VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 12. |

VASÁRNAP 2020. ÁPRILIS 12.TÁRGY — VALÓS-E A BŰN, A BETEGSÉG ÉS A HALÁL?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

ARANY SZÖVEG : HABAKKUK 1 : 13

Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és hogy tétlenül nézd az igazságtalanságot.Golden Text: Habakkuk 1 : 12, 13

O Lord, Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: ZSOLTÁROK 103 : 2, 3 • ZSOLTÁROK 19 : 12, 13 • ZSOLTÁROK 116 : 3-5


2.     Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

12.     Ki veheti észre minden egyes tévedését? Tisztíts meg engem a nem szándékos vétkektől is!

13.     Óvd meg, szolgádat, a szándékos bűnöktől, hogy ne uralkodjanak rajtam! Akkor ártatlan leszek, és nem vétkezek ellened.

3.     A halál kötelei tekeredtek rám, a halottak országának félelme szorongatott, bánat és rettegés nehezedett rám.

4.     De az Örökkévalóhoz kiáltottam segítségért: „Kérlek, Örökkévaló, mentsd meg lelkemet!”

5.     Kegyelmes és igazságos az Örökkévaló, együttérző és könyörületes.

Responsive Reading: Psalm 103 : 2, 3 • Psalm 19 : 12, 13 • Psalm 116 : 3-5

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases.

12.     Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.

13.     Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

3.     The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.

4.     Then called I upon the name of the Lord; O Lord, I beseech thee, deliver my soul.

5.     Gracious is the Lord, and righteous; yea, our God is merciful.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 3 : 1-13

1     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4     És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

5     Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

6     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl, és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.

7     És megnyilatkozának mindkettõjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötõket csinálának magoknak.

8     És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtõzék az ember és az õ felesége az Úr Isten elől a kert fái között.

9     Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

10     És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

11     És monda Õ: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytõl tiltottalak, hogy arról ne egyél?

12     És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, õ ada nékem arról a fáról, úgy evém.

13     És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

1. Genesis 3 : 1-13

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

8     And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

2. Máté 9 : 35

35     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 9 : 35

35     And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

3. Máté 8 : 5-10, 13

5     Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt,

6     És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.

7     És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom õt.

8     És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

9     Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljõ; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.

10     Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.

13     És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

3. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. Máté 27 : 1, 33 (a második ,-ig), 35 (megfeszíték) (az első ,-ig), 57-60

1     Mikor pedig reggel lõn, tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.

33     És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgothának ... neveznek,

35     ...megfeszíték õt,

57     Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak;

58     Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.

59     És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba,

60     És elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.

4. Matthew 27 : 1, 33 (to 1st ,), 35 (they) (to 1st ,), 57-60

1     When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

33     And when they were come unto a place called Golgotha,

35     …they crucified him.

57     When the even was come, there came a rich man of Arimathæa, named Joseph, who also himself was Jesus’ disciple:

58     He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.

59     And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,

60     And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

5. Máté 28 : 1-10

1     A szombat végén pedig, a hét elsõ napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.

2     És ímé nagy földindulás lõn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennybõl, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.

3     A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.

4     Az õrizõk pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lõnek mint a holtak.

5     Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.

6     Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr.

7     És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok õt, ímé megmondottam néktek.

8     És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az õ tanítványainak.

9     Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az õ tanítványainak, ímé szembe jöve õ velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az õ lábait, és leborulának elõtte.

10     Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

5. Matthew 28 : 1-10

1     In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

2     And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

3     His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

4     And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.

5     And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.

6     He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

7     And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

8     And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.

9     And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

10     Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

6. Jelenések 21: 4, 5

4     És az Isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

5     És monda az, aki a királyi széken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

6. Revelation 21 : 4, 5

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.Tudomány és Egészség


1. 475 : 28-31

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra. A valódi ember nem tud eltérni a szentségtől, és Isten, aki által az ember kialakul, sem tudja előidézni a vétkezés képességét vagy szabadságát.

1. 475 : 28-31

Man is incapable of sin, sickness, and death. The real man cannot depart from holiness, nor can God, by whom man is evolved, engender the capacity or freedom to sin.

2. 472 : 24 (Minden)-15

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól. Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik.

