Csütörtök 2021. November 25. |

Csütörtök 2021. November 25.TÁRGY — Hálaadás

SubjectThanksgiving

ARANY SZÖVEG : Filippiekhez 4 : 4

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!Golden Text: Philippians 4 : 4

Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Filippiekhez 4 : 6-8, 10, 11, 13


6.     Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.

7.     és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

8.     Végül pedig, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.

10.     Nagy volt az örömöm az Úrban,

11.     Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek.

13.     Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Responsive Reading: Philippians 4 : 6-8, 10, 11, 13

6.     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7.     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

8.     Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

10.     I rejoiced in the Lord greatly,

11.     Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

13.     I can do all things through Christ which strengtheneth me.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 16 : 5, 6, 8, 9, 11

5     Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.

6     Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.

8     Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

9     Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.

11     Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.

1. Psalm 16 : 5, 6, 8, 9, 11

5     The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

6     The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

8     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

11     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

2. Ézsaiás 65 : 18 (örüljetek), 19, 23, 24

18     ... örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az õ népét örömmé.

19     És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!

23     Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva õk, és ivadékaik velök [megmaradnak.]

24     És mielõtt kiáltanának, én felelek, õk még beszélnek, és én már meghallgattam.

2. Isaiah 65 : 18 (be), 19, 23, 24

18     …be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.

19     And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.

23     They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them.

24     And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.

3. Apostolok Cselekedetei 16 : 16 (egy), 17 (első ,-ig), 18 (Pál) (első .-ig), 19 (harmadik ,-ig), 20, 22 (a bírák), 23, 25-32, 33 (és megkeresztelkedék), 34 (és egész)

16     ...egy szolgálóleányka jöve elõnkbe, kiben jövendõmondásnak lelke vala, ki az õ urainak nagy hasznot hajta jövendõmondásával.

17     Ez követett Pált és minket,

18     Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belõle.

19     Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást,

20     És odavezetvén õket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat,

22     A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszõzteték [õket.]

23     És miután sok ütést mértek rájok, tömlöczbe veték [õket,] megparancsolva a tömlöcztartónak, hogy gondosan õrizze õket.

25     Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsõíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala õket.

26     És hirtelen nagy földindulás lõn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.

27     Fölserkenvén pedig a tömlöcztartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcznek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.

28     Pál azonban nagy fenszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!

29     Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,

30     És kihozván õket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?

31     Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

32     És hirdeték néki az Úrnak ígéjét, és mindazoknak, kik az õ házánál valának.

33     és megkeresztelkedék azonnal õ és az övéi mindnyájan.

34     ... és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.

3. Acts 16 : 16 (a certain), 17 (to 1st ,), 18 (Paul) (to 1st .), 19 (to 2nd ,), 20, 22 (and the magistrates), 23, 25-32, 33 (and was), 34 (and rejoiced)

16     …a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:

17     The same followed Paul and us,

18     Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her.

19     And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas,

20     And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,

22     …and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

23     And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:

25     And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

26     And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one’s bands were loosed.

27     And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.

28     But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.

29     Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,

30     And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?

31     And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

32     And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.

33     …and was baptized, he and all his, straightway.

34     …and rejoiced, believing in God with all his house.

4. 1 Tesszalonika 5 : 5, 6, 16-18, 21, 28

5     Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.

6     Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

16     Mindenkor örüljetek,

17     szüntelenül imádkozzatok,

18     mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

21     de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

28     A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen.

4. I Thessalonians 5 : 5, 6, 16-18, 21, 28

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

28     The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.Tudomány és Egészség


1. 15 : 25-30

A keresztények titkos szépségnek és bőségnek örvendeznek, amely a világ elől el van rejtve, de Isten előtt ismert. Az önzetlenség, tisztaság és szeretet állandó imádság. Gyakorlás és nem kinyilatkoztatás, megértés és nem hiedelem az, ami elnyeri a mindenhatóság figyelmét és segítségét, és ez minden bizonnyal végtelen áldásokban részesít.

1. 15 : 25-30

Christians rejoice in secret beauty and bounty, hidden from the world, but known to God. Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings.

2. 2 : 23-30

Az Isten a Szeretet. Kérhetjük-e Őt, hogy több legyen? Az Isten intelligencia. Felvilágosíthatjuk-e a végtelen Elmét bármiről, amit Ő maga nem értett meg? Azt várjuk, hogy megváltoztatjuk a tökéletességet? Könyörögjünk-e többért a nyílt forrásnál, amely többet ont magából, mint, amit mi elfogadunk? A kimondatlan kívánság valóban közelebb hoz minket minden létezés és boldogság forrásához.

