VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 5. |

VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 5.TÁRGY — VALÓTLANSÁG

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : II KORINTUSIAKHOZ 4 : 6

Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.Golden Text: II Corinthians 4 : 6

God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 91 : 2, 3, 5, 6, 9-11


2.     Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

3.     Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.

5.     Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;

6.     A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.

9.     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10.     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11.     Mert az õ angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

Responsive Reading: Psalm 91 : 2, 3, 5, 6, 9-11

2.     I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

3.     Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

5.     Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

6.     Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.

9.     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10.     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jakab 1 : 17

17     Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

1. James 1 : 17

17     Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

2. Zsoltárok 46 : 1-3 (első .-ig), 4, 5

1     Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

2     Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:

3     Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától.

4     Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

5     Az Isten õ közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.

2. Psalm 46 : 1-3 (to 1st .), 4, 5

1     God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

2     Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;

3     Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.

4     There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.

5     God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

3. Márk 3 : 7 (Jézus) (.-ig), 10

7     Jézus ezután visszavonult tanítványaival a Galileai-tó mellé.

10     Ugyanis nagyon sok embert meggyógyított, ezért akik valamilyen betegségben szenvedtek, mind igyekeztek a közelébe férkőzni, hogy megérinthessék.

3. Mark 3 : 7 (Jesus) (to :), 10

7     Jesus withdrew himself with his disciples to the sea:

10     For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.

4. Márk 5 : 21 (, -ig), 22, 23, 35, 36, 38-41 (első :-ig ), 41 (Leányka), 42

21     mikor Jézus a bárkával a tó túlsó partjához ért, nagy tömeg gyűlt köré,

22     Odajött hozzá Jairus, aki a helyi zsinagóga egyik vezetője volt. A lábához borult,

23     és így könyörgött: „A leányom haldoklik. Kérlek, gyere el hozzám, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen!”

35     Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták: „A leányod meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!”

36     Jézus azonban meghallotta, amit mondtak, és így biztatta Jairust: „Ne rémülj meg, csak higgy!”

38     És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.

39     És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.

40     Az emberek azonban kinevették. Õ pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját és a vele levõket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.

41     És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Leányka, néked mondom, kelj föl.

42     És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának.

4. Mark 5 : 21 (to :), 22, 23, 35, 36, 38-41 (to 2nd ,), 41 (Damsel), 42

21     And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him:

22     And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,

23     And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live.

35     While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue’s house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?

36     As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe.

38     And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly.

39     And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.

40     And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.

41     And he took the damsel by the hand, and said unto her, … Damsel, I say unto thee, arise.

42     And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.

5. Márk 6 : 1 (to ;)

1     És kiméne onnét, és méne az õ hazájába, és követék õt az õ tanítványai.

5. Mark 6 : 1 (to ;)

1     And he went out from thence, and came into his own country;

6. János 8 : 2, 26, 31-34, 39 (Ha), 40, 44, 56, 59

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

26     Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, aki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala.

31     Monda azért Jézus a benne hivő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32     És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

33     Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?

34     Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

39     Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

40     Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

44     Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

56     Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

59     Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

6. John 8 : 2, 26, 31-34, 39 (If), 40, 44, 56, 59

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

26     I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

33     They answered him, We be Abraham’s seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?

34     Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

39     If ye were Abraham’s children, ye would do the works of Abraham.

40     But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.

44     Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

56     Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

59     Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.

7. Efézusiakhoz 5 : 14 (Serkenj)

14     Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és Krisztus világossága ragyog rád.

7. Ephesians 5 : 14 (Awake)

14     Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.

8. János 3: 19

19     Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak valának.

8. John 3 : 19

19     And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

9. II Korintusiakhoz 6 : 14-18

14     Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

15     És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?

16     Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élõ Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

17     Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

18     És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

9. II Corinthians 6 : 14-18

14     Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

15     And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

16     And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

17     Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,

18     And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.

10. Efézusiakhoz 6 : 10-13

10     Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az õ hatalmas erejében.