Az Elme Tudománya elvet minden gonoszt. Az Igazság, Isten nem a hiba atyja. A vétket, betegséget és halált a hiba hatásaiként kell besorolnunk. Krisztus azért jött, hogy a bűn hiedelmét elpusztítsa. Az Isten-alapelv mindenütt jelenlévő és mindenható. Isten mindenhol van, és Ő rajta kívül semmi nincs jelen vagy bír hatalommal. A Krisztus az Igazság eszméje, amely eljön, hogy meggyógyítsa a betegséget és a bűnt a Keresztény Tudomány által, és amely minden hatalmat Istennek tulajdonít. Jézus annak az embernek a neve, aki minden más embernél jobban megjelenítette a Krisztust, Isten igaz eszméjét, meggyógyítván a beteget és a vétkest, és megsemmisítve a halál hatalmát.

2. 472 : 24 (All)-15

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

The Science of Mind disposes of all evil. Truth, God, is not the father of error. Sin, sickness, and death are to be classified as effects of error. Christ came to destroy the belief of sin. The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God. Jesus is the name of the man who, more than all other men, has presented Christ, the true idea of God, healing the sick and the sinning and destroying the power of death.

3. 394 : 28-14

Észben kellene tartanunk, hogy az Élet Isten, és hogy Isten mindenható. Nem értve a Keresztény Tudományt, a betegeknek általában alig van bizalmuk benne, amíg jótékony hatását nem érzik. Ez megmutatja, hogy az ilyen esetekben nem a hit a gyógyító. A betegek tudattalanul a szenvedés mellett érvelnek, ahelyett, hogy ellene érvelnének. Elismerik annak valóságát, amikor tagadniuk kellene azt. A megtévesztő érzékek tanúvallomásának ellentmondva kellene érvelniük, és fenntartaniuk az ember halhatatlanságát és Istenhez való örök hasonlatosságát.

Mint a nagyszerű Példaadó, a gyógyítónak úgy kell a betegséghez beszélnie, mint akinek hatalma van felette, hagyva, hogy a Lélek uralkodjon a testi érzékek hamis bizonyítékain, és érvényesítse igényeit a halandóság és a betegség felett. Ugyanaz az Alapelv gyógyítja mind a vétket, mind a betegséget. Amikor az isteni Tudomány felülkerekedik a testi elmébe vetett hiten, és az Istenben való hit megsemmisít minden vétekbe és a gyógyítás anyagi módszereibe vetett hitet, akkor a bűn, betegség és halál el fog tűnni.

3. 394 : 28-14

We should remember that Life is God, and that God is omnipotent. Not understanding Christian Science, the sick usually have little faith in it till they feel its beneficent influence. This shows that faith is not the healer in such cases. The sick unconsciously argue for suffering, instead of against it. They admit its reality, whereas they should deny it. They should plead in opposition to the testimony of the deceitful senses, and maintain man's immortality and eternal likeness to God.

Like the great Exemplar, the healer should speak to disease as one having authority over it, leaving Soul to master the false evidences of the corporeal senses and to assert its claims over mortality and disease. The same Principle cures both sin and sickness. When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

4. 400 : 20-23

Amikor a kórt a nyugtalan elmét megszólítva, a testre nem fordítva figyelmet, távolítjuk el, bizonyítjuk, hogy egyedül a gondolat teremti a szenvedést. A halandó elme uralkodik mindenen, ami halandó.

4. 400 : 20-23

When we remove disease by addressing the disturbed mind, giving no heed to the body, we prove that thought alone creates the suffering. Mortal mind rules all that is mortal.

5. 184 : 3-5

Az Igazság nem alkot a betegség, bűn és halál szabályozására törvényeket, mivel ezek az Igazság számára ismeretlenek, és nem kellene azokat valóságként elfogadni.

5. 184 : 3-5

Truth makes no laws to regulate sickness, sin, and death, for these are unknown to Truth and should not be recognized as reality.

6. 533 : 21-5

Az anyagiság, amely Istennek oly visszataszító, már megtalálható annak a csontnak és húsnak a romlásában, amely Ádámból jött Éva megformálására. Az anyagi élet és intelligencia hiedelme minden lépéssel egyre rosszabb lesz, de a hibának megvan a feltételezett ideje, és annak végéig sokasodik.

