VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 26. |

VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 26.TÁRGY — HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL

SubjectProbation After Death

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 17 : 15

Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.Golden Text: Psalm 17 : 15

As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Efézusiakhoz 4 : 1-3, 13, 22-24 • Efézusiakhoz 5 : 14


1.     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2.     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

3.     Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

13.     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

22.     Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23.     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

14.     Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.

Responsive Reading: Ephesians 4 : 1-3, 13, 22-24 • Ephesians 5 : 14

1.     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2.     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3.     Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

13.     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

22.     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23.     And be renewed in the spirit of your mind;

24.     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

14.     Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 23 : 1, 4, 6

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

4     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

1. Psalm 23 : 1, 4, 6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

4     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.

2. János 6: 1 (Elméne)

1     Elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2. John 6 : 1 (Jesus)

1     Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

3. János 11: 1, 3, 4, 7, 11 (Lázár)-14, 17, 21-26 (.-ig), 32-34, 38-44

1     Vala pedig egy beteg, Lázár Bethániából, Máriának és az õ testvérének, Márthának falujából.

3     Küldének azért a testvérek õ hozzá, mondván: Uram, ímé, akit szeretsz, beteg.

4     Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.

7     Ezután aztán monda tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába.

11     Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt.

12     Mondának azért az õ tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.

13     Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de õk azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól.

14     Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.

17     Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.

21     Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.

22     De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten.

23     Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred.

24     Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.

25     Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

26     És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.

32     Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván õt, az õ lábaihoz esék, mondván néki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem.

33     Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók [is,] elbúsula lelkében és igen megrendüle.

34     És monda: Hová helyeztétek õt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!

38     Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kõ feküvék rajta.

39     Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nõtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.

40     Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsõségét?

41     Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.

42     Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.

43     És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jõjj ki!

44     És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendõvel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg õt, és hagyjátok menni.

3. John 11 : 1, 3, 4, 7, 11 (Our)-14, 17, 21-26 (to .), 32-34, 38-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

3     Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.

4     When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

7     Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.

11     Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

12     Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

13     Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.

14     Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.

17     Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

21     Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

22     But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

23     Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

24     Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

25     Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

26     And whosoever liveth and believeth in me shall never die.

32     Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33     When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

34     And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

38     Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39     Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

40     Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

4. János 5 : 24

24     Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

4. John 5 : 24

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

5. I Korintusiakhoz 15 : 51-54

51     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

52     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

53     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54     Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadala.

5. I Corinthians 15 : 51-54

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

6. Rómaiakhoz 13 : 11 (ideje)

11     ... ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.

6. Romans 13 : 11 (now it)

11     …now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

7. Kolosséiakhoz 3 : 1-4

1     Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

2     Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

3     Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

4     Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelenik, akkor majd ti is, Õ vele együtt, megjelentek dicsőségben.

7. Colossians 3 : 1-4

1     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

2     Set your affection on things above, not on things on the earth.

3     For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.

4     When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.

8. I Péter 1 : 3-5, 23

3     Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az õ nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

4     Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

5     Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

23     Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

8. I Peter 1 : 3-5, 23

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

4     To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

5     Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

23     Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.Tudomány és Egészség


1. 410 : 4-7

„Ez pedig az örök élet” mondja Jézus - ez, és nem ez lesz; azután úgy határozza meg az örökké tartó életet, mint az Atyjának és önmagának jelenbeni ismeretét - a Szeretet, Igazság és Élet ismeretét.

1. 410 : 4-7

"This is life eternal," says Jesus, — is, not shall be; and then he defines everlasting life as a present knowledge of his Father and of himself, — the knowledge of Love, Truth, and Life.

2. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

2. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

3. 587 : 25-27

Mennyország. Harmónia; a Szellem uralma; az Alapelv általi kormányzás; spiritualitás; tökéletes boldogság; a Lélek atmoszférája.

3. 587 : 25-27

Heaven. Harmony; the reign of Spirit; government by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere of Soul.

4. 266 : 20-21

A bűnös a saját poklát teremti meg, amint gonoszt cselekszik, a szent pedig a saját mennyországát helyes cselekedete által.

4. 266 : 20-21

The sinner makes his own hell by doing evil, and the saint his own heaven by doing right.