11     Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

12     Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

13     Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

10. Ephesians 6 : 10-13

10     Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

11     Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

12     For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

13     Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 275 : 10-19

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

2. 275 : 10-19

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

3. 207 : 20-26

Csak egy eredendő ok van. Tehát nem létezhet okozat semmi más okból, és nem lehet valóság semmiben, ami nem ebből a nagyszerű és egyedüli okból fakad. A bűn, betegség, kór és halál nem tartoznak a létezés Tudományához. Ezek hibák, melyek feltételezik az Igazság, Élet vagy Szeretet hiányát.

3. 207 : 20-26

There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not proceed from this great and only cause. Sin, sickness, disease, and death belong not to the Science of being. They are the errors, which presuppose the absence of Truth, Life, or Love.

4. 215 : 15-21

Néha hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a sötétség ugyanolyan valóságos, mint a fény; de a Tudomány megerősíti, hogy a sötétség csak a fény hiányának halandó érzéke, amelynek eljövetelekor a sötétség elveszti a valóság látványát. Tehát a bűn és szomorúság, betegség és halál a feltételezett hiányai az Életnek, Istennek, és a hiba fantomjaiként menekülnek az igazság és szeretet elől.

4. 215 : 15-21

We are sometimes led to believe that darkness is as real as light; but Science affirms darkness to be only a mortal sense of the absence of light, at the coming of which darkness loses the appearance of reality. So sin and sorrow, disease and death, are the suppositional absence of Life, God, and flee as phantoms of error before truth and love.

5. 91 : 16-10

Az anyagi önazonosságban elmerülve, az Élet vagy Elme szubsztanciáját csak halványan fogjuk fel és tükrözzük. Az anyagi önazonosság tagadása segíti az ember lelki és örök egyéniségének felismerését, és megsemmisíti az anyagból vagy az úgynevezett anyagi érzékek által szerzett téves tudást.

Egyes hibás alaptételeket itt érdemes megvizsgálni annak érdekében, hogy a szellemi tények jobban érthetőek legyenek.

A hiedelem első téves alaptétele, hogy szubsztancia, élet és intelligencia Istentől külön léteznek.

A második téves alaptétel, hogy az ember elmebeli és anyagi is.

A harmadik téves alaptétel az, hogy az elme gonosz és jó is; míg a valódi Elme nem lehet gonosz vagy a gonosz eszköze, mivel az Elme Isten.

A negyedik téves alaptétel az, hogy az anyag intelligens, és hogy az embernek van egy anyagi teste, amely saját maga része.

Az ötödik téves alaptétel, hogy az anyag magába foglalja az élet és halál eredetét - hogy az anyag nem csak, hogy képes gyönyört és fájdalmat tapasztalni, hanem képes ezen érzékeléseket nyújtani is. Ezen utolsó alaptételbe burkolt illúzióból ered a halandó testek felbomlása, az úgynevezett halálban.

Az Elme nem egy koponyában lévő entitás, melynek hatalma van most és örökké vétkezni.

5. 91 : 16-10

Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind. The denial of material selfhood aids the discernment of man's spiritual and eternal individuality, and destroys the erroneous knowledge gained from matter or through what are termed the material senses.

Certain erroneous postulates should be here considered in order that the spiritual facts may be better apprehended.

The first erroneous postulate of belief is, that substance, life, and intelligence are something apart from God.

The second erroneous postulate is, that man is both mental and material.

The third erroneous postulate is, that mind is both evil and good; whereas the real Mind cannot be evil nor the medium of evil, for Mind is God.

The fourth erroneous postulate is, that matter is intelligent, and that man has a material body which is part of himself.

The fifth erroneous postulate is, that matter holds in itself the issues of life and death, — that matter is not only capable of experiencing pleasure and pain, but also capable of imparting these sensations. From the illusion implied in this last postulate arises the decomposition of mortal bodies in what is termed death.

Mind is not an entity within the cranium with the power of sinning now and forever.