Az Igazság keresztkérdést feltéve az embernek a hibáról való tudását illetően, a nőt találja először beismerni tévedését. Ő azt mondja: „A kígyó megtévesztett, és én ettem belőle”, ami annyi, mint alázatos megbánással azt mondani: „Sem ember, sem Isten nem eredője a hibámnak.” Ő már megtanulta, hogy a testi érzék a kígyó. Ennélfogva ő az első, aki felhagy az ember anyagi eredetének hiedelmével és felismeri a szellemi teremtést. Ez később lehetővé tette a nőnek, hogy Jézus anyja legyen és hogy lássa a feltámadt Megváltó sírját, aki hamarosan bemutatta Isten teremtésének halhatatlan emberét.

6. 533 : 21-5

Materiality, so obnoxious to God, is already found in the rapid deterioration of the bone and flesh which came from Adam to form Eve. The belief in material life and intelligence is growing worse at every step, but error has its suppositional day and multiplies until the end thereof.

Truth, cross-questioning man as to his knowledge of error, finds woman the first to confess her fault. She says, "The serpent beguiled me, and I did eat;" as much as to say in meek penitence, "Neither man nor God shall father my fault." She has already learned that corporeal sense is the serpent. Hence she is first to abandon the belief in the material origin of man and to discern spiritual creation. This hereafter enabled woman to be the mother of Jesus and to behold at the sepulchre the risen Saviour, who was soon to manifest the deathless man of God's creating.

7. 45 : 13-21

Három nappal testi temetése után beszélt a tanítványaival. Üldözői kudarcot vallottak abban, hogy a halhatatlan Igazságot és Szeretetet egy sírba rejtsék.

Dicsőség Istennek és békesség a küszködő szíveknek! A Krisztus elgördítette a követ az emberi remény és hit ajtaja elől, és az Istenben való élet kinyilatkoztatása és demonstrációja által felemelte azokat annak lehetőségéhez, hogy egyek lehessenek az ember szellemi eszméjével és az ő isteni Alapelvével, a Szeretettel.

7. 45 : 13-21

Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

8. 34 : 20-28

Az Ő feltámadása, a tanítványok feltámadása is volt. Az segített nekik, hogy kiemeljék magukat és másokat a szellemi tompultságból és Istenben való vak hitből a végtelen lehetőségek felismeréséhez. Szükségük volt erre a serkentésre, mert hamarosan drága Mesterük tovább lép majd a valóság szellemi birodalmában és értelmüket messze meghaladó szintre emelkedik. Hűségének jutalmául, eltűnik az anyagi érzékek számára abban a változásban, amelyet azóta mennybemenetelnek hívnak.

8. 34 : 20-28

His resurrection was also their resurrection. It helped them to raise themselves and others from spiritual dulness and blind belief in God into the perception of infinite possibilities. They needed this quickening, for soon their dear Master would rise again in the spiritual realm of reality, and ascend far above their apprehension. As the reward for his faithfulness, he would disappear to material sense in that change which has since been called the ascension.

9. 426 : 16-32

Amikor megtanulják, hogy a betegség nem tudja elpusztítani az életet, és hogy a halandókat a halál nem menti meg a bűntől vagy betegségtől, ez a megértés új életre serkent majd. Ez felülkerekedik majd a halál utáni vágyon vagy a sírtól való félelmen, és így megsemmisíti a nagy félelmet, amely a halandó létet szorongatja.

A halálban való minden hit és a halál fullánkjától való félelem feladása az egészség és morál színvonalát messze a jelenlegi szint felé emelné, és lehetővé tenné számunkra, hogy Istenben, az Életben való rendületlen hittel magasra tartsuk a kereszténység zászlaját. A vétek hozta a halált, és a halál a vétek eltűnésével fog eltűnni. Az ember halhatatlan, és a test nem tud meghalni, mert az anyagban nincs élet, amelyet fel lehetne adni. Az anyagnak, halálnak, kórnak, betegségnek és bűnnek nevezett emberi fogalmak azok, amelyek elpusztíthatóak.

9. 426 : 16-32

When it is learned that disease cannot destroy life, and that mortals are not saved from sin or sickness by death, this understanding will quicken into newness of life. It will master either a desire to die or a dread of the grave, and thus destroy the great fear that besets mortal existence.

The relinquishment of all faith in death and also of the fear of its sting would raise the standard of health and morals far beyond its present elevation, and would enable us to hold the banner of Christianity aloft with unflinching faith in God, in Life eternal. Sin brought death, and death will disappear with the disappearance of sin. Man is immortal, and the body cannot die, because matter has no life to surrender. The human concepts named matter, death, disease, sickness, and sin are all that can be destroyed.

10. 248 : 29-32

Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

10. 248 : 29-32

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████