VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 16. |

VASÁRNAP 2020. AUGUSZTUS 16.TÁRGY — LÉLEK

SubjectSoul

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 23 : 1, 3

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Felüdíti lelkemet.Golden Text: Psalm 23 : 1, 3

The Lord is my shepherd; I shall not want. He restoreth my soul.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 25 : 1, 2 • Zsoltárok 27 : 1, 3-5, 11, 14


1.     Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

2.     Istenem, benned bízom.

1.     Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

3.     Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én.

4.     Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

5.     Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

11.     Taníts meg engem a te utadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.

14.     Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

Responsive Reading: Psalm 25 : 1, 2; Psalm 27 : 1, 3-5, 11, 14

1.     Unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

2.     O my God, I trust in thee.

1.     The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

3.     Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

4.     One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple.

5.     For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

11.     Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path.

14.     Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 42 : 1, 2, 4, 8, 11

1     Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

2     Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?

4     Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam [ezelőtt] és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.

8     Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.

11     Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

1. Psalm 42 : 1, 2, 4, 8, 11

1     As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

2     My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?

4     When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.

8     Yet the Lord will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

11     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.

2. Ézsaiás 11 : 1-3, 5, 6, 9, 10, 16

1     Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.

2     Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

3     Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,

5     Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.

6     És lakozik a farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

9     Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

10     És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.

16     És [csinált] út lészen népe maradékának, amely megmaradt Assiriától, amint volt Izráelnek, mikor kijött Égyiptomnak földéből.

2. Isaiah 11 : 1-3, 5, 6, 9, 10, 16

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2     And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

3     And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

5     And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

6     The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.

9     They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.

10     And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.

16     And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.

3. Márk 1 : 1

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

3. Mark 1 : 1

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

4. Máté 4 : 23-25

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

24     És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

25     És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

4. Matthew 4 : 23-25

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

25     And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.

5. Máté 8 : 2, 3, 5-10, 13-16

2     és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."

3     Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla.

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9     Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

14     És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.

15     És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.

16     Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiûzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

5. Matthew 8 : 2, 3, 5-10, 13-16

2     And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

3     And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

14     And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

6. Lukács 11 : 1, 2 (:-ig)

1     És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

2     Monda pedig nékik:

6. Luke 11 : 1, 2 (to 1st ,)

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

2     And he said unto them,

7. Máté 6 : 5 (mikor)-13

5     ...mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

6     Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

7     És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

8     Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

9     Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10     Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11     A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12     És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13     És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

7. Matthew 6 : 5 (when)-13

5     …when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

6     But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

7     But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

8     Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

9     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10     Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11     Give us this day our daily bread.

12     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.Tudomány és Egészség


1. 595 : 1-2

Nap. Az embert kormányzó Lélek szimbóluma - az Igazság, Élet és Szeretet szimbóluma.

1. 595 : 1-2

Sun. The symbol of Soul governing man, — of Truth, Life, and Love.

2. 310 : 11-18, 31-2

Bealkonyulhat és árnyékok hullhatnak, de amikor a Föld ismét megfordul a tengelye körül, a sötétség elmenekül. A Napot nem érinti a Föld forgása. Így tárja fel a Tudomány a Lelket mint Istent, melyet a vétek és halál nem érint - mint központi Életet és intelligenciát, amely körül az Elme rendszereiben minden dolog harmonikusan kering.

A Lélek nem változik.

Nincs növekedés, érettség, sem hanyatlás a Lélekben. Ezek a változások az anyagi érzék mutációi, a halandó hiedelem változékony felhői, amelyek a létezés igazságát eltakarják.

2. 310 : 11-18, 31-2

Day may decline and shadows fall, but darkness flees when the earth has again turned upon its axis. The sun is not affected by the revolution of the earth. So Science reveals Soul as God, untouched by sin and death, — as the central Life and intelligence around which circle harmoniously all things in the systems of Mind.

Soul changeth not.

There is neither growth, maturity, nor decay in Soul. These changes are the mutations of material sense, the varying clouds of mortal belief, which hide the truth of being.

3. 273 : 16-20

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. Innen ered a létezés igazsága megértésének fontossága, amely feltárja a szellemi létezés törvényeit.

