal and discordant.

14. 570 : 14-18

Elfogulatlan elmék milliói - az Igazság egyszerű keresői, a pusztában szomjazó elcsigázott vándorok - várnak a megpihenésre és szomjuk csillapítására és virrasztanak. Adj nekik egy pohár hideg vizet Krisztus nevében, és soha ne tarts a következményektől.

14. 570 : 14-18

Millions of unprejudiced minds — simple seekers for Truth, weary wanderers, athirst in the desert — are waiting and watching for rest and drink. Give them a cup of cold water in Christ's name, and never fear the consequences.

15. 57 : 23-30

A szeretet gazdagítja a jellemet, gyarapítva, megtisztítva és felemelve azt. A föld zord viharai kitéphetik és szélnek ereszthetik az emberi szeretet virágait, de a testi kötelékek szétválása még szorosabban egyesíti a gondolatokat Istennel, mert a Szeretet támogatja a küszködő szívet, amíg megszűnik sóhajtozni a világ felett, hogy a menny felé kezdje kibontani szárnyait.

15. 57 : 23-30

Love enriches the nature, enlarging, purifying, and elevating it. The wintry blasts of earth may uproot the flowers of affection, and scatter them to the winds; but this severance of fleshly ties serves to unite thought more closely to God, for Love supports the struggling heart until it ceases to sigh over the world and begins to unfold its wings for heaven.

16. 577 : 32-18

A következő Zsoltárban egy szó, ha halványan is, de azt a világosságot mutatja, amelyet a Krisztusi Tudomány vet a Szentírásra azzal, hogy az Istenség testi érzetét a testetlen vagy lelki érzettel helyettesíti: -

XXIII. ZSOLTÁR

Az [isteni szeretet] az én pásztorom; nem szűkölködöm.

[A Szeretet] füves legelőkön nyugtat engem, [és] a [Szeretet] csendes vizekhez terelget engem.

[A Szeretet] lelkemet [lelki érzékemet] megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert [a Szeretet] velem van;

a [Szeretet] vesszője és botja, azok vigasztalnak engem.

[A Szeretet] asztalt terít nékem az én ellenségeim előtt; [a szeretet] elárasztja fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,

s a [Szeretet] házában [tudatában] lakozom hosszú ideig.

16. 577 : 32-18

In the following Psalm one word shows, though faintly, the light which Christian Science throws on the Scriptures by substituting for the corporeal sense, the incorporeal or spiritual sense of Deity: —

PSALM XXIII

[Divine Love] is my shepherd; I shall not want.

[Love] maketh me to lie down in green pastures:

[Love] leadeth me beside the still waters.

[Love] restoreth my soul [spiritual sense]: [Love] lead-

eth me in the paths of righteousness for His name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of

death, I will fear no evil: for [love] is with me; [love's]

rod and [love's] staff they comfort me.

[Love] prepareth a table before me in the presence of

mine enemies: [love] anointeth my head with oil; my cup

runneth over.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of

my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of

[love] for ever.

17. 248 : 3 csak

A Szeretet sosem veszíti szem elől a szeretetreméltóságot.

17. 248 : 3 only

Love never loses sight of loveliness.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████