VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 19. |

VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 19.TÁRGY — AZ ENGESZTELÉS DOKTRÍNÁJA

SubjectDoctrine of Atonement

ARANY SZÖVEG : II Krónikák 34 : 27

Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallád az ő beszédeit e hely ellen és az ő lakosai ellen; mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad és sírtál előttem: én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.Golden Text: II Chronicles 34 : 27

Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words, and humbledst thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me; I have even heard thee, saith the Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: JÓB 22 : 21-23, 25-29


21.     Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz.

22.     Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait!

23.     Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból.

25.     És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.

26.     Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.

27.     Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.

28.     Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.

29.     Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és õ az alázatost megtartja.

Responsive Reading: Job 22 : 21-23, 25-29

21.     Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.

22.     Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

23.     If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.

25.     Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver.

26.     For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God.

27.     Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.

28.     Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.

29.     When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Krónikák 28 : 9 (ismerd) (második ;-ig)

9     ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belát és minden [emberi] gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod;

1. I Chronicles 28 : 9 (know) (to ;)

9     …know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee;

2. Zsoltárok 63 : 1-3, 6, 7

1     Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;

2     Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.

3     Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.

6     Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;

7     Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.

2. Psalm 63 : 1-3, 6, 7

1     O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

2     To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.

3     Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.

6     When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.

7     Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.

3. Mikeás 6 : 8 (és mit)

8     ...és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

3. Micah 6 : 8 (and what)

8     …and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

4. Zsoltárok 10 : 4, 5 (;-ig), 6

4     A gonosz az õ haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez minden gondolatja.

5     Szerencsések az õ útai minden időben;

6     Azt mondja szívében: Nem rendülök meg soha örökké, mert nem [esem] bajba.

4. Psalm 10 : 4, 5 (to ;), 6

4     The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.

5     His ways are always grievous;

6     He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.

5. Zsoltárok 50 : 22 (második ,-ig)

22     Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők,

5. Psalm 50 : 22 (to 2nd ,)

22     Now consider this, ye that forget God,

6. Jakab 4 : 1-4, 6-8, 10

1     Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekbõl, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek?

2     Kívántok [valamit,] és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

3     Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

4     Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

6     De ő nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.

7     Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

8     Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívûek.

10     Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

6. James 4 : 1-4, 6-8, 10

1     From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?

2     Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.

3     Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.

4     Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.

6     But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

10     Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

7. Márk 1 : 1

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

7. Mark 1 : 1

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

8. Máté 5 : 1-3, 5, 6

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3     Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

5     Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.

6     Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

8. Matthew 5 : 1-3, 5, 6

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

9. Lukács 18 : 9-27

9     Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:

10     Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.

11     A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.

12     Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.

13     A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!

14     Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az õ házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

15     Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.

16     De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

17     Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképen nem megy be abba.

18     És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

19     Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.

20     A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

21     Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.

22     Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban; és jer, kövess engem.

23     Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.

24     És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

25     Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

26     Akik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?

27     Õ pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

9. Luke 18 : 9-27

9     And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:

10     Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.

11     The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.

12     I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.

13     And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.

14     I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

15     And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them.

16     But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

17     Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

18     And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19     And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20     Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21     And he said, All these have I kept from my youth up.

22     Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23     And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24     And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25     For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26     And they that heard it said, Who then can be saved?

27     And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

10. János 10: 23-30

23     És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.

24     Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk egyértelműen!

25     Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

26     De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:

27     Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem:

28     És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

29     Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből.

30     Én és az Atya egy vagyunk.

10. John 10 : 23-30

23     And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24     Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25     Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.

26     But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

27     My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28     And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

29     My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

30     I and my Father are one.

11. János 14: 10 (az Atya, aki)

10     ...az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

11. John 14 : 10 (the Father that)

10     …the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12. János 8: 29

29     És aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.

12. John 8 : 29

29     And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.Tudomány és Egészség


1. 316 : 20-23

A Krisztus az elpusztíthatatlan embert jeleníti meg, akit a Szellem teremt, alkot és irányít. A Krisztus szemlélteti az Istennel, az ő isteni Alapelvével való egybeolvadást, amely uralmat ad az embernek az egész világ felett.

1. 316 : 20-23

Christ presents the indestructible man, whom Spirit creates, constitutes, and governs. Christ illustrates that blending with God, his divine Principle, which gives man dominion over all the earth.

2. 70 : 7-9

Az ember soha nem Isten, de a lelki ember, Isten hasonlatosságára teremtve visszatükrözi Istent. Ebben a tudományos tükröződésben, az Ego és az Atya elválaszthatatlanok.

2. 70 : 7-9

Man is never God, but spiritual man, made in God's likeness, reflects God. In this scientific reflection the Ego and the Father are inseparable.

3. 588 : 9-19

Én, vagy Ego. Isteni Alapelv; Szellem; Lélek; testetlen, tévedhetetlen, halhatatlan és örök Elme.