3. 273 : 16-20

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

4. 209 : 5-8

Az Elme, mely minden alkotása felett áll, és mely valamennyit kormányozza, a saját eszmerendszerének központi napja, saját mérhetetlen teremtésének élete és világossága; és az ember az isteni Elme alárendeltje.

4. 209 : 5-8

Mind, supreme over all its formations and governing them all, is the central sun of its own systems of ideas, the life and light of all its own vast creation; and man is tributary to divine Mind.

5. 162 : 12-19

Kísérletek megerősítették a tényt, hogy az Elme kormányozza a testet, nem egy esetben, hanem minden esetben. A Szellem megsemmisíthetetlen képességei az anyag feltételei nélkül léteznek, és szintén az úgynevezett anyagi létezés hamis hiedelmei nélkül. A Tudomány szabályait a gyakorlatban kidolgozva, a szerző helyreállította az egészséget mind az akut, mind a krónikus betegségek legsúlyosabb eseteiben.

5. 162 : 12-19

Experiments have favored the fact that Mind governs the body, not in one instance, but in every instance. The indestructible faculties of Spirit exist without the conditions of matter and also without the false beliefs of a so-called material existence. Working out the rules of Science in practice, the author has restored health in cases of both acute and chronic disease in their severest forms.

6. 422 : 22-32 (a második .-ig)

Tételezzünk fel két egyforma csontbetegséget, melyek mindegyike egyformán keletkezett, és amelyeket ugyanazon tünetek kísérnek. Az egyik esetben sebészhez, a másik esetben egy Krisztusi Tudóshoz fordulnak. A sebész, mivel azt tartja, hogy az anyag saját állapotait formálja, és ezek bizonyos esetekben halálosak, félelmet és kétkedést táplál gondolataiban a sérülés végső kimenetelét illetően. Minthogy nem tartja az uralom gyeplőit saját kezeiben, azt hiszi, hogy valami, az Elménél erősebb - nevezetesen az anyag - kormányozza az esetet. Ezért kezelése kísérleti. Az ilyen mentális állapot kudarcot provokál.

6. 422 : 22-32 (to 2nd .)

Let us suppose two parallel cases of bone-disease, both similarly produced and attended by the same symptoms. A surgeon is employed in one case, and a Christian Scientist in the other. The surgeon, holding that matter forms its own conditions and renders them fatal at certain points, entertains fears and doubts as to the ultimate outcome of the injury. Not holding the reins of government in his own hands, he believes that something stronger than Mind — namely, matter — governs the case. His treatment is therefore tentative. This mental state invites defeat.

7. 423 : 8-26

A Krisztusi Tudós, aki tudományosan megérti, hogy minden az Elme, mentális oksággal, a létezés igazságával, kezdi a hiba megsemmisítését. Ez a helyesbítő egy módosító-szer, mely az emberi rendszer minden részébe eljut. A Szentírás szerint ez kikutatja „az íze[ke]t és velő[ket]” és helyreállítja az ember harmóniáját.

Az anyag-orvos úgy bánik az anyaggal, mintha az mind ellensége, mind gyógyszere is lenne. Aszerint a bizonyíték szerint tekinti a bajt enyhültnek vagy fokozottnak, amit az anyag mutat. A metafizikus, aki az elmét veszi működése alapjául tekintet nélkül az anyagra, és aki a lét igazságát és harmóniáját a tévedésen és diszharmónián felsőbbrendűnek tekinti, saját maga gyengítése helyett megerősítette magát, hogy kezelje az esetet; és ezzel arányosan, páciensét a bátorság és a tudatos hatalom ösztönzésével erősíti. Így most mind a Tudomány, mind a tudat munkálkodik a létezés rendjében az Elme törvényének megfelelően, amely végül érvényre juttatja feltétel nélküli felsőbbségét.

7. 423 : 8-26

The Christian Scientist, understanding scientifically that all is Mind, commences with mental causation, the truth of being, to destroy the error. This corrective is an alterative, reaching to every part of the human system. According to Scripture, it searches "the joints and marrow," and it restores the harmony of man.