5. 6 : 14-16

Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

5. 6 : 14-16

To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

6. 568 : 30-5

Az ön-megtagadás, amellyel a tévedés elleni hadakozásunk során mindent feláldozunk az Igazságért vagy Krisztusért, szabály a Keresztény Tudományban. Ez a szabály Istent egyértelműen úgy értelmezi mint isteni Alapelv - mint Élet, melyet az Atya képvisel; mint Igazság, melyet a Fiú képvisel; mint Szeretet, melyet az Anya képvisel. Egyszer, akár itt, akár a túlvilágon, minden halandónak meg kell küzdenie az Istennel ellentétes hatalomban való halandó hiedelemmel és felül kell kerekednie azon.

6. 568 : 30-5

Self-abnegation, by which we lay down all for Truth, or Christ, in our warfare against error, is a rule in Christian Science. This rule clearly interprets God as divine Principle, — as Life, represented by the Father; as Truth, represented by the Son; as Love, represented by the Mother. Every mortal at some period, here or hereafter, must grapple with and overcome the mortal belief in a power opposed to God.

7. 290 : 3-10, 16-25

Ha az ember létének Alapelve, törvénye és demonstrációja egyáltalán nem kerül megértésre, mielőtt az, amit halálnak neveznek utol nem éri a halandókat, akkor nem fognak lelkileg magasabbra emelkedni a lét fokain ezen egyetlen tapasztalat által, hanem éppoly anyagiak maradnak, mint az átváltozás előtt, és a boldogságot továbbra is az élet anyagi és nem lelki érzékével fogják keresni, önző és alantas indítékokból.

Ha a halálnak nevezett változás megsemmisítené a vétek, a betegség és a halál hiedelmét, akkor a boldogságot a feloszlás pillanatában elnyernénk, és az örökre megmaradna; de ez nem így van. A tökéletesség csak tökéletesség által nyerhető el. Akik igaztalanok, igaztalanok lesznek mindaddig, amíg az isteni Tudományban Krisztus, az Igazság el nem távolít minden tudatlanságot és vétket.

A vétek és a tévedés, amelyek a halál pillanatában fogva tartanak bennünket, nem szűnnek meg abban a pillanatban, hanem ezeknek a tévedéseknek a haláláig tartanak.

7. 290 : 3-10, 16-25

If the Principle, rule, and demonstration of man's being are not in the least understood before what is termed death overtakes mortals, they will rise no higher spiritually in the scale of existence on account of that single experience, but will remain as material as before the transition, still seeking happiness through a material, instead of through a spiritual sense of life, and from selfish and inferior motives.

If the change called death destroyed the belief in sin, sickness, and death, happiness would be won at the moment of dissolution, and be forever permanent; but this is not so. Perfection is gained only by perfection. They who are unrighteous shall be unrighteous still, until in divine Science Christ, Truth, removes all ignorance and sin.

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors.

8. 291 : 5-18, 28-31

Tudjuk, hogy minden meg fog változni „egy szempillantásban”, amikor az utolsó trombitaszó felharsan; de a bölcsességnek ez az utolsó hívása addig nem juthat el a halandókig, amíg nem azok engedtek minden csendesebb felhívásnak a keresztényi jellem fejlődésére. A halandók feleslegesen képzelik, hogy a halál tapasztalatában való hit megdicsőült létre ébreszti majd őket.

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

Semmilyen végső ítélet nem vár a halandókra, mert a bölcsesség ítéletnapja minden órában folytonosan jön, mégpedig az az ítélet, amely megfosztja a halandó embert minden anyagi tévedéstől.

8. 291 : 5-18, 28-31

We know that all will be changed "in the twinkling of an eye," when the last trump shall sound; but this last call of wisdom cannot come till mortals have already yielded to each lesser call in the growth of Christian character. Mortals need not fancy that belief in the experience of death will awaken them to glorified being.

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

No final judgment awaits mortals, for the judgment-day of wisdom comes hourly and continually, even the judgment by which mortal man is divested of all material error.

9. 36 : 21-29

Éppoly lehetetlen, hogy a vétkesek megkapják teljes büntetésüket a síron innen, mint az, hogy ez a világ adja meg az igazaknak teljes jutalmukat. Hiábavaló azt feltételezni, hogy a gonosz az utolsó pillanatig élvezheti vétkét, és azután hirtelen bocsánatot nyer és bejut a mennyországba, vagy hogy a Szeretet keze megelégszik azzal, hogy csak fáradozást, áldozatot, kereszthordozást, sokszoros megpróbáltatást és indítékaink kigúnyolását adja viszonzásul arra való igyekezetünkért, hogy helyesen cselekedjünk.