Csak egy Én vagy Mi van, egyetlen isteni Alapelv vagy Elme, mely kormányoz minden létezést; férfi és nő, akik örökké változatlanok egyéni jellegükben, ahogy a számok sem vegyülnek soha egymással, annak ellenére, hogy ugyanazon Alapelv kormányozza őket. Isten teremtésének valamennyi tárgya egy Elmét tükröz, és bármi, ami nem ezt az egyetlen Elmét tükrözi, az hamis, hibás, akár a hiedelem, hogy az élet, szubsztancia és intelligencia egyszerre mentális és anyagi.

3. 588 : 9-19

I, or Ego. Divine Principle; Spirit; Soul; incorporeal, unerring, immortal, and eternal Mind.

There is but one I, or Us, but one divine Principle, or Mind, governing all existence; man and woman unchanged forever in their individual characters, even as numbers which never blend with each other, though they are governed by one Principle. All the objects of God's creation reflect one Mind, and whatever reflects not this one Mind, is false and erroneous, even the belief that life, substance, and intelligence are both mental and material.

4. 281 : 14-17

Az egyetlen Ego, az egyetlen Elme vagy Szellem, amelyet Istennek neveznek, végtelen egyéniség, amely minden formával és szépséggel felruház, és amely valóságot és istenséget tükröz az egyéni lelki emberben és a dolgokban.

4. 281 : 14-17

The one Ego, the one Mind or Spirit called God, is infinite individuality, which supplies all form and comeliness and which reflects reality and divinity in individual spiritual man and things.

5. 250 : 6-13

A halandó létezés egy álom; a halandó létezésnek nincs valós entitása, de azt mondja ”Én vagyok az.” A Szellem az Ego, amely soha nem álmodik, hanem megért minden dolgot; amely soha nem hibázik, és mindig tudatos; amely soha nem hisz, hanem tud; amely soha nem születik és soha nem hal meg. A szellemi ember ennek az Egonak a hasonlatossága. Az ember nem Isten, de ahogy egy fénysugár a napból ered, úgy az ember, Isten folyománya, Istent tükrözi.

5. 250 : 6-13

Mortal existence is a dream; mortal existence has no real entity, but saith "It is I." Spirit is the Ego which never dreams, but understands all things; which never errs, and is ever conscious; which never believes, but knows; which is never born and never dies. Spiritual man is the likeness of this Ego. Man is not God, but like a ray of light which comes from the sun, man, the outcome of God, reflects God.

6. 361 : 16-20

Ahogy egy vízcsepp egy az óceánnal, a napsugár egy a nappal, úgy Isten és ember, Atya és fiú egyek a létben. A Szentírásban azt olvassuk: „Mert õ benne élünk, mozgunk és létezünk.”

6. 361 : 16-20

As a drop of water is one with the ocean, a ray of light one with the sun, even so God and man, Father and son, are one in being. The Scripture reads: "For in Him we live, and move, and have our being."

7. 42 : 19-21

A hiedelem, hogy az embernek Istentől elkülönült létezése vagy elméje van, egy haldokló tévedés. Ezt a hibát Jézus az isteni Tudománnyal győzte le és bizonyította a nemlétét.

7. 42 : 19-21

The belief that man has existence or mind separate from God is a dying error. This error Jesus met with divine Science and proved its nothingness.

8. 315 : 3-16

A Mesterünk azon kijelentése, miszerint „Én és az Atya egyek vagyunk”, elválasztotta őt a rabbik skolasztikus teológiájától. Az ő jobb megértése Istenről dorgálás volt számukra. Ő egyetlen Elmét ismert és nem tartott igényt bármely másra. Tudta, hogy az Ego Elme volt a test helyett, és hogy az anyag, bűn, gonosz nem az Elme voltak; az isteni Tudomány ezen megértése a kor átkait vonta a fejére.

Az emberek ellentétes és hamis nézetei elrejtették érzékük elől azt, hogy Krisztus Isten fia. Nem tudták felismerni az ő szellemi létezését. Anyagi elméjük harcban állt vele. Gondolataik halandó tévedéssel voltak tele, Isten Krisztus Jézus által megjelenített szellemi eszméje helyett.

8. 315 : 3-16

That saying of our Master, "I and my Father are one," separated him from the scholastic theology of the rabbis. His better understanding of God was a rebuke to them. He knew of but one Mind and laid no claim to any other. He knew that the Ego was Mind instead of body and that matter, sin, and evil were not Mind; and his understanding of this divine Science brought upon him the anathemas of the age.

The opposite and false views of the people hid from their sense Christ's sonship with God. They could not discern his spiritual existence. Their carnal minds were at enmity with it. Their thoughts were filled with mortal error, instead of with God's spiritual idea as presented by Christ Jesus.

9. 270 : 22-24

A papság gőgje e világnak a fejedelme. Nincsen semmije a Krisztusban. A szerénységnek és szeretetnek isteni felhatalmazása van.

9. 270 : 22-24

The pride of priesthood is the prince of this world. It has nothing in Christ. Meekness and charity have divine authority.