The matter-physician deals with matter as both his foe and his remedy. He regards the ailment as weakened or strengthened according to the evidence which matter presents. The metaphysician, making Mind his basis of operation irrespective of matter and regarding the truth and harmony of being as superior to error and discord, has rendered himself strong, instead of weak, to cope with the case; and he proportionately strengthens his patient with the stimulus of courage and conscious power. Both Science and consciousness are now at work in the economy of being according to the law of Mind, which ultimately asserts its absolute supremacy.

8. 494 : 10-19, 30-2

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára. Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így segítve a tévedő emberi érzetet, hogy megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot keressen az isteni Tudományban.

Mesterünk ördögöket (gonoszokat) űzött ki és betegeket gyógyított meg. Követőiről is el kellene mondani, hogy a félelmet és minden gonoszt kiűznek magukból és másokból, és hogy meggyógyítják a betegeket. Isten meggyógyítja a beteget az ember által, valahányszor az embert Isten kormányozza.

8. 494 : 10-19, 30-2

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love. Jesus demonstrated the inability of corporeality, as well as the infinite ability of Spirit, thus helping erring human sense to flee from its own convictions and seek safety in divine Science.

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God.

9. 14 : 9-24

Az „Úrral lenni” azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten törvényének, hogy az isteni Szeretet - a Szellem, és nem az anyag - feltétlen kormányzása alatt állunk.

Ébredj egyetlen pillanatra annak tudatára, hogy az Élet és az értelem tisztán lelki - sem az anyagban, sem az anyagból való - és a test nem fog panaszkodni. Ha a betegség hiedelmében szenvedsz, hirtelen jól fogod magad érezni. A szomorúság örömre változik, amikor a test a lelki Élet, Igazság és Szeretet uralma alatt áll. Innen ered Jézus ígéretének reménye: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” - [mert az Ego hiányzik a testből, és jelen van az Igazsággal és Szeretettel.] Az Úr imája a Lélek imája, nem az anyagi érzeté.

9. 14 : 9-24

To be "with the Lord" is to be in obedience to the law of God, to be absolutely governed by divine Love, — by Spirit, not by matter.

Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. If suffering from a belief in sickness, you will find yourself suddenly well. Sorrow is turned into joy when the body is controlled by spiritual Life, Truth, and Love. Hence the hope of the promise Jesus bestows: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also; … because I go unto my Father," — [because the Ego is absent from the body, and present with Truth and Love.] The Lord's Prayer is the prayer of Soul, not of material sense.

10. 16 : 20-15

Csak amint felülemelkedünk minden anyagi érzékiségen és vétken, tudjuk elérni a mennyországból származó törekvést és szellemi tudatot, amire az Úr imája mutat, és ami a betegeket azonnal meggyógyítja.

Itt hadd adjam meg, mit értek én az Úr imájának lelki jelentéseként:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Mi Atya-Anya Istenünk, teljesen harmonikus,

Szenteltessék meg a te neved;

Imádandó Egyetlen.

Jöjjön el a Te országod.

A Te országod eljött; Te örökké jelen vagy.

Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Tégy képessé bennünket arra, hogy tudjuk - hogy amint a mennyben, úgy a földön is - Isten mindenható, legfőbb.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

Adj kegyelmet a mai napra; tápláld a kiéhezett lelkiállapotokat;

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

És a Szeretet szeretetben tükröződik;

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

És Isten nem visz minket kísértésbe, hanem megszabadít a vétektől, a betegségtől és haláltól.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

10. 16 : 20-15

Only as we rise above all material sensuousness and sin, can we reach the heaven-born aspiration and spiritual consciousness, which is indicated in the Lord's Prayer and which instantaneously heals the sick.

Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer:

Our Father which art in heaven,

Our Father-Mother God, all-harmonious,

Hallowed be Thy name.

Adorable One.

Thy kingdom come.

Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

Thy will be done in earth, as it is in heaven.

Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us this day our daily bread;

Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

And Love is reflected in love;

And lead us not into temptation, but deliver us from evil;

And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████