6. 92 : 25-31

Pirulnunk kellene, amikor valósnak hívunk valamit, ami csak egy tévedés. A gonosz alapja az Istenen kívül valami másban való hitre támaszkodik. Ez a hiedelem hajlamos két ellenkező erőt támogatni, ahelyett, hogy egyedül az Igazság követelményeit ösztönözné. Az a gondolati hiba, hogy a tévedés valóságos lehet, amikor az csupán az igazság hiánya, a hiba fölényéhez való hithez vezet.

6. 92 : 25-31

We should blush to call that real which is only a mistake. The foundation of evil is laid on a belief in something besides God. This belief tends to support two opposite powers, instead of urging the claims of Truth alone. The mistake of thinking that error can be real, when it is merely the absence of truth, leads to belief in the superiority of error.

7. 191 : 28-32

Az illuzórikus érzékeknek tetszhet a saját ellentétükhöz való vonzódás, de a Keresztény Tudományban, az Igazság soha nem vegyül a hibával. Az Elmének nincs rokonsága az anyaggal, és így az Igazság képes kiűzni a test betegségeit.

7. 191 : 28-32

The illusive senses may fancy affinities with their opposites; but in Christian Science, Truth never mingles with error. Mind has no affinity with matter, and therefore Truth is able to cast out the ills of the flesh.

8. 546 : 23-26

A Keresztény Tudomány egy anyagias korszakra virrad. A létezés nagyszerű szellemi tényei, mint a fénysugarak világítanak a sötétségben, bár a sötétség, nem értve őket, tagadhatja azok valóságát.

8. 546 : 23-26

Christian Science is dawning upon a material age. The great spiritual facts of being, like rays of light, shine in the darkness, though the darkness, comprehending them not, may deny their reality.

9. 323 : 24-27

Az igaz eszme Istenről az, ami elhozza az Élet és Szeretet tényleges megértését, megfosztja a sírt diadalától, eltöröl minden vétket és azt a téveszmét, hogy más elmék léteznek, és megsemmisíti a halandóságot.

9. 323 : 24-27

The true idea of God gives the true understanding of Life and Love, robs the grave of victory, takes away all sin and the delusion that there are other minds, and destroys mortality.

10. 324 : 32-7

Jézus lényegében azt mondta: „Aki hisz énbennem, soha nem hal meg.” Azaz, az, aki felismeri az Élet igaz eszméjét, elveszti a halálban való hitét. Az, aki a jó igaz eszméjét hordozza, elveszti a gonosz minden érzetét, és ezen okból kifolyólag, bevezetést nyer a Szellem halhatatlan valóságaiba. Az ilyen ember az Életben lakozik - életben, melyet nem az élet fenntartására képtelen testből szerez, hanem az Igazságból, mely saját halhatatlan eszméjét bontakoztatja ki.

10. 324 : 32-7

Jesus said substantially, "He that believeth in me shall not see death." That is, he who perceives the true idea of Life loses his belief in death. He who has the true idea of good loses all sense of evil, and by reason of this is being ushered into the undying realities of Spirit. Such a one abideth in Life, — life obtained not of the body incapable of supporting life, but of Truth, unfolding its own immortal idea.

11. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

11. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

12. 368 : 2-5, 14-19

A Tudomány által inspirált magabiztosság abban a tényben gyökerezik, hogy az Igazság valós és a tévedés valótlan. A tévedés gyáva az Igazság előtt.

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

12. 368 : 2-5, 14-19

The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth.

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

13. 494 : 25-29

Az embert illető következő két teória közül melyiket vagy kész elfogadni? Az egyik a halandó bizonyság, változó, haldokló, valótlan. A másik az örök és valós bizonyíték, amely az Igazság pecsétjét hordozza, és melynek ölében halhatatlan gyümölcsök halmozódnak magasan.

13. 494 : 25-29

Which of these two theories concerning man are you ready to accept? One is the mortal testimony, changing, dying, unreal. The other is the eternal and real evidence, bearing Truth's signet, its lap piled high with immortal fruits.

14. 495 : 14-24

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

14. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████