2. 2 : 23-30

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

3. 3 : 22-2

Tényleg hálásak vagyunk-e a már kapott jóért? Akkor hasznát kellene vennünk az áldásoknak, amelyekben részesültünk, és így képessé válnánk, hogy többet kapjunk. A hála sokkal több, mint a köszönet szavakban való kifejezése. A cselekvés több hálát fejez ki, mint a beszéd.

Ha hálátlanok vagyunk az Életért, Igazságért és Szeretetért, és mégis köszönetet mondunk Istennek minden áldásunkért, akkor nem vagyunk őszinték, és magunkra vonjuk Mesterünk éles bírálatát, mellyel a hipokratákat illeti. Ebben az esetben az egyetlen elfogadható ima, hogy ujjunkat ajkunkra helyezzük, és megemlékezünk áldásainkról. Amíg a szív messze van az isteni Igazságtól és Szeretettől, addig nem tudjuk titokban tartani a terméketlen életek hálátlanságát.

3. 3 : 22-2

Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and yet return thanks to God for all blessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pronounces on hypocrites. In such a case, the only acceptable prayer is to put the finger on the lips and remember our blessings. While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

4. 265 : 23-30

Ki az, aki az emberi békesség elvesztését érezte, és nem nyert el erősebb vágyat a lelki örömök után? A mennyei jó utáni vágyódás előbb jön, minthogy felfedeznénk, hogy mi tartozik a bölcsességhez és Szeretethez. A földi remények és gyönyörök elvesztése már sok szívnek megvilágította a felfelé vezető utat. Az érzék fájdalmai hamarosan tudtunkra adják, hogy az érzék gyönyörei halandók, és hogy az öröm lelki.

4. 265 : 23-30

Who that has felt the loss of human peace has not gained stronger desires for spiritual joy? The aspiration after heavenly good comes even before we discover what belongs to wisdom and Love. The loss of earthly hopes and pleasures brightens the ascending path of many a heart. The pains of sense quickly inform us that the pleasures of sense are mortal and that joy is spiritual.

5. 574 : 25-30

Gondolj erre, kedves olvasó, mert ez felemeli a fátylat a szemedről, és meg fogod látni a szelídszárnyú galambot, amely rád száll. Magát a körülményt, amelyet szenvedő érzeted ijesztőnek és kínzónak tart, a Szeretet angyallá változtathat, melyet tudtodon kívül vendégelsz meg.

5. 574 : 25-30

Think of this, dear reader, for it will lift the sackcloth from your eyes, and you will behold the soft-winged dove descending upon you. The very circumstance, which your suffering sense deems wrathful and afflictive, Love can make an angel entertained unawares.

6. 304 : 3-5, 9-15

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. ...A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

6. 304 : 3-5, 9-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. …This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

7. 390 : 4-11

Nem tagadhatjuk, hogy az Élet önfenntartó, és soha nem szabadna tagadnunk a Lélek örökkévaló harmóniáját csupán azért, mert a halandó érzékek számára látszólagos diszharmónia van. Isten, az isteni Alapelv általunk való meg nem értése az, ami látható diszharmóniát okoz, és az Ő helyes megértése helyreállítja a harmóniát. Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

7. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

8. 242 : 6-14

Az anyag igényeinek elutasítása nagy lépés a Szellem örömei felé, az emberi szabadság és a test feletti végső győzelem felé.

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

8. 242 : 6-14

Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

9. 4 : 3-9

Amire legnagyobb szükségünk van, az a buzgó óhaj imádsága a kegyelemben való növekedésért, amely türelemben, alázatban, szeretetben és jócselekedetekben fejeződik ki. Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk felé, és az egyetlen értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett.

9. 4 : 3-9

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

10. 140 : 8-12

Olyan mértékben engedelmeskedünk Neki, és imádjuk Őt, amilyen mértékben felfogjuk az isteni természetet és megértéssel szeretjük Őt, nem harcolva többé a testiség felett, hanem örülve Istenünk gazdagságának.

10. 140 : 8-12

We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God.

11. 125 : 12-16

Ahogy az emberi gondolat áttér a tudatos fájdalom és fájdalommentesség, bánat és öröm egyes fokozataiból másokba - a félelemből a reménybe és a hitből a megértésbe - a látható megnyilvánulás végül a Lélek és nem az anyagi érzék által kormányzott ember lesz.

11. 125 : 12-16

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense.

12. 249 : 6-9

Érezzük a Szellem isteni energiáját, amely új élethez vezet bennünket, és nem ismer el semmilyen halandó vagy anyagi hatalmat, amely képes volna pusztítani. Örvendezzünk, hogy az isteni „hatalmasságoknak” vagyunk alárendelve.

12. 249 : 6-9

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be."


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████