10. 228 : 27-32

Az alázatos Názáreti megdöntötte azt a feltételezést, hogy a véteknek, betegségnek és halálnak hatalma van. Bebizonyította, hogy tehetetlenek. A papok büszkeségének meg kellett volna törnie, amikor látták a Kereszténység demonstrációját amint felülmúlja halott hitük és szertartásaik hatását.

10. 228 : 27-32

The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless. It should have humbled the pride of the priests, when they saw the demonstration of Christianity excel the influence of their dead faith and ceremonies.

11. 448 : 2-5

A vakság és önelégültség erősen kapaszkodnak a hamissághoz. Amikor a vámszedő esdeklése eljutott a Szeretet nagy szívéhez, alázatos kívánsága beteljesedett.

11. 448 : 2-5

Blindness and self-righteousness cling fast to iniquity. When the Publican's wail went out to the great heart of Love, it won his humble desire.

12. 18 : 3-12

A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni mind kollektív volt. Élete munkáját helyesen végezte nem csak saját magának eleget téve, de a halandók iránti könyörületességből is - hogy megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját munkájukat, de nem azért, hogy helyettük elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is felmentse őket. Jézus bátran cselekedett az érzékek elfogadott bizonyítékai ellenére, az álszenteskedő hitelvekkel és gyakorlatokkal szemben, és minden ellenfelet megcáfolt gyógyító erejével.

12. 18 : 3-12

Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility. Jesus acted boldly, against the accredited evidence of the senses, against Pharisaical creeds and practices, and he refuted all opponents with his healing power.

13. 19 : 17-24

A megbánás és szenvedés minden kínja, minden igyekezet a megújulásra, minden jó gondolat és cselekedet segíteni fog bennünket, hogy megértsük Jézus engesztelését a vétekért és elősegíti annak hathatósságát; de ha a vétkes továbbra is imádkozik és megbánást tanúsít, vétkezik és bocsánatot kér, csekély része van az engesztelésben - az Istennel való (ki)egyezésben - mivel hiányzik belőle a gyakorlati megbánás, amely megreformálja a szívet és képessé teszi az embert arra, hogy a bölcsesség akaratát teljesítse.

13. 19 : 17-24

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner con-tinues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom.

14. 25 : 26-32

A Tanítóba vetett feltétlen hit és mindaz az érzelgős szeretet, amellyel elhalmozhatjuk, önmagában nem tesz minket az ő követőivé. El kell indulnunk, és hasonlóan kell cselekednünk, különben nem kamatoztatjuk mindazon Mesterünk által ránk hagyott nagyszerű áldásokat, amelyekért Ő dolgozott és szenvedett. A Krisztus istenisége Jézus emberiességében nyilvánult meg.

14. 25 : 26-32

Implicit faith in the Teacher and all the emotional love we can bestow on him, will never alone make us imitators of him. We must go and do likewise, else we are not improving the great blessings which our Master worked and suffered to bestow upon us. The divinity of the Christ was made manifest in the humanity of Jesus.

15. 22 : 3-22

A bűn és a megbocsátás reménye között oda-vissza lengve mint egy inga - mert az önzés és érzékiség állandó visszaesést okoz - erkölcsi előrehaladásunk lassú lesz. Krisztus követelményére ébredve a halandók szenvedést tapasztalnak. Ez arra készteti őket, hogy mint a fuldokló emberek, erőteljes erőfeszítéseket tegyenek saját maguk megmentésére; és Krisztus drága szeretete által ezen erőfeszítéseket siker koronázza.

„Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok restté a versenyben.

Amikor a csata füstje eloszlik, felismeritek majd a jót, amit tettetek, és megkapjátok, amit érdemeltek. A Szeretet nem hamarkodja el, hogy megmentsen minket a kísértéstől, mivel a Szeretet azt jelenti, hogy próbára tétetünk és megtisztíttatunk.

15. 22 : 3-22

Vibrating like a pendulum between sin and the hope of forgiveness, — selfishness and sensuality causing constant retrogression, — our moral progress will be slow. Waking to Christ's demand, mortals experience suffering. This causes them, even as drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and through Christ's precious love these efforts are crowned with success.

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

When the smoke of battle clears away, you will discern the good you have done, and receive according to your deserving. Love is not hasty to deliver us from temptation, for Love means that we shall be tried and purified.

16. 21 : 1-5, 9-14

Ha az Igazság úrrá lesz a hibán a napi tevékenységedben és beszélgetéseidben, akkor végül elmondhatod „Ama nemes harczot megharczoltam ... a hitet megtartottam”, mert jobb ember lettél. Ezáltal vesszük ki a magunk részét az Igazsággal és Szeretettel való (ki)egyezésben.

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét.

16. 21 : 1-5, 9-14

If Truth is overcoming error in your daily walk and conversation, you can finally say, "I have fought a good fight … I have kept the faith," because you are a better man. This is having our part in the at-one-ment with Truth and Love.

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████