9. 36 : 21-29

It is quite as impossible for sinners to receive their full punishment this side of the grave as for this world to bestow on the righteous their full reward. It is useless to suppose that the wicked can gloat over their offences to the last moment and then be suddenly pardoned and pushed into heaven, or that the hand of Love is satisfied with giving us only toil, sacrifice, cross-bearing, multiplied trials, and mockery of our motives in return for our efforts at well doing.

10. 75 : 12-20

Jézus azt mondta Lázárról: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt.” Jézus annak megértésével állította helyre Lázárt, hogy Lázár soha nem halt meg, nem pedig annak elismerésével, hogy a teste meghalt és azután újra élt. Ha Jézus azt hitte volna, hogy Lázár a testében élt vagy halt volna meg, a Mester a hiedelemnek ugyanazon a síkján állt volna, mint azok, akik eltemették a testet, és nem tudta volna feléleszteni azt.

10. 75 : 12-20

Jesus said of Lazarus: "Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep." Jesus restored Lazarus by the understanding that Lazarus had never died, not by an admission that his body had died and then lived again. Had Jesus believed that Lazarus had lived or died in his body, the Master would have stood on the same plane of belief as those who buried the body, and he could not have resuscitated it.

11. 46 : 20-29

Jézus változatlan fizikai állapotát azt követően, ami halálnak látszott, minden anyagi állapot fölé való felmagasztaltatása követte, és ez a felmagasztaltatás megmagyarázta mennybemenetelét és kétségkívül feltárt a halál után egy átmeneti és előrehaladottabb állapotot. Jézus volt „az út”, azaz ő jelölte ki az utat minden ember számára. A mennybemenetelnek nevezett végső demonstrációjával, amely lezárta Jézus földi pályafutását, Jézus tanítványainak fizikai felismerése fölé emelkedett, és az anyagi érzékek többé nem látták őt.

11. 46 : 20-29

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave. Jesus was "the way;" that is, he marked the way for all men. In his final demonstration, called the ascension, which closed the earthly record of Jesus, he rose above the physical knowledge of his disciples, and the material senses saw him no more.

12. 76 : 6-21

Amikor a lét megértésre kerül, felismerésre kerül az, hogy az Élet nem anyagi és nem véges, hanem végtelen - Isten, az egyetemes jó; és megsemmisül az a hiedelem, hogy élet vagy elme valaha is egy véges formában lett volna, vagy hogy a jó a gonoszban lett volna. Akkor megértésre kerül majd, hogy a Szellem sohasem lépett be az anyagba, és ezért sohasem támadt fel az anyagból. Amikor az ember a lelki léthez és Isten megértéséhez eljut, akkor nem érintkezhet többé az anyaggal, és éppoly kevéssé térhet vissza ahhoz, mint a fa a magjához. Akkor az ember nem fog testinek látszani, hanem egy egyéni tudat lesz, amelyet az isteni Szellem mint eszmét, nem anyagot jellemez.

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

12. 76 : 6-21

When being is understood, Life will be recognized as neither material nor finite, but as infinite, — as God, universal good; and the belief that life, or mind, was ever in a finite form, or good in evil, will be destroyed. Then it will be understood that Spirit never entered matter and was therefore never raised from matter. When advanced to spiritual being and the understanding of God, man can no longer commune with matter; neither can he return to it, any more than a tree can return to its seed. Neither will man seem to be corporeal, but he will be an individual consciousness, characterized by the divine Spirit as idea, not matter.

Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When divine Science is universally understood, they will have no power over man, for man is immortal and lives by divine authority.

13. 254 : 16-23

Az érzékies korszakok alatt az abszolút Keresztény Tudomány talán nem érhető el a halálnak nevezett változás előtt, mert nincs erőnk demonstrálni azt, amit nem értünk. Az emberi ént azonban az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest.

13. 254 : 16-23

During the sensual ages, absolute Christian Science may not be achieved prior to the change called death, for we have not the power to demonstrate what we do not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

14. 264 : 28-31

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden dicsőségét.

14. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.

15. 548 : 15-17

Ez az új születés, amely óránként történik, ami által az emberek angyalokat, Isten igaz gondolatait vendégelhetik meg, a létezés spirituális érzetét.

15. 548 : 15-17

This is the new birth going on hourly, by which men may entertain angels, the true ideas of God, the spiritual sense of being.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████